2009. szeptember 30., szerda

1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma?

1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma?  
Idén (-2009-ben írtam a post-ot, -Zsotza) több évforduló is van,ami a "Jehova Tanúi Egyház" történelmét illeti. Legutóbb megemlékeztem az Őrtorony Társulat 130 évvel ezelőtt történt megalapításáról.
Idén 95 éve,hogy - Jehova tanúi szerint - Jézus Krisztus láthatatlan (?!) jelenléte megkezdődött.

                      Alapvető tanítás ez "Jehova Tanúi"nál! 

C.T.Russell előremutatott tanításaiban 1914-re.
Történt nagy,világraszóló történelmi esemény ( I. Világháború )
Ez azt "bizonyítja",hogy C.T. Russell tanítása,munkássága igazolást nyert a Történelem Urától,Jehova Istentől?

Sok sok Jehova tanúja fejében ez a tudat él,és ezért engedelmeskedik gondolkodás nélkül az Őrtorony Társulatnak.   Bár 95 év alatt változott Jehova tanúi tanítása 1914-ről (Legutóbb 1995-ben) de az évszám megmaradt.   Az Őrtorony Társulat hivatalos honlapján ezt olvashatjuk erről:
>>" Döntő fontosságú időszak közeledett. 1876-ban a bibliakutató Charles Taze Russell közzétette „A pogányok ideje — Mikor ér véget?” című cikket a Brooklynban megjelenő Bible Examiner című folyóiratban, melynek októberi száma a 27. oldalon ezt mondta: „A hét idő Kr. u. 1914-ben ér véget.” A pogányok ideje az az időszak, amelyre egy másik bibliafordítás úgy utal, mint „a nemzetek meghatározott idejére” (Lukács 21:24). Nem minden következett be 1914-ben abból, amit vártak, mégis ez az év jelezte a pogányok idejének a végét, s egyben különleges jelentőségű év is volt.<<" ( http://www.watchtower.org/h/jt/article_02.htm )

Mit is tanított Russell 1914-ről -1914,-tehát a beteljesedés előtt??

   >>" A végidő egy 115 éves időszak ,1799-től 1914- ig külön meg van jelölve a Bibliában <<" (Írástanulmányok III. Kötet 23. oldal) >>" Isten Királysága teljes felállítása 1914 VÉGÉIG valósul meg <<" ( Az idő elérkezett 1889-es kiadás 99. oldal,angolban)
Nem is várhatta Russell a Krisztus "láthatatlan jelenlétét"- mert az 1874-ben valósult meg- Russell szerint!
A korabeli Őrtorony folyóíratok alcíme is így szólt : >> " Jézus Krisztus jelenlétének hírnöke" (Az eredeti angolban: Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence   -az idézetekben a kiemelés tőlem, -Zsotza )

Tehát ezért  sem várhatták (újra,mégegyszer) Jézus Krisztus megjelenését!

  Aztán eljött 1914, amit jövendölt C.T.Russell erről az évről -azoknak az ellentétje történt meg ,hiszem hogy a Történelem URa így "tette helyre" az elbizakodott "prófétát". 
Alázat, bűnbánat ,és bocsánatkérés helyett ragaszkodott téveszméjéhez C.T. Russell-kitalálta,hogy a dátum jó....csak éppen más történt (?!?)
Tehát jó az 1914-es dátum,csak éppen nem a "bajok vége" -hanem a "bajok kezdete" 
  Az a nemzedék,amely meglátta,és megértette az 1914-es eseményeket,az a generáció meglátja a sátáni Világ végét is,az Armaggeddon (Isten ítélete) kezdetét. >> " Jézus éppen azokról az egyénekről beszélt,akik meglátják mindezeket a dolgokat. >Ezek a dolgok< azok az események, amelyek már 1914 óta megtörténtek, s amelyek még megtörténnek egészen e gonosz rendszer végéig (Mt 24:33) 

Még azoknak sem volt alkalmuk meglátni ezeket a dolgokat mind, akik ötven évvel ezelőtt születtek (A könyv,amiből idézek 1968-ban készült!! - Zsotza)
Ők akkor léptek színtérre, mikor a megjövendölt események már folyamatban voltak.    De még olyan emberek is életben vannak, akik 1914-ben már éltek, és látták ami ekkor történt , s akik elég idősek voltak ahhoz, hogy még emlékezzenek azokra az ( 1914-es- [ Zsotza]) eseményekre. 
Ez a nemzedék már meglehetősen idős. [...]   Sokan azonban még életben lesznek azok közül, hogy meglássák e gonosz rendszer végét. Ez azt jelenti hogy már csak rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég ! (Zsoltár 90:10)   Úgy legfőbb ideje,hogy sürgősen cselekvéshez láss,ha nem akarod,hogy ezzel a gonosz rendszerrel elpusztulj ! <<" ( Az Igazság, amely az örök élethez vezet c. könyv 94-95 oldal,- megjelent 1968 ban! ) >>"   Mielőtt az 1914-ben már élő nemzedék utolsó tagja elhagyná a földi színteret, minden megjövendölt esemény bekövetkezik, beleértve a jelen gonosz rendszer végét jelentő nagy nyomorúságot is. "<< ( Érveljünk az Írásokból, 97. oldal - kiemelések tőlem, Zsotza )

  Minden "Ébredjetek" Folyóirat 4 oldalán ez a szöveg jelent meg, -1995-ig :
">> Amiért az Ébredjetek kiadásra kerül: Megerősíti a bizalmat a Teremtő azon   í g é r e t e   iránt amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre mielőtt elmúlik az a nemzedék ,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek <<"  (-saját  kiemelésem:  Zsotza)
Ahogy telt az idő,egyre inkább tarthatatlanná vált az 1914-es nemzedékről szóló Isteni ígéret -amit Jehova tanúinak Brooklyni vezető testülete "adott" Jehova szájába!
Megint nyilvánvalóvá vált a be nem teljesedett- tehát hamis- Őrtorony prófécia!    
  A Vezető Testület, amely önmagát szerénytelenül "Hű és bölcs Rabszolgaosztály" -nak nevezi úgy próbált kimászni a pácból,hogy nyíltan szembefordult a korábbi "1914-es nemzedékről" szóló tanításnak, úgy (át) értelmezve azt,hogy mindenki az 1914-es nemzedékhez tartozik,aki az 1914 után született !

  Ezúttal sem történt őszinte bűnbánat, beismerés,és a bepalizott áldozatoktól bocsánatkérés. A hamisítást a törvény bünteti. A szent dolgokkal kapcsolatban ez már nem törvény?   Gyurcsány Ferenc legalább beismerte a legendás "Őszödi beszédben": "hazudtunk éjjel és nappal"  Mikor jut el legalább ide a Jehova tanúi Vezető testülete?
[Zsotza]

2009. szeptember 26., szombat

130 éves az Őrtorony,Jehova tanúi hivatalos lapja.

 Biblia,Zsidókhoz írt Levél 13.fejezet,7. vers: " Emlékezzetek meg azokról,akik vállalják köztetek a vezetést,akik az Isten szavát szólták nektek,és miközben szemlélitek,milyennek bizonyult viselkedésük,utánozzátok hitüket." (A Szentírás "Új Világ" fordítása- Jehova tanúi Bibliafordítása)    Újra,és újra visszatérő gondolat Isten Szavából,hogy emlékezzünk.
Csak a zsidó nép egyiptomi kivonulásáról több Isteni felszólítás olvasható.
Ahhoz,hogy felkészült legyek a jövőre,itt,a jelenben tisztán kell ismernem a  múltat,és meg kell bánnom,és le kell tennem a múlt bűneit. 

Nagyon megindító Dániel próféta bűnbánó imádsága a zsidó nép nevében.  

"Imádkozni kezdtem Jehovához,az én Istenemhez,és vallomást tettem,ezt mondva: Ó,Jehova,igaz nagy,és félelmet kelő Isten,aki megtartja a szövetséget,és a szerető-kedvességet,azok iránt,akik szeretik őt,és megtartják az Ő parancsolatait.    Vétkeztünk,rosszul,és gonoszul cselekedtünk,fellázadtunk,elfordultunk bírói döntéseidtől" Dániel könyve 9.fejezet,4,5 versek- (A Szentírás "Új Világ" fordítása-Jehova tanúi Bibliafordítása,  -Zsotza)

  Így emlékezett meg Dániel próféta népe bűneiről-pedig Ő ezekben "nem is volt sáros". 

  Emlékezzünk most is.   2009-ben 130 éve,hogy megjelent az első"Őrtorony" folyóirat,Jehova Tanúi

(abban az időben:"Komoly Bibliakutatók") hivatalos újságja.    1879 július 1-én jelent meg az első szám:     "A Sioni Őrtorony-Krisztus hirdeti Krisztus jelenlétét"  Igen, Charles Taze Russell már 1879-ben Krisztus jelenlétét hirdette,amelynek kezdete 1874 volt,amit ő számított ki-a Bibliára hivatkozva.  

Tehát ezért sem várhatták az akkori "Komoly Bibliakutatók" 1914-re Krisztus "láthatatlan" eljövetelét/ jelenlétét-

mert azt 1874-re datálták Russellék!Ezekre a történelmi tényeket nem ismerik a mai Jehova tanúi döntő többsége... nem ismerik nem is merik megismerni,hisz megrázó dolog szembesülni avval,hogy mennyiszer derült ki a sziklaszilárd,megkérdőjelezhetetlen (sz)ámításokról:

Bizony, "hírlapi kacsa" az Egyháztörténelem "Lapjain".   

De mit is írtak-akkor?

    Emlékezzünk-az akkori sajtóból: Zion's Watch Tower july 15 1894:" 

>> Ha például visszatekintünk,és megjegyezzük,hogy az Írások 1873-at az Ádámtól számított hatezer év végeként,és a hetedik évezred kezdeteként jelöli meg,1874 őszét pedig az evangéliumi korszak negyven éves aratásának és a harag napjának kezdeteként amely a "jelenlegi gonosz világ" ( vagy: a dolgok rendszere) összes intézményét megdönti,akkor láthatjuk, hogy tények nőttek ki az Írások előrejelzéséből. "<<


Így emlékeznek vissza erre az időre Jehova tanúi 1997-ben:
>>" Barbournak sikerült meggyőznie Russellt arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1874-ben kezdődött el. (...) C.T.Russell a határozott meggyőződések embere volt.    Meg volt győződve arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte elkezdődőtt,ezért úgy határozott,hogy ezt másoknak is hirdeti "<< (Jehova tanúi-Isten királyságának hirdetői 44-47. oldal)   

Dániellel ellentétben Russell nem érzett fájdalmat az (egyházi) kereszténység hibái,bűnei,mulasztásai miatt-hanem szakítva a kereszténységgel,létrehozott egy új mozgalmat,amelynek a hivatalos újságja az Őrtorony,amelyben keményen "kiosztotta" mind a katolikus,mind a protestáns egyházakat.    Mind emellett belebonyolódott a dátum-számítgatásokba,figyelmen kívül hagyva az ÚR Jézus tiltását evvel kapcsolatban.


Engem nem is az taszít a legjobban az egész Őrtorony-jelenséggel kapcsolatban,hogy nagy magabiztossággal számításokat készítettek,miközben elvetették az összes keresztény egyházat,annak tagjait,-hanem azt tartom erősen taszítónak,hogy mindezt nem alázattal,visszafogotta tette C.T.Russell,és későbbi követői!   Zion's Watch Tower January 15 1892:>>" A "csata" dátumának közelsége határozottan meg van jelölve az Írásokban ,mint 1914 október.   Ez már folyamatban van, kezdő dátuma 1874 október óta. Eddig főleg a szavak háborúja volt,és a tőke,munka,hadi,és titkos társasági erők szervezésének az ideje "<<    Zion's Watch Tower July 15 1894 (226.oldal): >>" A mostanában jellemző foglakoztatási problémák,és a fenyegető anarchia miatt olvasóink azt tudakolják leveleikben,hogy nincs -e valami hiba az 1914-es dátumot illetően? (...)  Nem látjuk okát annak,hogy megváltoztassuk a számokat-még ha akarnánk akkor sem tehetnénk meg.   Ezek-úgy hisszük-Isten dátumai,nem a miénk. De tartsuk észben,hogy 1914 vége nem a nyomorúságok kezdete,hanem a vége "<<(Kiemelések tőlem: Zsotza)   Világosan látható,hogy teljesen mást tanított "határozottan az Írásokból" C.T.Russell,és mást a mai Jehova tanúi.

  Nem így tanított Russell:   "Én az Igét így,és így értem,-ezért,és ezért"-hanem teljes magabiztossággal "Jehova" tekintélyére hivatkozva tanított,érvelt,prófétált.    Amikor pedig durván felsült,mert nem teljesedett be "próféciája",akkor nem írta azt Russell-és a későbbi utódai:

 >> "Bocs,fiúk-lányok kapufa volt-legközelebb jobban célzunk"<<-hanem arcátlanul rákenték a sarat az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra!


"Ébredjetek" folyóirat (Jehova tanúi másik,ismertebb újságja- Zsotza), 1993 március 22,4.oldal:
>>" Jehova tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek,amelyek végül is tévesnek bizonyultak.    Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. Ám ők egyik esetben sem >> Jehova nevében<< tették bejelentéseiket,azt feltételezve,hogy az Tőle származna "<<


Milyen arcátlanul rázza le magáról a felelősséget a Brooklyni vezérkar!  Egy olyan szervezetben,ahol egy gyülekezetnek egy önálló helyi újságja sem lehet,ahol a házi Bibliatanulmányozást is megszüntették,az egyéni Bibliatanulmányozás-csak a BIBLIÁVAL-az Őrtorony anyagok nélkül nem kívánatos-ott nem lehetnek más gondolatok,és tanítások,mint a New York-i (brooklyni)    Vezető testület által kiadott tanítások.  

Ez lenne a korrekt magatartás: >>" Mi (Jehova tanúi Vezető testülete) olyan tanításokat,dátumos próféciákat tettünk közzé,amelyek nem teljesedtek be. Akik nem voltak hajlandók ezt Jehova tanításaként elfogadni,azokat kiközösítettük.    Dániel prófétához hasonlóan bocsánatot kérünk Jehovától.    Bocsánatot kérünk tőletek,hogy Isten szócsöveként Jehova szavának feltüntetve tanítottunk hamisan-amit a Történelem Istene le is leplezett.    Az igazságtalanul meghurcolt testvérek természetesen amnesztiában részesülnek. "<<


Én szeretném,ha lenne egy erős,a teljes vallási közösséget átjáró-átformáló ébredés,megtérés!

De amíg fel nem ismerik,hogy a Russelli út mindenestül tévútnak,és zsákutcának bizonyult,addig marad a mellébeszélés,és a felelősség arcátlan átpasszolása a szerencsétlen áldozatokra,az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra.   

Ami még meglepő: A reformátusok megbecsülik Kálvin műveit- Kálvin műveit kiadják.

Ugyanígy az evangélikusok Luther könyveit,és az adventisták E.G. White írásait.   

Vajon Jehova mai tanúi megbecsülik C.T.Russell műveit?

Miért nem adják ki írásait? Történelmi léptékkel "szinte tegnap" Isten prófétája volt C.T.Russell:  

>>" Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami felsőbbrendűséggel, természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal rendelkeznék. (...) Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve elmondok, nem látomásokban vagy álmokban kaptam kinyilatkoztatások révén s nem is Isten valóságos hangját hallva, és nem mind egyszerre, hanem fokozatosan "<< (Az Őrtorony, 1906 július 15 )  Az gyenge mellébeszélés,hogy nem aktuálisak már...  hiszen akkor az Ószövetség nagy részét sem kellene ismernünk-olvasnunk.

Amilyen magabiztos volt "ismeretére" C.T.Russell,annyira elfeledett lett,mint író,és tanító -még "Jehova Tanúinál is!
Néha-néha hivatkoznak rá időnként az Őrtorony folyóiratban,de nem tartják méltónak műveinek gondozását.

"Sic transit gloria mundi"-így múlik el a Világ dicsősége...és Russellé is.   

A Történelem URa megmutatta hatalmát az elbizakodott "prófétán".

Köszönet Szalai Andrásnak az Apológia Alapítvány munkatársának,aki több angol nyelvű Őrtorony-anyagot fordított magyar nyelvre!

Könyve,a "Jehova és a Szervezet" erős,és tanulságos mű-ajánlom szeretettel! [Zsotza]

2009. szeptember 22., kedd

Ki formálja gondolkodásod?


Ki formálja gondolkodásod?

Az Őrtorony Társulat sok ellenfele erőteljesen támadja a Szervezetet hogy az elmekontroll-technikákat használ tagjai befolyásolására. A Társulat a bírálatok ismeretében szónoki kérdést tesz fel a "Jehova Tanúi - Szekta, vagy Isten szolgái?" című cikkben:

"Emberek tömegei ismerik jól Jehova Tanúit világszerte. Azt kérdezzük a nem Tanúk millióitól, akik bibliatanulmányozást folytatnak vagy folytattak valamikor a Tanúkkal: Tettek-e bármilyen kisérletet is a Tanúk arra, hogy agymosásnak vessék alá őket? Alkalmaztak-e a Tanúk olyan módszereket, amellyel ellenőrzésük alá akarták vonni a gondolkodásukat? "Nem"-hangzana kétségkívül őszinte válaszuk. Nyilvánvaló, hogy ha ilyen módszereket alkalmaztak volna eddig a Tanúk, akkor se szeri, se száma nem lenne az áldozatoknak, ami viszont ellentmondana akármelyik érvnek, amely Jehova Tanúi mellett szól." (Az Őrtorony 1994. február 15. 6. oldal)

Mégis, megszabadulhat a Társulat ettől a stigmától egyszerűen egy tollvonással? Bizonyára az Őrtorony azt szeretné, ha olvasói azt hinnék, eléggé nyitott, becsületes és engedékeny; így mind leendő, mind jelenlegi tagjai szabadon gyakorolhatják a független gondolkodást. De ez az igazság? Megadja az Őrtorony a lehetőséget tagjainak, hogy egészséges személyiségekként gondolkodjanak és cselekedjenek? A következő idézet a Társulat "Ki formálja a gondolkodásodat?" című cikkéből való:

"A valóságban ahogyan gondolkodsz, és ebből adódóan ahogy cselekszel, azt mindig befolyásolják valamennyire azoknak az embereknek a nézetei és érzései, akiket meghallgatsz. [...] tényleg biztos lehetsz benne, hogy valójában nem formálja-e valaki a gondolkodásodat anélkül, hogy tudnál róla?" (Az Őrtorony, 1999. április 1. 20.o)

Alkalmazzuk ezt a kijelentést az Őrtorony Társulatra és lássuk, milyen befolyása van tagjaira. Úgy tűnik, minden Jehova Tanúja hasonlóra van formálva. Egyformán kell öltözködniük. Minden férfi, kamasz és kisgyerek öltönyt és nyakkendőt kell viseljen. Minden nő hosszú szoknyát kell hordjon. Minden férfi hasonló aktatáskát és minden nő hasonló kézitáskát cipel. Bennük ugyanaz a Biblia fordítás. Hasonlóan lassan járnak, egyforma lépésekkel. Még Királyság-termekben az előadások is azonos hosszúságúak, előre kijelölt kijelentések és témák hangzanak el bennük. Minden Jehova Tanúja ugyanazokat a dolgokat kell higgye és az Őrtorony büszkélkedik, hogy minden Királyság -teremben világszerte ugyanazt az anyagot olvassák és tanulmányozzák. Ugyanazokra a kérdésekre ugyanazokat a válaszokat adják. Nem számít mennyire fontos vagy jelentéktelen a kérdés, a válasz ugyanaz a föld minden országában. Ha ez nem tesz mindenkit egyformává, akkor mi?
Egy nyitott elme
A cikk így folytatódik:

"Természetesen ahhoz, hogy 'tájékozottak' legyünk, nyitva kell tartanunk az elménket és fogékonyaknak kell lennünk a jó hatásra. Az egészséges elmét, akárcsak az egészséges testet jól kel táplálnunk, ha szeretnénk, hogy jól működjön. (Példabeszédek 5:1,2) Az információ hiánya ugyanúgy pusztító lehet, mint a félrevezető tájékoztatás. Igaz ugyan, hogy meg kell védened elmédet a félrevezető elképzelésektől, de igyekezz, hogy ne alakuljon ki benned borúlátó vagy cinikus vélemény minden tájékoztatással vagy tanáccsal szemben, amit kapsz."

De Jehova Tanúi elméje nem nyitott. Miközben hatalmas mennyiségben terjesztik az Őrtorony irodalmat, egy Jehova Tanúja visszautasítja még egy kis négy oldalas traktátus elfogadását is bárkitől. Figyelmeztetve van, hogy ne olvasson el semmit, amit egykori tagok, vagy a Szervezet bírálói írtak. Valójában sok Jehova Tanúja még a régi Őrtorony irodalmat sem olvassa, ami feltárná az évek során bekövetkezetta sok változtatást és félreértelmezést a tantételekben. Hogy mondhatja az Őrtorony Társulat, hogy egy személynek nyitott elméjűnek kell maradnia a szellemi egészséghez és tilthatja meg ugyanakkor követőinek, hogy az Őrtorony irodalmon kívül mást is olvassanak? Ez nem agymosás?

A cikk így folytatódik:

"Késznek kell lenned megtölteni elmédet a 'szent írásokban', Isten ihletett Szavában, a Bibliában található igazsággal."

De az Őrtorony nem ad lehetőséget tagjainak hogy a Bibliát az Őrtorony kiadványoktól függetlenül olvassák. Igen, a Társulat látszólag azt mondja, hogy mindenkinek olvasnia kéne a Bibliát, de hány Tanúnak marad ideje a Biblia olvasására a Szervezeti irodalmak elvárt heti olvasásától függetlenül? Ez azért van így, mert a Társulat tudja, hogy ha egy Tanú elkezdi olvasni a Bibliát az Őrtorony kiadványok nélkül, akkor hamarosan észreveszi, hogy addig az Őrtorony Társulat értelmezésében hitt és nem abban, amit a Biblia valójában tanít. A Társulat meg kell akadályozzon bármilyen független gondolkodást, bármi áron. Igen, Jehova Tanúi gondolkodását az Őrtorony Társulat formálja. Bárki, aki elhatározza, hogy kitör ebből a formából és elkezd önmaga gondolkodni, általában nem marad már sokáig Tanú.
Szabadság
Megszámlálhatatlanul sok Tanú tette meg az első merész és félelmetes lépést az önálló gondolkodásban. Legtöbbjük végül függetlenítette magát az Őrtorony szoros ellenőrzésétől. Sokuk megtanulta, hogy kereszténynek lenni nem egy ember-csinálta vallás szabályainak és előírásainak követését jelenti. Ők meglepődve tapasztalták, hogy a kereszténység egyszerűen annyi, mint szerető és személyes kapcsolatban lenni Istennel az Ő Fián keresztül. Jézusba és az Ő Golgotán bevégzett munkájába vetve hitedet te is új kapcsolatnak örvendhetsz Istennel. Ráadásul Isten elpecsétel a Szent Szellemmel, és örök életet garantál számodra (Efézus 1:13,14). Megtapasztalhatod azt a szabadságot Krisztusban, ami soha nem volt tiéd Tanúként.

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)


Írta Wilbur Lingle

Szerkesztette és kiegészítette: www.towertotruth.net
Fordította: Barna Zoltán, 2003.


( Forrás:  http://exjt.hu/agymosas.html   )

Jehova Tanúi - hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

Jehova Tanúi
- hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

szerző: David A. Reed, egykori Jehova Tanúja Fordította:K.Z.   (Forrás: http://exjt.hu/hindex.html )

Be nem teljesedett próféciák

Az Őrtorony Társulat történetében hosszú sora van azoknak a bejelentett próféciáknak, amelyeket - miután azok hamisnak bizonyultak -megváltoztattak. Hivatkozások tucatjait idézhetnénk és dokumentálhatnánk, de néhány is elegendő az állítás igazolásához.

Az 1920-as Millions Now Living Will Never Die (Milliók élnek most, akik sosem fognak meghalni) című brosúra kijelenti:

."azt remélhetjük, hogy az 1925-ös év az Izráel halálból feltámasztott hithűségesei visszatérésének tanúja lesz ? Ezért bizakodóan várjuk, hogy 1925 Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak és a hithű ószövetségi prófétáknak a visszatérését jelzi majd." - 89-90.o. (angolban)

Ez természetesen nem következett be.

Az 1960-as évek kezdetén a Társulat kiadványainak számos fejtegetése az 1975-ös évre mutatott előre:

"Ez a hetedik nap, Isten nyugalomnapja, közel 6000 évet ment előre, és még hátra van Krisztus 1000 éves uralkodása, mielőtt ennek a napnak vége lesz (Jelenések 20:3,7). Az emberi létezésnek ez a hetedik 1000 éves időszaka egy nagy szombatnaphoz lesz teljesen hasonló. ? Mely évben jönne el akkor az ember létezése és Isten nyugalomnapja első 6000 évének vége? Ez az év 1975." - Ébredjetek!, 1966. október 8., 19.o. (angolban)


Az 1968. augusztus 15-i Őrtorony megemlíti, hogy lehet némi késedelem az emberiség első hatezer évének 1975 őszén bekövetkező vége és a világ vége között - az Ádám és Éva teremtése közötti időszakkal összhangban - de biztosít róla, hogy ez csak néhány hetet vagy hónapot jelent, nem pedig éveket:

"Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Armageddon csatája teljesen véget ér 1975 őszén és Krisztus rég várt ezeréves uralma akkor megkezdődik? Lehetséges, de várjuk meg, hogy meglássuk, mennyire vág egybe az ember létezésének hetedik ezeréves időszaka Krisztus szombathoz hasonló ezeréves uralmával. Ha ez a két időszak párhuzamosan halad egymással a naptári évek szempontjából, akkor ez nem csupán véletlenül történik, hanem Jehova szeretetteljes és időszerű szándékából. ? Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó és nem évekről."


Ilyen jóslatok késztették Jehova Tanúit, hogy azt higyjék, a vég 1975 vége vagy 1976 eleje táján jön el.

A legnagyobb hatást valószínűleg a legújabb prófétikus kudarc tette Jehova Tanúira: az 1995. november 1-i Őrtoronyban 'új igazságok' változtatták meg a Tanúk hitnézeteit a "nemzedékre, amely látta 1914 eseményeit" vonatkozóan. Az 1995. november 8-i Ébredjetek! pedig felhagyott a folyóirat régóta hangsúlyozott próféciájával.

Az 1940-es évek vége óta az Ébredjetek! folyóirat minden szám második oldalán azzal kecsegtetett, hogy "reményt nyújt egy igazságos új világ létrehozása iránt". 1964-ben azután ezt azzal a gondolattal kötötte össze, hogy ez "ebben a nemzedékben" fog megtörténni: "biztos reményét fejezi ki Isten igazságos új rendszerének létrehozása iránt ebben a nemzedékben."

1975-től ez többé már nem az Ébredjetek! folyóirat, hanem a Teremtő ígérete volt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik ez a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - 1975. január 8.

Nagyon komoly lépés volt hozzátenni azt a kifejezést, hogy "a Teremtő ígérete", mivel ez azt jelenti, hogy az Őrtorony Társulat (a folyóirat kiadója) most a Teremtő - Isten - nevében jövendölt. A Teremtő a Bibliában óva int attól, hogy ezt anélkül tegyük, hogy erre utasítást kaptunk volna Tőle:

"Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!"(5 Mz 18:20-22)


Valóban parancsolta a Teremtő azt mondani a Társulatnak, hogy Ő egy új rendszer eljövetelét ígérte "mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek"? Más helyen a Társulat pontosan meghatározta, hogy mit ért "?az a nemzedék?" alatt:

"Jézus nyíltan beszélt azokról, akik elég idősek voltak ahhoz, hogy értelemmel tanúskodjanak arról, hogy mi történt, amikor elkezdődtek az "utolsó napok. ? Még ha feltételezzük is, hogy ennek a korszaknak a 15 évesnél fiatalabbjai eléggé jó felfogóképességgel rendelkeztek volna ahhoz, hogy átlássák az 1914-ben történtek jelentőségét, ez mindennek ellenére "ennek a nemzedéknek" a legfiatalabbjait napjainkra közel 70 évesnek mutatná ? Jézus azt mondta, hogy ennek a gonosz világnak vége lesz, mielőtt ez a nemzedék semmivé lesz a halálban." - Ébredjetek!, 1968. október 8., 13-14.o.

1982-ben az Őrtorony Társulat megváltoztatta az Ébredjetek! 2. oldalán szereplő jövendölést, hogy ugyanazt a gondolatot tartalmazza 1914-gyel kapcsolatban. Ez többé már nem egy homályos "mi generációnk" volt, amely meg fogja látni a világ végét, hanem a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új rendszer jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek." (1982. január 8.)

Csaknem azonos megfogalmazással ismétlődött meg ugyanez a jövendölés az Ébredjetek! minden számában 1987. január 8-ig, amikor a nyilatkozat új formátumban átkerült a negyedik oldalra. Attól a számtól kezdve az 1914-es nemzedékről szóló jövendölést teljesen elhagyták. Majd az 1988. március 8-i szám negyedik oldalán visszaállították azt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - és ez a megszövegezés jelent meg 1995 októberéig.

Akkorra azonban a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit, jórészt eltűnt. Mindaz, ami megmaradt, egy viszonylag csekély számú túlélő. '90-es éveik végét taposó, közel száz éves emberek.

A prófécia nyilvánvaló módon nem teljesedett. Ezt, mint szellemi eledelt nyomtatni folyamatosan Jehova Tanúi számára, olyan volt, mintha a húst vagy a tejet jóval a csomagoláson lévő "minőségét megőrzi" - dátum után szolgálnák fel. Mint valami romlott étel, az érvénytelenné vált jövendölés szaglani kezdett.

A brooklyni vezetők végül is az 1995. november 8-i Ébredjetek! - ben lecserélték azt, s visszatértek az 1964 előtt használt kifejezésmódhoz. Az Ébredjetek! most kijelenti, hogy "megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, melyet egy békés és biztonságos új világra tett, amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz, törvénytelen rendszerét."

Valójában a minden Ébredjetek! 4. oldalán ott lévő prófécia úgyszólván csak a jéghegy csúcsa. Ez egy hamisnak bizonyuló bibliaértelmezés kronológiai rendszerének legszembetűnőbb része.

Ezidáig a hitelvek változása során ez helyesbítés - ami éppen hogy elkezdődött - a legfigyelemreméltóbb. Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o., angol) módosítja az Őrtorony Társulat arról szóló értelmezését, hogy Krisztus - a Máté 25:31-33-ban szereplő események szerint - mikor ül le elválasztani a juhokat a kecskéktől.

A folyóirat a folyamatból - ami akkor kezdődött, amikor Krisztus állítólagosan láthatatlanul visszatért és király lett 1914-ben - egy azzal kapcsolatos jövőbeli eseménnyé alakítja át ezt, amikor Ő Armageddon csatájában megítéli az emberiséget.

A Társulat a régi tanítást az 1982-es Örökké élhetsz paradicsomban a földön (183.o.) című könyvében világosan bemutatta.

"Igen, mióta Krisztus visszatért és leült égi trónjára, az egész emberiség ítélet alatt áll. ? A jelenlegi ítéletnapon történik az emberek kettéválasztása: a "kecskék" Krisztus balkeze felé, a "juhok" Krisztus jobb keze felé kerülnek."

Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o.) elveti ezt az értelmezést, és egy újjal helyettesíti:

"Vajon e példázat arra az időre vonatkozik, amikor Jézus 1914-ben leült királyi hatalomban, mint ahogy hosszú időn át értettük? ? a példázat a jövőre mutat, mégpedig arra az időre, amikor az Emberfia eljön dicsőségében. Leül majd, hogy ítélkezzen ? A juhokról és kecskékről szóló példázat ilyenfajta értelmezése azt mutatja, hogy a juhokat, illetve a kecskéket érintő ítélethozatal a jövőben fog megtörténni. Azután kerül rá sor, hogy a Máté 24:29, 30-ban említett "nyomorúság" (Úf) kitör, és az Emberfia "eljő ? az ő dicsőségében".


Itt kettős változás jelenik meg. A Társulat úgy értelmezi újra a Máté 25:31-32-t, hogy egyrészt
1) Krisztus trónraülése nem 1914-es királyként való eljövetelére vonatkozik - miként azt a Társulat sokáig tanította - hanem, hogy bíróként ül le az eljövendő nagy nyomorúság alatt. Másrészt
(2) a juhok és a kecskék szétválasztása szintén egy jövőbeli esemény - mégha Jehova Tanúi sokáig azt tanították is, hogy az ő prédikálómunkájuk váltotta valóra ezt az elválasztást az elmúlt század nagy részében.

Még jelentősebb az a változás, amit az Őrtorony 1995. november 1-i számában vezettek be. A 17-19. oldalakon a folyóirat megváltoztatja a Társulat Jézusnak a Máté 24:34-ben lévő szavaira vonatkozó értelmezését: "Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik." (Öf)

A 17. oldalon beismeri, hogy "Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a "nagy nyomorúság" kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta ezt, hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben." Ehelyett most azt mondja (17.o.):

"A "nemzedék" kifejezés, ahogyan Jézus használta, nem szolgál szabállyal az időmérésre, ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő embereire utal, s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaira."

Azután folytatja a nemzedék azonosítását, amire a Máté 24:34-35-ben Jézus feltehetően ezen a módon rámutatott (19.o.):

"Ezért Jézus próféciájának mai, végső beteljesedésében az "ez a nemzedék" megjelölés nyilván azokra a földi népekre vonatkozik, amelyek látják ugyan Krisztus jelenlétének a jelét, de nem teszik jobbá útjaikat."

Ez az új értelmezés elveti azt a gondolatot, hogy a világ véget ér azok életében, akik látták 1914 eseményeit. Jézus ehelyett időbeli megkötés nélkül egy "gonosz nemzedékről" beszélt - olyan emberekről, akik látják láthatatlan jelenlétének a jelét, de elmulasztják, hogy Jehova Tanújává váljanak.

HALÁLRA UNTAD MÁR MAGAD?
Igen, a Jehova Tanúi eléréséhez szükséges információ unalmas lehet. De gondolj arra, hogy ez olyan dolog, mintha azért tanulnál kínaiul, hogy elvidd az evangéliumot Kínába.

Az 1914-es nemzedékkel kapcsolatosan legutóbb feladott tanítás valóban egy hamis próféta által elmondott hamis prófécia? Vagy pusztán annak példája, ahogy a hűséges keresztények buzgalmat tanúsítanak Krisztus visszatérése iránt?

A korábban már idézett 5Mózes 18:20-22 segít a kérdés eldöntésében. Kijelenti, hogy akkor kell a próféta szavait elutasítanunk, amikor "az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be."

A jövendölés nyilvánvalóan nem teljesedett be, és így az Őrtorony Társulat most leállt ezzel a jóslással.

"Az Úr nevében" mondták a jövendölést? Igen, mivel az mint a "Teremtő ígérete" lett bemutatva.

Az Őrtorony mondta másutt:

"Akik meg vannak győződve arról, hogy az Őrtorony ember véleményét vagy kijelentését publikálja, azok annyi időt se vesztegessenek rá, hogy belenézzenek? Akik hiszik, hogy Isten az Őrtornyot olyan eszköznek használja, amelyen keresztül kommunikál a népével, vagy amelyen keresztül a próféciáira hívja fel a figyelmét, azoknak hálás szívvel kell tanulmányozniuk az Őrtornyot?" - Őrtorony 1942. január 1., 5.o., angol)

Még újabban az Őrtorony Társulat úgy próbálta elkerülni a "hamis próféta" - címkét, hogy azt mondta, Jehova Tanúi nem Isten nevében prófétáltak. "Soha nem mondták: 'Ezek Jehova szavai'." (Ébredjetek! 1993. március 22., 4.o.)

Az Őrtorony Társulat azonban ténylegesen, mint Jehova Jézus Krisztuson keresztül adott prófétai szavát írta le azt a jövendölést, hogy az 1914-es nemzedék látni fogja a véget.

"Jehova prófétai szava Jézus Krisztus szájából így hangzik: "Semmiképpen nem múlik el ez a[z 1914-es] nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek" (Lukács 21:32). Jehova pedig, aki az ihletett és tévedhetetlen prófécia forrása, e viszonylag rövid időn belül is be tudja teljesíteni "
...
"Ahogyan Jézusnak a Jeruzsálemre vonatkozó jövendölései az i.sz. 33-tól számított nemzedék idején belül beteljesedtek, ugyanúgy a vég idejére szóló jövendölései is beteljesednek még az 1914-es nemzedék életén belül."
"..."Igen, élve megláthatod ennek az ígért új rendnek az eljövetelét, az 1914-es nemzedék még ma élő tagjaival együtt, vagyis azokkal, akik élni fognak még abból a nemzedékből, amely el nem múlik." - Őrtorony, 1984/19., 23-25.o. (A [ ] -be tett kifejezés ['1914-es'] az angol eredetiben is így van.)


Az Őrtorony Társulat tehát megfelel az 5Mózes 18:20-22 hamis prófétáról szóló leírásának. A Társulat Isten nevében jövendölt, és a jövendölés nem következett be.

Ez a hamis prófécia csak egykori bűn volt? Nem, mivel a jövendölés az évek során ismételten megjelent nemcsak az Ébredjetek! folyóirat impresszumában, hanem más helyeken is - néha egészen csekély különbségekkel, melyek azt jelezték, hogy milyen gondolatok adódtak a témához számos alkalommal:

"... az 1914-ben élő nemzedékből néhányan meg fogják látni Jézus Krisztus próféciájának és a pusztulásnak a jelentős beteljesedését ..." - Ébredjetek!, 1973. október 8., 19.o.

"Melyikre gondolt Jézus? ? Így tehát, amikor napjainkban kell alkalmaznunk, a "nemzedék" kifejezés logikusan nem alkalmazható az első világháború alatt született csecsemőkre. Krisztus követőire és azon más személyekre alkalmazható, akik képesek voltak megfigyelni azt a háborút, valamint a többi dolgot, ami Jézus összetett "jelének" a beteljesedéseként következett be. Néhányan ezek közül a személyek közül "semmiképpen nem múlnak el", amíg meg nem történik mindaz, amit Krisztus megjövendölt, beleértve a dolgok jelen gonosz rendszerének a végét." - Őrtorony, 1979/11., 29-30.o.

"Mi hát akkor a "nemzedék", amely "semmiképpen nem múlik el, míg ezek a dolgok meg nem történnek"? Ez nem egy időszakra vonatkozik, mint ahogy sokan magyarázni próbálják 30, 40, 70, sőt 120 évre; sokkal inkább emberekre utal, azokra az emberekre, akik "a szorongató fájdalmak kezdetekor" élnek, amely erre az elítélt világrendszerre jön. Azoknak az embereknek a nemzedéke ez, akik látták a katasztrófális eseményeket, amelyek robbanásszerűen előjöttek az első világháború kapcsán 1914-től fogva. ...
"És ha e világ gonosz rendszere fennmarad még a századfordulóig, ami nagyon valószínűtlen, tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciájának teljesedésére, még mindig lennének életbenmaradottak az első világháború nemzedékéből. Mindazonáltal az a tény, hogy a számuk apad, újabb jele annak, hogy "a dolgok rendszerének befejezése" gyorsan halad a vége felé. ? Igen, volt az embereknek egy nemzedéke, amely 1914-ben élt és amely egy viszonylag nyugodt korszakból látta a nagyobb történelmi változásokat...Boldogok lehetünk ezért, mert Jézus biztosít minket, hogy lesznek túlélők "1914 nemzedékéből" - vagyis ez a nemzedék nem múlik ki teljesen - mikor a "nagy nyomorúság" lehúzza a függönyt e gonosz világrendszerre." - Őrtorony, 1981/8., 28-29.o.

"Jézus a "nemzedék" szót sokszor használta különböző szituációkban és eltérő jelentésekben. Nos, mit értett Jézus a "nemzedék" szón, amikor azt mondta, hogy "ez a nemzedék semmiképpen el nem múlik"? ? A nemzedéknek azonban minden bizonnyal inkább emberekhez vagy eseményekhez kell kapcsolódnia, s nem annyira rögzített /konkrét/ időponthoz.
...
...annak a nemzedéknek a csecsemői ma már hetven vagy hetven egynéhány évesek. Azok pedig, akik már 1914-ben éltek, jócskán benne vannak a 80 vagy 90 éves korukban, sőt egyesek már száz évüket is elérték. De még milliók élnek ma is abból a nemzedékből! És egyesek közülük "semmiképpen ki nem halnak, míg mindezek meg nem történnek". - Őrtorony, 1984/19., 20-21.o.

"Az ítélet tehát annak a nemzedéknek az idején belül fog bekövetkezni, amely látta e Jézus által megjövendölt időszak első jeleit. ? ez az időszak 1914-ben elkezdődött. Isten ítéletvégrehajtásának még az 1914-es nemzedék teljes kihalása előtt meg kell történnie." - Őrtorony, 1987/21., 29-30.o.

"egy békés és biztonságos új világ, mielőtt elmúlik a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit ... "A héberek ... hetvenöt évet számoltak egy nemzedékre
napjainkra az 1914-es nemzedék többsége eltűnt ...Jézus szavai beigazolódnak: 'nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik'. Ez még egy indok arra, hogy elhigyjük, Jehova tolvajszerű napja közeleg." - Ébredjetek!, 1988. április 8., 4, 14. o.


Valójában a jövendölések alkotásának ez "az 1914-es nemzedékre" vonatkozó esete nem az első volt, amit az ŐrtoronyTársulat véghezvitt. Évekkel 1914 előtt jelent meg az Írástanulmányok 4. kötete, amelyben egy évszázadnyi "nemzedéket" számítottak "1780-tól, az első jel időpontjától" kezdődően, beleértve abba

"A begyűjtés idejét, mely 1874 októberében kezdődött; a Királyság szervezetét és alkalmazását a mi Urunk, mint Király által az ő nagy hatalmából, 1878 áprilisában; a nyomorúság idejét, avagy a "harag napját", amely 1874 októberében kezdődött és 1914 októberében ér véget." - 1908-as kiadás, 604.o. (angolban)


Egy másik lehetőség a Máté 24:34-ben lévő "nemzedék" számítására, hogy az 36 és fél évet ível át, mint egy "1878-tól 1914-ig tartó nemzedék" (uo. 605.o.). Érdekes módon, a Társulat hasonló problémákkal került szembe, miután az időhatárok lejártak és a próféciák hamisnak bizonyultak. A "nemzedék" hosszát átalakították, hogy hozzáigazítsák a későbbi átértelmezésekhez, bizonyos értelemben hasonlóan az 1970-es és '90-es években történt, újabb keletű módosításokhoz. Ugyanennek az Írástanulmányok-kötetnek a későbbi kiadásait tehát a dátumok terén történt változtatásokkal nyomták újra. Például a fenti utalásokban (604.o.) szereplő "véget ér majd 1914 októberében" - szavakat bizonyos későbbi kiadásokban "befejeződnek majd 1915 táján" - ra változtatták.

A fent idézett dokumentumok sokaságát adtuk ki újból az "1914 Generation" Prophecy Proves False című brosúránkban, amely megtalálható a www.cftf.com - weboldalon, vagy a kiadó címén. Kapcsolat-cím: segitsegjehovatanuinak (kukac) index (pont) hu SKYPE: "segitseg-jehova-tanuinak"

2009. szeptember 20., vasárnap

Jehova tanúi,és a "vér-kérdés"

Forrás:Bibliakutatók Baráti Köre  ("Bikbak")

Jehova Tanúi és a vérkérdés

Ez Jehova Tanúi egyik jellemző tanítása.

A mi véleményünk: Elfogadjuk, hogy vallásos meggyőződés miatt valaki bizonyos orvosi eljárásokat visszautasít. Ezt a meggyőződést tiszteletben is tartjuk, ehhez bárkinek joga van. Nem tudjuk elfogadni viszont, hogy valaki a saját meggyőződését másra ráerőltesse és ez a különböző szankciókkal kipréselt engedelmesség valakinek az életébe kerüljön. Ezt gyilkosságnak tekintjük.

Bibliai alap

Jehova Tanúi vérrel kapcsolatos álláspontjában nem önmagában a vér elutasítása a kérdés. Jehova Tanúinak a kifogásolt álláspontja az életmentő beavatkozás elutasítása. Vannak helyzetek, amikor az élet megmentése csak a vérrel lehetséges. A helyzet alatt nem egy orvosi esetet értünk, hanem technikai felszereltséget, szakmai hozzáértést, pénzt, stb. Például egy konkrét eset (pl.: szervátültetés) megoldható elvileg vér nélkül. De nem biztos, hogy a szükséges felszerelések, eszközök illetve az orvosi szakértelem ott is van. Vannak olyan országok, ahol a lézersebészet és a sugársebészet elérhetetlen, ill. csak a nagyon gazdagok előjoga. A kérdés tehát nem az: "tiltja-e a Biblia a vérátömlesztést?" hanem: "Egy olyan esetben amikor az élet megmentése csak vértranszfúzióval történhet meg, van-e bibliai alapja a kezelés elutasításának?".

A Jehova Tanúi által idézett bibliai alap: a Cselekedetek 15:29. Az ószövetségi igehelyek pont e miatt a vers miatt nem perdöntők. Vajon ez a vers a feltett kérdésre igent válaszol? A vers "Legyetek jó egészségben" része nem akar mondani semmit, mivel az csak egy üdvözlet egy üzenet végén. A vers 4 dolgot "tilt" meg: bálványoknak áldozott dolgok, vér, megfojtott állat, paráznaság. Ezzel a 4 dologgal kapcsolatban a kívánatos cselekedet: "a tartózkodjatok" és a "gondosan megőrizni magatok ezektől". A versben található üzenet Jehova Tanúi szerint i.sz. 46-ban lett megfogalmazva.

Jehova Tanúi szerint i.sz.55-ben született meg az első Korinthusi levél, nyílván a Cselekedetek 15:29-el összhangban. Pál a bálványoknak áldozot dolgokkal való bánásmódról mond el fontos információt. A szavait az 1Korinthus 8:7-13-ban találhatja meg bárki. Pál azt tanácsolja, hogy ügyeljünk mások lelkiismeretére, de ha senki nem látja a keresztényt, akkor a bálványoknak áldozott húst, bizonyos ismert körülmények között megeheti. Vagyis a tartózkodás nem jelent teljes körű tiltást.

További kérdés az is, hogy az apostolok parancsa konkrétan milyen helyzetre szólt. A történeti kutatások a vérrel kapcsolatos tilalmat a korabeli vérhez kötődő vallási ritusokhoz kapcsolják. Vajon az apostolok és a vének ezt tiltották meg, vagy a vér mindenfajta fogyasztásának szabtak határt? Teljes bizonyossággal nem tudhatjuk. Az viszont biztos, hogy nem gondoltak életmentő kezelésre.

Amikor az ember húst eszik, vért is fogyaszt. Nincs vér nélküli hús, mert minden húsban marad valamennyi vér. Az ember éppenséggel eléldegélhet egészségesen hús nélkül, de Isten megengedte a húsevést, ezzel pedig a vér elfogyasztását is. Amikor az ember húst eszik, szokásból és élvezetből eszik, még vért is. Ha pedig élvezetből és kényelemeből Isten megengedi a hússal együtt a vér evését, miért ne engedné meg az élet megmentését is vér által? Logikus a válasz, főképpen akkor, ha elfogadjuk Jehova Tanúi érvelését: a Cselekedetek 15:29 a vérrel való bánásmódot határozza meg.

Összefoglalva: a feltett kérdésre nemmel válaszolunk. Amennyiben valaki egészségügyi vagy lelkiismereti okokból és meggyőződésből nem fogadja el a vérátömlesztést: azt tiszteletben tartjuk és nem áll szándékunkban bírálni. Határozott bibliai alap hiányában azonban nem tartjuk ezt egy szankciókkal kikényszeríthető, kötelező lépésnek.

Őszintén

Hozzánk érkezett kérdés: - Jehova Tanúi azt mondják, minden orvosi eset megoldható vér nélkül. Igaz ez?

Válaszunk: Nem. Vannak olyan összetett helyzetek, melyek esetén mégha elméletileg lehetséges is a vér nélküli megoldás, a valós életben azt nem lehet keresztülvinni. Egyébként Jehova Tanúi nem állítják, hogy vér nélkül minden lehetséges. A vérrel foglalkozó honlapjukon (sangvita) is a következő kifejezéseket találhatjuk: "vér nélküli eljárás"; "vértakarékos gyógymódok"; "vérmentő gyógymódok". MIndenki tud a vér nélküli és vértakarékos, vérmentő eljárások között különbséget tenni. Azonkívül a Jehova Tanúi által lelkiismereti kérdésnek tartott eljárásokat nem minden Jehova Tanúja fogadja el. Egy gyülekezetben végzett felmérés szerint 21% nem fogadja el, 12% pedig csak részben fogadja el ezeket. Úgyhogy a helyzet nem olyan egyszerű, ahogyan azt Jehova Tanúi egyes képviselői beállítják.

Újabb hozzánk érkezett kérdés: - Magyarországon halt-e már meg valaki aki a vérrel való kezelést elutasította és egyébként meg lehetett volna menteni?

Válaszunk: Igen. Kegyeleti okokból nem akarunk nevet említeni, annak idején újságok és rádiók piszkálták eleget a szerencsétlenül járt családot. Ha valaki a saját családjából tud ilyet és meg akar jelentetni itt, mi megtesszük. A médiákban ugyanis ennek az ellenkezője jelent meg az elmúlt évben.

Másik kérdés: - Betartják-e Jehova Tanúi a vérrel kapcsolatos tilalmat?

Válaszunk: Általánosságban erről nem tudunk nyilatkozni. Sok panasz érkezik, hogy egyes személyek (köztük ismert vének) nem. Az az érzésünk, hogy valószínűleg a legtöbb Jehova Tanúja szigorúan engedelmeskedik ennek a tilalomnak.

A mi megjegyzésünk, hogy azért hangsúlyozzuk a személyes meggyőződés elvét, mert a legtöbb Jehova Tanújának fogalma sincs a vérkérdésről. Egyszerűen engedelmeskedik, mert kérik tőlük. Mi a következőt javasoljuk:
- Ha valakit a lelkiismerete arra indít, hogy valamilyen orvosi kezelést a saját kutatása miatt utasítson vissza: tegye meg.
- Ha valaki viszont nincs meggyőződve a tilalom bibliai alapjáról, akkor kutasson, értekezzen másokkal és hozzon személyes döntést. Ha a kezelés elfogadása mellett dönt, a következők a tanácsaink (és néhány érintett orvosé): 1. beszéljen a kezelőorvossal bizalmasan a döntéséről 2. a kórházi kezelésről készített dokumentumok titkos adatok (csak a kórházi személyzet és a beteg tudhat róla; a személyzet harmadik félnek nem adhat ki adatokat), akárcsak az alkalmazott kezelés módja is 3. kérje az orvosát, hogy ne engedjen a kezelés és a lábadozás alatt látogatókat fogadni 4. utána ne mondja el senkinek, ne is közölje a gyülekezettel a döntését - élje továbbra is az azelőtti életét (néhány vén is ezt teszi).
- Ha valaki titokban vért fogad el és a kórházi személyzet egy Jehova Tanúja tagja mégis jelenti az esetet a véneknek, a jelentést tevő több ponton is súlyosan törvényeket sért. Vele szemben a károsult panasszal és feljelentésel élhet.

Itt szeretnénk jelezni, hogy a Társulat több esetben is a "megengedőbb" álláspontot népszerűsíti a médiákban és hallgat a szigorúbb felfogásokról.

Fentiekben hangsúlyoztuk a személyes meggyőződés fontosságát. Meggyőződésünk, hogy Jehova Tanúiból legtöbb esetben ez hiányzik. Nemcsak mi vélekedünk így, hanem a „hű és értelmes szolga" is. Egy előadás-vázlat (A vének szerepe a hírnökök egészségügyi ellátásában) amelynek előadását csak a gyülekezeti vének hallották, az alábbiakat mondja:
„Sok esetben a beteg nincs tisztában a vérrel kapcsolatos kérdésekkel. [...] Miért okoz néhány testvérnek problémát, hogy lelkiismereti kérdést hozzon? 1. Nem tudják, mi a lelkiismereti kérdés. 2. Nem tájékozottak a műtéti eljárásokat és kezeléseket illetően. 3. Nem ismerik pontosan a bibliai alapelveket és a hű és értelmes rabszolga álláspontját" (kiemelések tőlünk).
Ezek a sorok is bizonyítják, hogy bizonyos esetekben az egyes személyek a vérkérdésben elfogadták a Társulat álláspontját, de annak helyességéről nincsenek meggyőződve.

Mit nem tettünk ezen az oldalon:
Nem vádoltuk meg Jehova Tanúit gyilkossággal.
Nem állítottuk, hogy a vér elutasítása elítélendő.
Nem ítéltük el, akik meggyőződésükért életüket vesztették vagy károsodtak.
Nem gyanúsítottunk senkit hazugságal vagy félrevezetéssel.
Amennyiben mégis ilyen feltételezhető egyes mondatok olvasása közben, úgy időben szólunk: nem voltak ilyen szándékaink. Nagyon tiszteljük a személyes meggyőződést és az azért való kiállást. Szintén tiszteljük azt is, amikor valaki valamit Isten iránti elkötelezettségből tesz meg és hoz érte (akár értelmetlen) áldozatot. Csupán azokhoz is szerettünk volna szólni, akiknek Jehova Tanúi hivatalos álláspontjától eltérő nézeteik vannak; illetve az ő álláspontjukat is szerettük volna megismertetni.

A kérdést alaposan körbejártuk és azt tartanánk elfogadhatónak, ha Jehova Tanúi a személyesen meghozott döntést nem súlytanák különböző megrovásokkal, ha azok nem egyeznek a jelenleg a gyülekezetekben tanított álláspontjukkal. Híreink szerint enyhülés várható ezen a területen (és ennek nyomait már látjuk). Amennyiben a kérdésben döntést hozó személyekhez (Jehova Tanúi között) elkerül ez az anyag, kérjük, hogy felelősségteljes döntést hozzanak (nyílván jól ismerik e tan kialakulásását és fejlődését, következményeit).

Ajánlott olvasmányok (a téma jobb megértéséhez)
Hogyan menteheti meg a vér az életedet? (Jehova Tanúi kiadványa)
Ébredjetek 1994. május 22. főcikke (Jehova Tanúi kiadványa)
Sangvita Alapítvány honlapja Az alapítványt Jehova Tanúja magánszemélyek hozták létre. A bemutatkozó oldala önmagáért beszél, aki akarja könnyen megérti.
http://www.ajwrb.org/index.shtml Angol nyelvű írás Jehova Tanúi vérrel kapcsolatos nézetéről. A honlapot a "Társaság Jehova Tanúi vérkérdés miatti Reformjáért" nevű szervezet üzemelteti, mely Jehova Tanúiból áll.

Virtuális kísérlet - Az Igazság az "igazság" ellen

Virtuális kísérlet
- Az Igazság az igazság ellen.

Túlélheti-e az Igazság az Internetet? - Stephen Cox írása
  ( Fordította:Barna Zoltán)  http://exjt.hu/wtandnet_hu.htmlEz egy történet az amerikai értékekről, a bulgáriai emberjogi eljárásmódról, az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatról és az igazság szokatlan és előre nem látott kitartásáról állítólagos posztmodern korunkban.

Stephen Cox az irodalom professzora a Kaliforniai Egyetemen San Diegoban és a "The Titanic Story" (A Titanic története) szerzője.

Korunkban (legalábbis így mondják) helyük van az adatok, a vélemények és a nézetek terjesztésének, de egyáltalán nincs az egyszerű "igazságnak" - egy kifejezésnek amit soha nem kéne használni, hacsak nem gúnyos idézetek és minősítő frázisok őrsége által körülvéve. A késő-XX. századi gondolkodók közt az igazságtól való félelelem elérte a hisztéria szintjét. A posztmodern teoretikusainak nagy örege, Jean Francois Lyotard megrögzötten összekapcsolta az "igazság"-ot a "terror" fenyegetésével. Hasonló nyelvezetet tettek magukévá a dekonstrukció, a kritikai teória és a vallási, társadalmi tanulmányok valamint az azonosság-politika [identity politics] militáns relativista fajtájának gyakorlói. Ma talán a választott kifejezés nem a "terror", hanem lehet az "elnyomás", a "leuralás" vagy még stilusosabban a "hegemonia". De bármelyiket is használják, az Igazság egyértelműen defenzív [védekező] helyzetben van az amerika értelmiség köreiben.

És jó okuk van az igazsággal kapcsolatos gyanakvásra.

A XX. század a hazugságok korszaka volt - hatalmas, képtelen hazugságoké, a fasizmus, a kommunizmus és a "tudományos" rasszizmus hazugságáé - hazugságoké, melyeket mint objektív igazságokat adtak el az intellektuális és politikai tekintélyek, akik arra használták azokat, hogy felépítsék hatalmukat és azt legitimnek [jogosnak] tűntessék fel. Lehetséges úgy érvelni, hogy ha szabadulni akarunk a Tekintély alól, akkor először az Igazságtól kell menekülnünk; és pontosan ez az, ahogy a posztmodern gondolkodók érvelnek.

Ezen gondolkodók legoptimistáibbjai szerint azonban a menekülés útját már felfedezték, a hazugságok és a látszólag megalapozott tekintély megalkotásának útja elvezetett a különböző nézőpontok és heterogén "nyelvjátékok" valóságához. Ez a menekülési út az Internet, a leghatásosabb eszköz melyet valaha is bevetettek az "igazság" és a kaleidoszkóp-szerű vélemények és perspektívák ütköztetésében. A hálózat összekapcsolhat bárkit bárkivel, bárkinek a játékát bárkiével. Ez hihetetlenül olcsó, hihetetlenül könnyen használható és hihetetlenül hatékony.

Posztmodern körökben vannak csakugyan gyanakvók az Internet iránt, amiben van némi igazság, gyanakvás a "golbalizáció" és a "kereskedelmi kapitalizmus" szolgálatában játszott szerepe körül. De a teoretikusoknak akik túlléptek a baloldali kliséken, az Internet olybá tűnik, mint - ahogy egyikük kifejtette a témának szánt weboldalon - egy "közvetlen megtestesülése" a posztmodernizmusnak.

Egy nemzedékkel ezelőtt az elektronikai technológia Neoplapsztikus Korában Ralph Ellison a modern amerikai kultúrát egy fonográf felvételhez hasonlította. Mindkettő a "véletlen sorrendű hozzáférés" elvét alkalmazta: bárki hozzáférhet bármihez - csak a tűt kell rátennie. Ez egy találó metafora volt, de az internet jóval több, mint metafora. A hozzáférhetőség maximális fokát nyújtja és jóval többet ennél. Nem ülsz tétlenül az Internet előtt; használod arra, hogy dolgokkal foglalkozz: üzlettel, politikai mozgalmakkal, házassággal, különböző furcsaságokat megosztó közösségekkel.
A XX. század a hazugságok korszaka volt - hatalmas, képtelen hazugságoké, a fasizmus, a kommunizmus és a "tudományos" rasszizmus hazugságáé.

Használhatod bajkeltésre is. Eljön majd a nap, amikor a világ minden nagy intézménye az Internettől függ dolgai végzésében. Úgy is lehet ezt mondani, hogy minden nagyobb intézmény folyamatosan ki lesz téve az elektronikus behatolásnak és támadásnak az ellenfelei, a szakadárok, lázadók és kémek által. Talán nem is lehet jobb környezet az intézmények és eszmék aláásására. Az Internet kedveli a véleményt és az információt, nem kedveli viszont a tekintélyt és a tekintély legjobb barátját, az "igazságot".

Vagy legalábbis így történhet, Ez legalábbis egy valószerű feltételezés. De kellene egy próba-eset, egy példa az Internet és a rettenetes, intézményesen megtestesült "igazság" kritikus összecsapására. Találtam egy ilyen esetet.

Van egy nagy amerikai intézmény, melynek a neve pontosan "az Igazság". Közel kétmillió követője van az Egyesült Államokban és kb. tizenötmillió a világban (6,3 millió aktív taggal), ezzel a második legnagyobb amerikai eredetű vallás. A mormonok megelőzik számban de ők kevésbé lenyűgözően tekintélyelvűek, mint a szervezet, melyre utalok: az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat, melynek követői Jehova Tanúiként ismertek. Most azonban a Tanúk halálos harcban állnak a másvéleményűek erőivel, és a csatamező az Internet. A harc kimenetele eldöntetlen, de a körvonalak határozottak, és sokat taníthat nekünk a posztmodern elméleteiről az igazságról és tekintélyről.
Kik ők?

Kik Jehova Tanúi? Ez egy a legtöbb ember számára nehezen megválaszolható kérdés. A Tanúk a legkevésbé ismertek amerika elterjedt kisebbségei között. Nem szavaznak, nem Utah-ban gyűltek össze, nem üzemeltetnek egyetemeket, kórházakat vagy hírlapokat. Nem állnak kapcsolatban más vallási szektákkal, hagyományokkal vagy folyamatokkal, még a karácsony vagy a húsvét "pogány" ünnepének megtartásától is tartózkodnak. Az egyetlen látható megnyilvánulásuk az a szokásuk, hogy megjelennek a bejáratnál hogy "elhelyezzék" az Őrtorony folyóirat egy példányát.

De súlyos irónia van elszigeteltségükben és láthatatlanságukban. Történelmük minden szakaszában asszimilálódtak, felvéve a környező társadalom vonásait, vonásokat melyeket az ön-elszigetelés megőrzött és felnagyított majd végül önfelforgató formában lemásolt, mint egy furcsa, haszontalan növényfaj mely távoli partokra vetődött. A másik irónia hogy a Tanúk tekintélyelvű rendszere egy magányos szakadár próbálkozásával kezdődött hogy megszabaduljon a "kereszténység" korlátaitól.

Az Őrtorony Társulat alapítója Charles Taze Russell (1852-1916) egy kis férfiruha üzlet tulajdonosa volt Pittsburg-ben. Szabadidejében a Bibliát tanulmányozta. A haladás és megvilágosodás kedvelője képtelennek találta magát hogy elfogadja a történelmi kereszténység intellektuális tantételeit. Elvetette a háromság és a halhatatlan lélek tantételét, az Új teremtés c. könyvében (1904) még az evolució elméletével is kiegyezett. Szóval egy tipikus XIX. századi racionalista volt. Mégis, nem értett egyet az akkoriban divatos "magasabb kritikával" és annak racionalista támadásával a Biblia koherenciáját illetően. Tudományos alapon akarta védelmezni a Bibliát.

Sajnos a tudomány az ő számára lenginkább a számolás és mérés volt. Lényeges pont volt a Bibliában a számok használata. Meggyőződése volt, hogy felfedezte a bibliai próféciák számrendszerét és hogy a számok tökéletesen illeszkednek nem csak az írott történelem eseményeivel, hanem (furcsa de örömteli módon) a Nagy Piramis méreteivel is, Isten "kő tanújával" Egyiptom földjén. Felvázolta Isten tervét egy kimunkált és szép ábrán, melyet jelképes piramisok díszítettek, ez volt a "Korszakok Terve". Számításai azt mutatták, hogy a történelem hamarosan eléri csúcspontját abban, hogy Isten helyreállítja a földi paradicsomot. És elkezde mozgalmát "Az Igazság"-nak nevezni. "Tudomány" volt ez, " .... Isten szavából sarjadó".

Nem Russell volt a millennium egyetlen prófétája. A történelemmel kapcsolatos elméleteinek legtöbbje Amerika hatalmas, amorf Második Adventista mozgalmából eredt. Követői és a Hetednapi Adventisták a legnépesebb élő leszármazottai azon figyelemre méltó embereknek akik a XIX. szd. közepén felserkentették Amerikát hirdetve, hogy Krisztus második eljövetele hamarosan bekövetkezik. De Russell csoportja a többitől függetlenül indult és fejlődött ki. Russell jó író volt és nyilvános előadó és energikus önreklámozó. Napilapok százai jelentették meg prédikációit, emberek milliói vették könyveit. Újságja, a Sioni Őr Torony és Krisztus Jelenlétének Hírnöke 1879-ben 6.000 példánnyal indult, ma jóval több mint 20.000.000 példányban terjesztik.

Nagy tévedése volt, melyet többször is megismételtek az Őrtorony története során, hogy meghatározott dátumot jelzett előre a világ vége időpontjának. Úgy gondolta, hogy mindennek vége lesz 1914-ben. Valami történt akkor, de nem a világ vége volt az. Russell halála után tanítványai átvizsgálták számításait. Helyesnek találták, de megváltoztatták egyes jellemzőit. Az Őrtorony Társulat végül eldöntötte, hogy 1914 helyes volt, de azért volt az, mert Krisztus második (láthatatlan) eljövetele volt akkor, amiről Russell azt gondolta, hogy 1874-ben történt. A világ vége később lesz. Ezt más jóslatok 1918-ra, 1925-re, 1942-re és 1975-re helyezték. Ezeknek az előjelzéseknek a téves volta szakadásokhoz vezetett, olykor tömegesekhez, de akik maradtak (és csak ők számítanak bármely szervezetben) azok voltak, akik még hittek, lényegében abban, hogy az ilyen események racionális számításnak alávetettek. És ki végezné jobban ezeket a számításokat, mint az Őrtorony szakemberei?
Az Internet kedveli a véleményt és az információt, nem kedveli viszont a tekintélyt és a tekintély legjobb barátját, az "igazságot".

Russell időszaka volt a Tanúknál az Értelem Kora. A következő Őrtorony-elnök, Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) a Politikusok korának volt vezetője. Rutherford, akit általában Rutherford Bírónak neveztek, jogász volt, aki a missouri-i Boonville időszakos bírája volt. Ráadásul kampányolt William Jennings Bryan, a Free Silver apostola és más progresszív ügyek mellett. Ahogy Bryan, ő is próférikus módon adta elő magát és a nagy tőke hatalma ellen harcolt. Ahogy Bryan, ő is ellenezte Amerika belépését az I. Világháborúba. A háború és a katonai szolgálat elleni fellépése elvezetett kilenc hónapos bebörtönzéséhez zendülés (nyilvánvalóan hamis) vádjával. Néhány okból kifolyólag a vallási hatalmasságok erőteljes ellensége lett.

Russell úgy tekintette a történelmet, mint az Isten és az ember közti megbékélés folyamatát. Rutherford harcnak tekintette Isten kormányzata, a Teokrácia és Sátán kormányzata, a zsarnoki nemzetállamok, kapzsi kapitalisták és hatalomtól őrült egyházak közt; egy harcnak, mely azok lemészárlásával ér majd véget, akik nem állnak a Teokrácia oldalára. Ez az alapvető politikai koncepciója irányította a russellizmus átszervezésében. A "szent nemzetben" - ahogy Rutherford nevezte az Őrtorony mozgalmat - a gyülekezet kongregacionalista irányítását felváltotta a teokratikus vezetés. Úgy döntött, hogy minden helyi tisztségviselőt az Őrtorony Főhivatal nevez ki ezután, és a gyülekezetet "társulat"-nak nevezik, mint a "katonai csapatot" [az angolban mindkettő: companie - a ford. megj.]. Megváltoztatta a mozgalom nevét Bibliakutatókról (túl általános) Jehova Tanúira (jogi kifejezése tulajdonjogának).

Rutherford jelmondata ez volt: "Hirdessétek, hirdessétek, hirdessétek a Királyt és az ő Királyságát!". Hirdetési stílusa kimunkálatlan volt, de bámulatosan teátrális. Ő írta a "Milliók Élnek, Akik Soha Nem Halnak Meg" c. könyvet. Követőit kiküldte az utcákra szendvicsemberekként "A vallás csapda és szélhámosság" táblákat magukra kötve (az Őrtorony mozgalom nem volt csupán "vallás"). Karikatúrákat adott ki disznószerű papokról és sátáni politikusokról. Igénybevette a rádiót, hogy Coughlin atyával rivalizálva maró támadásokat intézzen a kormányzatok ellen. Hangszórós autói (némelyik páncélozott) körutat tettek Észak Amerikában, szónoklatait a kelletlenül hallgató fülekbe harsogva. Hatalmas gyűléseket szervezett, mint a totalitárius államok vezetői, ahol egyhangúlag elfogadták a vezető által az ő nevükben írt bombasztikus határozatokat. Hogy megkülönböztesse a Teokrácia szokásait Sátán szervezetétől, eltörölte a születésnap, a karácsony, a húsvét megünneplését és a kereszt használatát az imádatban. Eldöntötte, hogy a zászló előtti tisztelgés, szavazás, a katonai nyilvántartásba vétel a Teokrácia elleni árulás és ezeket is eltörölte. Az Őrtorony mozgalomban mindenkitől elvárták a "szolgálatban" való részvételt, Rutherford könyveinek és gondolatainak terjesztését a közvélemény számára. A másként gondolkodókat kizárták és nyilvánosan megbélyegezték. Egy Igazság volt és Rutherford annak Prófétája.

Rutherford pályafutása a kor szélsőséges politikai folyamatainak paródiája volt (ha lehet ilyesmit parodizálni.) Amikor 1942-ben meghalt San Diego-i rezidenciáján - egy birtokon, melyet a feltámadt patriarchák milleniumi rezsimének fővárosául szántak, de a jelen számára titkos kijárattal is elláttak az ellenséges támadás esetére - nyilvánvaló volt, hogy túlélte korát. A következő években az Őrtorony Társulat megtanult kevésbé politikai szekta szerű lenni, inkább egy modern vállalat lett - miközben megőrizték Rutherford tantételeinek nagy részét és teljes hatalmát.

Minden sztereotípiának megvan az archetipusa. Sloan Wilson szolgáltatta az amerikai testületi kultúra sztereotípiáját regénye címével: "A szürke flanellöltönyös férfi" (1957). Az archetipus néhány évvel korábban jelent meg, N.H. Knorr (1905-1977). Rutherford utódja az Örtorony Társulat elnökeként szó szerint "szürke flanellöltönyös férfi" volt. Ahogy Rutherford, ő is teljes ellenőrzést gyakorolt a társulat felett, de miközben Rutherford mindenre rányomta a bélyegzőjét, Knorr még a nevét sem írta alá. Minden Őrtorony kiadvány névtelenül jelent meg az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat Rt. kiadásában. Minden iránymutatás homályos de meghatározó módon "a Társulat" által lett kiadva. Ekkorra elérték a teljes szabványosítást, most minden erőfeszítést az irodalom házról-házra terjesztésére összpontosítottak, olyasmire amit szinte mindenki tud végezni. Rutherford idejének irritáló tantételeit összegyúrták igazság-morzsákkal, hogy eléggé édeskés legyen és bárhol eladható a világon, ahol az embereket vonzották Amerika termékei.

Az Őrtorony felvette egy multinacionális cég vonásait, sok üzletággal és tízezernyi helyi lerakattal, sokkal inkább hasonlók, akárhol is vannak, mint sok McDonald's étterem. Az Őrtorony gyárai és irodái a Brooklyn Heights-en emelkednek: a Wall Street-i kereskedők az Őrtorony neonfényein gyakorolhatják a jóslást. És az Őrtorony haladt a korral. 1970-ben követte a többi nagy amerikai cég példáját, előtérbe helyezték a nyájasabb hangú vezetést és az elegáns nyilvános megjelenést. A birodalmi elnöklést felváltotta a bizottságok hálója és megváltoztatták könyveik és folyóirataik vaskos megjelenését. A stílust a Rutherford idejének túlzásaira való reakcióként átalakították, pasztell színekkel és a multikultúrális képek és retorika barátságos ám következetes használatával, kamatoztatva ezt a Társulat lehetőségeiben az afroamerikaiak meghódítására.
Russell a racionalizmus ellen racionalizmussal való harcot tervezte. A Bibliát tudományos alapokon védte volna meg.

Statisztikai önbizalmuk majdnem végletesen megvakította őket korlátaikat illetően. A mozgalom számára nagy terhet jelentett a múltja. Miközben azért küzdött, hogy vonzóvá tegye magát mindenkinek, meg volt verve mindenféle tiltással szinte minden polgári szokás ellen és szinte minden vallásgyakorás ellen, kivéve az Őrtorony irodalom árusítását és annak magyarázatának hallgatását. A Tanúk aprólékos, elidegenítő szabályai szinte abszurddá tették őket, különösen saját ifjaik számára.

Még károsabb - valójában halálos - volt a Társulat mániákus "vér-ellenessége", az a hitnézetük, hogy a vérátömlesztés lázadás Isten vérevést tiltó törvénye ellen (1 Mózes 9:4). A hitnézetet a Társulat Rutherford korszakának 'az úgynevezett orvostudomány' (Sátán birodalmának egyik csapata) elleni harca inspirálta és az Őrtorony mozgalom egyik legkiemelkedőbb komplexusává vált. A vérátömlesztés elfogadása vagy valakinek a saját gyermeke számára megengedée K.O. (kiközösítési ok) volt, és a kiközösítés az Igazságból való kivetést és azt jelenti, hogy elkerülik a barátai és rokozai. Öt évtizede szedi a "vér-ellenesség" áldozatait a hívők közt, még napjainkban is.

Az Igazságnak és annak matematikájának egy másik veszélyes vonása jelent meg újra az 1960-as években, amikor a Társulat néhány újabb számot összeadva megjósolta, hogy a dolgok jelen rendszerének 1975-ben lesz vége. Akkor lesz, - a számítás egyszerű volt, gyors és még kényszerítőbb, mint Russellé. Ez a rajongás félelmetes fellángolását indította el a Tanúk közösségeiben. Sokan akik korábban elsodródtak, visszamentek; sok Tanú ígéretes pályafutást szakított félbe, hogy teljes időben a jó hírt hirdesse a világ eljövendő végéről.

A világ makacsul fennmaradt, és a Tanúk erőfeszítése, hogy kiheverjék az ebből származó kapcsolati katasztrófát, felszínrehozott egy régi jellemvonást - a Társulat szokását, mely Russell idejéből ered, a "jelen való igazság" kifejezés használatát a prócéciáik mindenféle cáfolata kivédésére, mint annak egyik jelét, hogy az Igazság előrehaladó. Nem mindenki fogadta el ezt a paradox (vagy Lyotard szavaival: paralogikus) gondolatot az igazságról, mint olyan dolgot, ami egyszerre mozog és megtartja állandó helyét az Őrtorony főhadiszálláson. Több százezer Tanú morzsolódott le, másokat pedig kizártak, miután elbukott Raymond Franz, a Társulat dicső Vezető Testületének tagja tantételbeli reform-próbálkozása.

A szervezet túlélte, nagyrészt azért, mert képes volt megtiltani a kommunikációt. Bárkit, aki "hitehagyott" megjegyzéseket tett vagy "hitehagyott" híreket terjeszett, azonnal kiközösítették és elkerülték. Természetesen ha támadni akarod az Igazságot, írhatsz egy könyvet róla (Franz kettőt írt), de a kereslet kicsi lesz. Ez nagyon tilalmas volt egy Jehova Tanújának és egy a szabályok alatt lévő Tanú soha nem olvasna hitehagyott könyvet. Mindenesetre nehéz ilyen fajta olvasnivalót keresni, nem hozzák csak úgy az ajtódhoz mint az Őrtornyot. A másképpgondolkodók elmentek a Tanúk összejöveteleire és próbálták terjeszteni az irodalmukat, aminek nagy részét eldobták. Reklámlevél-kampányba kezdtek, de alig értek el többet annál, hogy az Őrtoronyban rajzok jelentek meg a szemétbe dobott hitehagyott levelekről.

Ekkor megszületett az Internet.
Az Antikrisztus megjelenése

Tegyük fel, hogy egy odaadó Jehova Tanúja vagy és valahogy rátalálsz az Internetre. Mit tennél először? Ott ülnél a számítógép előtt és beírnád hogy "Őrtorony" meg hogy "Jehova Tanúi" egy keresőbe. És valami ilyesmi jelenne meg a monitoron: "Kérdések Jehova Tanúihoz", "Válaszok Jehova Tanúinak", "Jehova Tanúi hamis próféciái", "Az Őrtorony után", Őrtorony Figyelő", "Free Minds Inc." - egymás után az ellenzék honlapjai. Ha rákattintanál valamelyik címre, meglepődnél és fekhborodnál, de talán elcsábulnál, különösen ha valaha is rejtegettél valamilyen gyötrő kétséget az Igazságról vagy valami titkos sérelmet a vezetés iránt általában.

Egy ellenzéki honlap az információk és vélemények nagyáruháza, szolgáltat híreketaz Őrtoronyról, egykori Tanúk személyes tapasztalatait, humort, tényeket az Őrtorony színes történelméből (mely módszeres elnyomás és elferdítés tárgya a Társulat részéről), a Társulat sajátos bibliaértelmezési módszereinek elemzését, pszichológiai és ügyrendi tanácsokat azoknak, akik el akarják hagyni az Őrtornyot, és természetesen kapcsolatot más ellenzéki honlapokra.

Az ellenzéki honlapok lényegében monopóliumot szereztek a régi Őrtorony kiadványok kereskedésében, az olyan irodalmakéban melyeket a Társulat úgy tekint, hogy azok túlságosan tele vannak Régi Igazságokkal ahhoz, hogy eladják valakinek akár csak nosztalgiázás céljára is. És ha a nyomtatott könyvet túl elavultnak tartod, akkor CD-ROM-ok kaphatóak. Egy vékony korong a Társulat lejárt spekulációinak könyvtárát nyújtja neked a gyorsan bekövetkező végről a munkásosztály és a kapitalisták közt (Russell: "Armageddon csatája" 1912), a Lackwana vasútvonal prófétikus jelentőségéről (Clayton J. Woodwort és tsai: "A befejezett titok, 1917), a házasság nem tanácsos voltáról most, hogy Armageddon már olyan közel van (Rutherford: Gyermekek, 1941) és száznyi más témáról.
Rutherford a történelmet harcnak tekintette Isten kormányzata, a Teokrácia és Sátán kormányzata, a zsarnoki nemzetállamok, kapzsi kapitalisták és hatalomtól őrült egyházak közt.

Számos hitehagyott oldal vette célba a vérkérdést, a legsebezhetőbb pontot az Őrtorony védekezésében. Az egyik legbefolyásosabb ilyen honlap a "New Light on Blood" [Új világosság a vérről] Tanúk titkos társaságának propaganda-eszköze, akiknek célja az Őrtorony szervezet radikális megreformálása. Az Associated Jehovah's Witnesses for Reform on Blood [Jehova Tanúi Társasága a Vérkérdés Reformjáért] több országból származó emberekből áll és úgy tűnik, igen magas szintű kapcsolatai annak a szervezeten belül. Erejük abból a tényből fakad, hogy létezésük nagy mértékben elektronikus és virtuális. Tényeket gyűjthetnek össze és beszivároghatnak hivatalos szervezetekbe, riaszthatják a tömegmédiát, figyelmeztethetik az ingadozó Tanúkat, hogy "vérbűn" veszélyének teszik ki magukat (ez a legszörnyűbb dolog amit egy Tanúnak mondhatsz) ha nem állnak szembe a vértilalommal, mindezt megtehetik és még tagjaik azonosítását és üldözését is elkerülhetik. Soha nem volt még ilyen egyszerő a lázadás: "ha névtelen akarsz maradni, használj névtelen levelezőt, mint ez."

De hát nincsenek lojális erők a kibertérben? Amikor az Internen először széles körben hozzáférhetővé vált, elszaporodtak a lojális honlapok. Sok Tanú meglátta az új technológiában a lehetőséget, hogy kommunikáljon hittársaival egy nem hivatalos úton. Az Őrtorony mindig elfojtotta a független Tanú kiadványokat. Az Igazság csak egy irányba áramolhat - a Társulat szerkesztő hivatalából ki és le a helyi gyülekezetekhez. Még a lojálisak is örültek, ha megváltozott ez a megszokás. De míg a nyomtatást könnyen lehetett szabályozni, az Internetet nem; úgyhogy a Társulat figyelmeztető cikkeket adott ki a "szellemi pornográfiáról" mely a kibertérben található és felszólalt a csábítás ellen, mely által az emberek Internetfüggé válhatnak és elkezdik elhanyagolni a királyság szolgálatát. Néhány lojális honlap megértette a figyelmezetést és megszűnt.

Mégis, a Társulat nem versenysezhetett az Internettel. Azt vették észre, hogy a nyilvános sajtó a világhálót mint elsődleges információforrást tekinti és hogy nem akarja, hogy bárki a hitehagyott honlapokon keressen informáckót az Őrtoronyról. Úgyhogy egy jelentős döntéssel létrehozták saját honlapjukat. Miközben elismerik, hogy vannak "más honlapok" melyek "kedvezően vagy kedvezőtlenül nyilatkoznak rólunk", a watchtower.org úgy jelenti be magát, mint az egyetlen "hiteles forrás Jehova Tanúi hitnézeteit, tanítását és tevékenyégét illetően".

A hivatalos honlap különféle, lehető legelőnyösebb cikkekkel szolgál ("Öt mód, hogy javítsd életed minőségét", "Amikor senki nem lesz szegény", "Isten csodálatos új világának készítése"). De a csillogás nem minden. A hitehagyott oldalak mindig hiányukkal voltak jelen a hivatalos lapon, legfőképp azon amelyik folyamatosan a vértilalom odaszánt védelmezője volt. Mivel nyilvánosan támadták egy ártalmas és korlátolt eljárás kialakításáért, a Társulat az egészségről és szahadságról szóló cikekkel válaszolt: "A vér - létfontosságú", "Minőségi alternativák a vérátömlesztésre", "Vér: kinek a döntése és kinek a lelkiismerete" és "Jogod van választani".

A Társulat megtanulta az Internet törvényét: a világháló a fővonalbeli amerikai értékek - a szabadság, a vesengés, a nyilvános megvitatás egyik tényezője. Másképp kifejezve a törvényt: itt nem a legjobb pont egy olyan honlap készítése, mely szerint te mindent tudsz és ha mások nem értene egyet ezzel, azok elveszhetnek. Amikor belépsz a világhálóra, kötnek a párbeszéd szabályai. És ez történt az Őrtorony Társulattal. Nem csak hogy a szabadságról beszél a "teokratikus" szabályok helyett, de részvételük a net-en felhatalmazza követőiket, hogy gyakorolják az elektronikus párbeszédhez való jogukat.

Az 1990-es évek végén több száz lojális honlap virágzot, többnyire ártalmatlanok és problémamentesek: személyes honlapok, ahol megbeszélték az Őrtorony irodalom terjesztésének vidámságát, képeket tettek közzé családi utazásokról és volt egy kapcsolat a watchtower.org-ra is. Más lojális oldalak csevegőszobákat hoztak létre és üzenőtáblákat, gondosan figyelve és kizárva a nem "építő" hozzászólásokat. Némelyikük hitehagyott-ellenes anyagokkal is szolgált. Az egyik legszebb chat-központú oldal létrehozta a "Paradicsomi Föld Üdözött Listáját" egy digitális "tűz tavát" amelyet azok számára tartottak fenn, akik "megszegték a szabályokat és kitiltották őket a #paradise_earth -ról". Néhány lojális honlap nagyon megterhelődött a látogatóktól.

Egy oldal mely mégis nagyon aktívvá vált, a H2O (Hourglass2 Outpost) volt. 1996 végén jött létre, mint nemzetközi nyilvános fórum szolgált nagyjából az eztkövető öt éven át - ez nagy idő az Interneten - és elsődleges találkozóhelye volt az Internet-barát Tanúknak, és egy modellje az Igazság és a Hatalom Internetes egyezkedésének. A fórum üzenőlapjára kattintva a Tanúkat elektronikus hangok Bábele fogadta, mely elég hangos volt, hogy sok posztmodern gondolkodó azt higyje, a millennium máris eljött. Néha figyelmeztetések jelentek meg, hogy eltávolították valakinek a hozzászólását, mert az zavaró, vagy nem "építő" volt, de aggódásuk úgy tűnt abból ered, hogy próbálták távol tartani mind a másképp gondolkodókat, mind a lojalistákat a lapra való belépéstől. Nem volt intézményesített igazság, még azzal kapcsolatban sem, hogy kié a fórum. Ahogy az Őrtorony Társulat leutánozta a cégek névtelenségét, így a H2O is leutánozta a Társulat névtelenségét.
Miközben Rutherford mindenre rányomta a bélyegzőjét, Knorr még a nevét sem írta alá. Minden Őrtorony kiadvány névtelenül jelent meg.

Ez a párhuzam vagy irónia nem volt túlságosan méltányolt a lojalisták által, akik beléptek erre a "Tanú" oldalra, hiszen csak legkedvesebb hitnézeteik támadását látták olyan levelezők által, mint "Dredd Scott". "Szkeptikusok Szappantartója", "Liberális Vén" és "Ropogós Béka". A honlapot rendszeresen elárasztotta a sürget követelés, hogy megtudják: "ki üzemelteti ezt a honlapot"? És ekkor mindig volt valaki aki önként megmentette a gyanútlan lojalistákat tudtukra adva, hogy

"A HOURGLASS 2 EGY HITEHAGYOTT HONLAP. HA OLVASOL A SOROK KÖZT, NAGYON GONDOSAN, AKKOR LÁTNI FOGOD, HOGY EZT A HONLAPOT HITEHAGYOTAK ÜZEMELTETIK."

Az ilyen figyelmeztetések is névtelenül lettek beírva, mint minden más. Néhány lojalista figyelmeztete a Társulatot, hogy gyakran látogatnak egy honlapot melyet hitehagyottak is látogatnak.

A H2O elárulását nem a hitehagyás jelentette. Szponzoraik néha figyelmeztető üzeneteket küldtek "Kedves testvérek és testvőrnők" kezdettel, talán ironikus célzattal, hogy "a H2O többé nem szándékszik vagy képes megvédeni titeket a hitehagyottaktól, mint az Őrtorony Társulat". Ez nem csökkentette a lojalisták gyanakvását, hogy a H2O a Blood Reform csoport előörse. A fórumon a lojalisták azzal vádolták a hitehagyottakat, hogy honlapokat hoznak létre, hogy azokkal megszerezzék a lojális levelezők elektronikus címeit, és bajba sodorják őket a Társulatnál. A hitehagyotak igazából azzal vádolták a Társulatot, hogy ál-hitehagyott oldalakat hoznak létre, hogy megszerezzék az ál-lojálisok címeit és kiközösítsék őket. Mindeközben a lojalisták vádolták a többi lojalistát illojalitással, és az intellektuális lojalisták azzal győzködtek mindenkit, hogy maga Isten is a "félrevezetés mestere", és ravaszul próbára teszi szolgáit olyan igazságokkal, melyek hazugságnak látszanak. A keveredést fokozva voltak emberek, akik "híreket" hoztak "bentről" a Társulattól, hírekkel, melyek célja a tagok bátorítása a reform megjövendölésével, és elcsüggeszteni őket hamis pródéciákkal vagy egyszerűen fenyegetést terjesztettek: a Társulat tudja, kivagy! Hamarosan ki leszel közösítve!
A Társadalmi Szerződés születése

A Tanúk Internetes háborúja első ránézésre olyannak tűnt mint a kémek harca a kémekkel, polarizált vagy kölcsönösen parodisztikus ideológiák közt - az "ateisták" a "Társulati emberek" ellen. Közelebbi vizsgálódás megmutatja, hogy "a vélemények folytonos spektruma" (ahogy a H2O egyik résztvevője kifejezte), egy olyan spektrum amit a beszélők és hallgatók közösségében jelenik meg. A H2O és testvéroldalai Jehova Tanúit jelenítették meg első lehetőségükkel, hogy egyfajta közösséggé váljanak és ezt a kisérletet érdemes megfigyelni - nem csak a Tanúk reakciói miatt, de a posztmodern elméletek próbájaként is.

A posztmondernitsák feltevéseivel és reményeivel ellentétesen, akik úgy tekintettek a kibertére, mint minden érték átértélelésének régóta várt igéretre, az internek foradalma átfordult egyfajta normalitási forradalomba. Ez folyton újrarendezte a "spontán rendet", amit Fridrich Hajek a szabad társadalom jelentős céljának tekintett. Még a H2O sem csak sok névtelen ember volt akik különböző nézőpontokat képviseltek. Ez egy társadalmi rend volt, melyet a munkamegosztás jellemzett.

Bármely fórumon, ami olyan népszerű, mint a H2O, a "kibicek" vagy megfigyelők többen vannak, mint az aktív beírók. A H2O beírói tovább osztódtak ideológiailag is. De nem ez az egyetlen fontos dolog. Az egyes beírók speciális szerepet láttak el. Néhányan demagógok, provokátorok, az értelmileg hátrányos helyzetűek szószólói vagy professzionális cinikusok és áldozatok voltak. Mások gyakorlati tevékenységet folytattak, elmondták a többieknek, hogyan használják a szoftvereket és készítsenek saját honlapot. Megint mások történészekké váltak, alaposan megvizsgálva a Tanúk mozgalmának feljegyzéseit az abszurd vagy tanulságos tényekért, szociológusok elemezték a Tanú szubkultúra viselkedését, jogászok adtak tanácsot az Őrtorony "bírói" rendszerének bonyolult eljárásaihoz, pszichológusok szedték össze a morzsákat amiket a jogászok otthagytak, kereskedők reklámoztak valami új nagy eszmét vagy új nagyszerű kapcsolatot, dramaturgok, elbeszélők, szatirikusok és komédiások fordították le a Tanúk tapasztalatait irodalmi művekké. Minden társadalmi réteg megmutatta egyesek célját az Internet valutájának - más emberek figyelmének és elismerésének - megszerzésére. Együtt ezek a csoportok közelítően egy valós közösséget példáztak.

A virtuális közösség szinte teljesen anoním volt, de világos, hogy néhány tag jobban ismerte egymást, mint saját Tanú családtagjait vagy barátait. A modern közösségek rögeszmés személyiségvédelme gyakran a közösségi élet ellenségeként van tekintve. Azonban a H2O-n azt láthatjuk, hogy a személyiségvédelem teremti meg a biztonság határát, ami az egyénnek kell, hogy egyáltalán felfedezzen valamit is az életben. A számítógép műanyag háza megtestesíti mind a személyiségvédelmet mind az erőt/hatalmat.

"1995-ben amikor megvettem első számítógépemet (egy Mac 8100-t) felismertem, mivel voltam kapcsolatban (az Őrtoronyban) ... Ekkor volt az, hogy a személyiségem nagy része felszabadult. Az Internet valóban megmentette a 'lelkem'."

Ez több volt, mint az Őrtorony mozgalommal kapcsolatos tények felfedezése. Az emberek a neten felfedezték olyan képességeiket, melyekről soha nem tudták, hogy birtokukban vannak és esélyt kaptak, hogy gyakorolják azokat. Sokan naív kibicekként vagy lojalistaként kezdték részvételüket, csak később vonódtak be a beszélgetésbe és vették fel a gondolkodói vagy írói szerepet - gyakran, teszem hozzá, éles és erőteljes gondolkodóét és kellemes, szellemes íróét.
A világ vége 1975-re várásának tévedése visszahozta a Társulat szokását, hogy úgy tekintették a be nem teljesedett próféciáikat mint annak a jelét, hogy az Igazság előrehaladó.

Ezek a kedves, inteligens, bosszantó, nem ritkán ellenséges idegenek is felfedezték a társadalmi szerződés elméletét, mely öregebb mint a Hayekiánusok vagy akár a Lockiánusok ideológiái a szabad társadalomról. Klasszikus hely a témában Szophoklész Antigonéja, ahol Haimón váratlanul felismeri, hogy valami nem stimmel hatalmaskodó apjával: "Te csak beszélsz s mást meghallgatni sem kivánsz?".

Mondd ezt az Őrtorony Társulatnak. De mondhatod ezt az Internet látogatóinak, akik fenyegetik a többi látogatót, butának és ostobának nevezve őket, összezavarják őket lényegtelen dogokkal vagy egyszerűen hazudnak a tényeket illetően. A H2O-n, mint sok más honlapon, az ilyeneket cselekvő emberek elszenvedik a legrosszabb társadalmi büntetést, amit egy individualista társadalom kiszabhat? nem veszik komolyan őket többé.

A társadalmi szerződés Internetes változata a résztvevők felismert érdekein alapultak, nem egy intézményes hegemónián vagy az ügyekről való megegyezésen. Vajon ez a posztmodernisták az igazságról és hatalomról való lemondásról szóló elméleteinek igazolása volt?
Az Igazság újraéledése

Egyáltalán nem. A Tanú honlapk rejtett és spontán fejlődése teljesen az egyéneknek a régifajta igazság iránti aggodalmának eredménye volt. Az ellenzékiek idejüket és energiájukat arra használták, hogy ahogy gyakran mondták: "elmondják az igazságot az Igazsáról". Az illojális honlapokon feltűnő lojalisták szintén ezt gondolták. Elégséges motivációjuk volt az igazság keresésére kockáztatva a rossz lelkiismeretet és a saját vallási szervezetük általi büntetést hogy párbeszédbe kezdtek a szembenállókkal. Az emberek mindkét oldalon egy egyszerű, de gyakorlatias elmélet követelése szerint próbáltak élni, mely a legréégebbi elmélet a világon: ez az igazsággal való összefüggés elmélete.

Szinte mindenki, aki belekeveredett az Őrtorony háborúba egyetértett az egyszerű elméletel, hogy az igazság a megismerhető tényekkel függ össze, és a hamsság nem. Tegyünk félre egy pillanatra minden részrehajlást és iróniát, vitát és paranoiát az Őrtorony melletti és az Őrtorony ellenes erők közt. A kérdés mely emberek százait vezette az elektronikus harc arénájába nem össze nem függő perspektívák és relativisztikus alapelveké volt. Ez sokkal őszintébb volt: összhangban vannak-e az Őrtorony Társulat elméleti a világról és önmagáról a tényekkel?

"Rick", az egyik névtelen személy, aki felelős volt a H2O fórumért, elismerte, hogy a dolgok általában nem "feketék és fehérek", mégis, ahogy javasolta, "az igazság felfedi magát azoknak, akik soha nem hagyják abba a keresését". Látszólag mindenki egyetértett ezzel. Ha valaki meggyőzné az Internetes vitatkozókat, hogy az igazság keresése csak szórakoztató nyelvi játék vagy az eltérő vélemények keresése, egyikük sem maradna a fórumon. Ami együtt tartotta ezt a virtuális közösséget, az a meggyőződé volt, hogy az eszmék felfogható kapcsolatban vannak a tényekkel.

Ez a meggyőződés könnyen átléphet mindenféle osztály, nem, rassz, nemzeti kultúrális határt és vallási meggyőződést. A nagy Internetes vita kiemelkedői voltak afroamerikaiak, norvégok, venezuelaiak, finek, ausztrálok, harcos ateisták, újjászületett keresztények, menő üzletemberek, szegény egyedülálló anyák, orvosok, házmesterek és szelíd amerikaiak. Ők mindannyian az univerzális Internetes közösség voltak, annál is inkább mert senki nem említette a multikulturalitást, vagy válaszolt a Disney Társaság stilusában: "ez egykis világ, végülis". Ismét: ha a szabad társadalom igazolását keresed, ahogy azt az amerikaiak tradicionálisan értelmezik, ez egy jó hely kezdésnek. De fontos megismételni, hogy a net nem csak arról szól, hogy mondjunk dolgokat, hanem arról is, hogy tegyünk valamit. Az Őrtorony összeütközés minden oldla elfogadni látszik azt a tényt, hogy a virtuális közösség komoly befolyással van a valós közösségre. Drámai bizonyíték vált nyilvánvalóvá erre 1998-ban, a bulgáriai vér-csatával.

Az Őrtorony Társulat 1994 óta viaskodott Bulgária kormányzatával. A téma a vérátömlesztés és a katonai szolgálat volt. A kormányzat úgy vélte, hogy a Tanúk vér-ellenessége veszélyezteti a közegészségügyet. A Tanúk úgy vélték, hogy a kormányzat vonakodása, hogy felmentse őket a katonai szolgálat alól, a szabadság egyik szabálytalansága volt. Az egyik dolog vezetett a másikhoz, és az Őrtorony Társulat Az Emberi Jogok Európai Bizottsága elé állíttatta Bulgáriát. A tárgyalások folytatódtak és 1998 március elején a jogi vita békés véget ért. Bulgária beleegezett, hogy megadja a Tanúknak a lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogát, és az Őrtorony Társulat beleegyezett, hogy elvet "mindenféle ellenőrzést vagy büntetést" a Tanúkkal kapcsolatban, akik elfogadják a vérátömlesztést. Bárki, aki elolvassa az egyezményt, megállapítja, hogy a vér-tilalmat feloldották, legalábbis a bolgárok számára.

A múltban egyetlen ilyen rendkívüli változás sem keltett ekkora hullámokat a Társulat nemzetközi szervezetében, mivel azokat soha nem közölték a nyilvánossággal. Az 1960-as és 1970-es években a Tanúknak Mexikóban megengedet volt, hogy kivonják magukat a katonai szolgálat alól, megvéve egy kis kártyát mely azt igazolta, hogy "szolgáltak", miközben Malawiban a Tanúk, akik semmit nem tudtak a mexikói eseményekről, borzalmas üldözést szenvedtek el, mert visszautasították egy kis kártya megvásárlását, mely azt igazolta, hogy ők az uralkodó politikai párt "tagjai".

Az Internet megtörte a Tanúk elszigetelését az igazságtól. 1998. április 20-án az eltitkolt bulgáriaia egyezményt felfedezték az Európai Bizottság eldugott honlapján és egy hozzászóló által postázva lett a H2O-ra. Úgy tűnik, ez volt az első hír, amit az Őrtorony világ (és beleértbe szinte minden Őrtorony főhivatal) kapott erről. A hír reményt és gyanakvást keltett egyszerre. Egy hitehagyott trükk, vagy az Őrtorony reformjának jele? Az elektronikus kutatás igazolta, hogy a hír hiteles: a Társulat kompromisszumot kötött a vérkérdésben. A Tanú társadalomban ez az egyik legelképzelhetetlenebb eseménynek számított. "Negyven éve kitartó tanúként" írja az egyik H2O üzenet "soha nem gondoltam, hogy ezt fogom megélni".
Az emberek mindkét oldalon egy egyszerű, de gyakorlatias elmélet követelése szerint próbáltak élni, mely a legrégebbi elmélet a világon: ez az igazsággal való összefüggés elmélete.

De mit jelent ez? A Társulat vonakodva alkalmazkodott az új, jóval nyitottabb világhoz? Felismertek valami új igazságot a vérrel kapcsolatban? El fogják ismerni, hogy az igazságról vallott régi elméletük hamis? Elismerve ezt, most már mindenki akinek van számítógépe láthatja, mi történt? Európából és Amerikából származó információk azt sugallják, hogy a Társulat ideges volt és felkészületlen a gyors és ellenőrizetlen nyilvánosságrahozatal kihívására. De az Internetet figyelve még egy lassú, nehézkes hatalom sem habozhat sokáig.

Amikor a Társulat lépett, válasza nem az igazság kimondása, hanem a zavar elfojtása volt a neten. 1998. április 27-én egy baráti honlapon, a noblood.com -on megjelentettek egy sajtónyilatkozatot. Ez a népbutítás egy mesterműve volt. Semmit nem szólt a Társulat morális megalkivásáról, csupán a "vallási szabadság" győzelmét ünnepelte.

Kétségbeesett hazardírozást volt ez. A Társulat elhatározta, hogy beszáll az Internet megkövetelte nyilvános párbeszédbe, de csak saját játékát a szavakkal folytatta. Ez a stratégia arcátlanul posztmodern volt. Ez azt jelentette, hogy felszabadítja a Társulatot minden a szavak és a valóság közötti kötelék alól, minden várakozás alól, hogy meg kéne felelni az igazság elméletének. Természetesen az ilyenféle szabadságot csakúgy lehet elérni, ha az igazságot azonosítom egy intézményesített hatalommal. Ez egy ironikus válasz a posztmodern elméletekre a hatalommal és igazsággal kapcsolatban, de nem a Társulattal, mely mindig mindkettővel azonosította magát.

Megértve ezt az alapelvet, a lojális honlapok operátorai gyorsan kiseperték azokat, akik bármiféle kérdést vetettek fel a Társulat bejelentésével kapcsolatban. Az ellenséges honlapokra küldött lojalista üzenetek egészen odáig elmentek, hogy azt állítsák, a vértől való tartózkodás soha nem volt elsődleges kérdés, hogy mindig az egyén lelkiismeretére volt bízva, hogy döntsenek - még ha rossz döntésüknek elismerten meg is volt a kellemetlen intézményes következménye. Ez volt a Társulat új irányvonala: a vérátömlesztés teljesen rád tartozik - de ne tedd, ha tudod, mi a jó számodra.

A közvetlen hatás lelkesítő volt az Őrtorony ellenfelei számára. Az ellenzékiek, különösen a H2O népe, végitéletről és csodás változásról beszéltek:

"Ez a WTS [Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat] végének a kezdete. Ki van zárva, hogy kimásszanak ebből."

"Kompromittálták Jehovába vetett hitüket és elbuktak a próbán."

"Akkora [törölt trágárság] vagyok, hogy annyi éven át SZIVATHATTAK. Köszönöm az Internetnek, hogy felébredtem a HÜLYESÉGEMBŐL!"

1999. őszére a Társulat felismerte, hogy komoly bajban van. Elkezdte lányabbá tenni megjelenését, de keményíteni hatalmát. Megadta magát Internetes ellenségei egyik leghangosabb követelésének: négy viszonylag fiatal férfit neveztek ki a Vezető Testületbe, köztük most először egy afroamerkait. Ugyanekkor nyers csapást mértek az Internetes értelmiségre. Egy szokatlanul hosszú és nyomatékos cikk jelent meg a Mi Királyság-Szolgálatunkban, az Őrtorony belső kiadványában, mely leleplezte az Internetet, határozottan ellenezve, hogy még egy olyan látszólag ártalmatlan elektronikus jelenséget is, mint a tanulságos történetek elektronikus megosztása vagy a chat. A Királyság-szolgálatunk külön célpontjai voltak a lojalista honlapok, melyek egyre körmönfontabb érvekkel védték a Társulat tanításait. Ragaszkodtak a Társulat kizárólagos jogához, hogy kereskedjen saját tanításaival, használja saját könyveit és honlapját.

A honlapok világszerte törölve lettek - de csak átmenetileg. Hiszen az Őrtorony Társulat nem mondhatja azt magánszemélyeknek, hogy húzzák ki a gépeiket. A végső hatás az volt, hogy a lojalisták, akik tevékenyek maradtak vagy visszatértek a netre, kitartóan gúnyolták az Internet ellenzőit, akik csodálkolztak, hogyan képesek védelmezni a Társulat tekintélyét, miután a Társulat határozottan kijelentettel, hogy ezt ők nem tehetik, mert ők magukra vállalják ezt a feladatok.

Miközben a vér-csata folytatódott az Interneten, másik probléma merült fel, egy kevésbé fontos, de kellemetlenségével tovább csavarta az igazság problémáját: Y2K. A Társulat soha nem kapcsolta össze egyetlen millenniumi próféciáját sem a következő évezred eljövetelével. Mindazonáltal hosszú idő telt el 1914 óta, amely év állítólag a jelenlegi világ végének a jele volt. Az apokaliptikus remények állandósultak a helyi gyülekezetekben, és a 2000. évhez kapcsolódtak, az Internet által voltak bátorítva és terjesztve, és meghiúsultak, ahogy minden korábbi reménnyel is történt.
A Tanúk leragadtak az elektronika előtti világ ajtóról-ajtóra végzett eladási rutinjában, mindenféle elektronikus 'kinyúlás' nélkül, kivéve a watchtower.org -ot, amit soha senki nem fog megtalálni, hacsak nem keresi szándékosan.

Az ezredforduló nagyon komoran virradt fel az Őrtorony Társulat felett. 1999. óta ideje nagy részét (kiadványaik egyes cikkei szerint teljes idejét) azzal töltötte, hogy türelemre és kitartásra intse a Tanúkat a hosszú úton. A figyelmeztetések a valósággal kapcsolatos engedmények voltak, az új valósággal, melyet az Internet segített megteremteni. Az iparosodott világ sok országában, miként a harmadik világ sok országában is, a tagság komoly válságban volt. Az áttérítésre tett hatalmas erőfeszítések ellenére Jehova Tanúi száma a 17 leginkább internetesedett országban, beleértbe az Egyesült Államokat is, csökkent 1999-ben. Az egész világon a növekedés jóval az optimális alatti 2% volt. Ez folytatódott 2000-ben is, nulla növekedéssel vagy csökkenéssel 74 országban vagy területen a 235-ből a statisztikát leadók közül, csökkent az elhelyezett irodalom és 11%-kal csökkent a keresztelkedés. A növekedés az USA-ban alig fél százalék volt.

2002 enyhe fordulatot jelez: Jehova Tanúi száma világszerte 2,84%-kal nőtt. A Tanúk megfigyelői a változást mely egyértelmű volt bizonyos nyugati országokban (pl. Egysült Államok, ahol 3% volt a növekedés) a 2001. szeptember 11-i terrorista támadásnak tulajdonították. A keresztelkedések száma azonban mégis közel 14 éves mélypontot ért el, miközben a prédikálással töltött idő változatlan maradt. 1998-ban közel 3.300 óra tanúskodás kellett egy áttérőhöz. Ez rengeteg óra volt. De 2002-ben több mint 4.500 óra kellett (több, mint a kb. 3.500 1999-ben és a kb. 4.000 2000-ben). Ez azt jelenti. hogy az átlag Tanú, aki kb. 200 órát prédikál évente, több mint húsz évig fog tevékenykedni mire bármi kézzelfogható eredményt felmutat.

A probléma még nagyobbnak látszik, ha figyelembe veszed, hogy sok keresztelkedő azok közül a családtagok közül került ki, akiket jóval könnyebb megtéríteni, mint egy véletlenül megszólított "házigazdát". Az Őrtorony kiadványai nemzedékeken át kritizálták a "kereszténységet" lustáságáért és önteltségéért, de most úgy tűnik, a Tanúk buzgósága jóval kevésbé hatékony, mint sok evangéliumi és főfonal beli keresztényé. Nem csoda: a Tanúk leragadtak az elektronika előtti világ ajtóról-ajtóra végzett eladási rutinjában, mindenféle elektronikus 'kinyúlás' nélkül, kivéve a watchtower.org -ot, amit soha senki nem fog megtalálni, hacsak nem keresi szándékosan.
Merre tovább?

Nagyjából az utóbbi évben az Őrtorony Társulat további fenyegetésekkel találta szemben magát, és próbált megválaszolni, sokszor elég gyengén. Az egyik legnagobb fenyegetés egy fertőzés volt a Tanúk ősi ellenségétől, a Római Katolikus Egyháztól. Russell, mint korának legtöbb protestánsa, heves anti-katolikus volt és Rutherford azt bizonygatta, hogy a Katolikus Egyház a Tengelyhatalmak valódi irányítója. Az 1960-as évek végén a Társulat Kennedy elnöki kampányától inspirálva kiadta az Ébredjetek! c. folyóiratának speciális számát támadva "A Katolikus Egyház[at] a huszadik században". A Társulat szinte mindig örvendezett az Egyház megszégyenülésein. Mégis, az Egyház szex-botrányai megmutatták, milyen könnyű botrányt kelteni bármely vallási csoporban, kihasználva az Internet lehetőség az elégedetlenek erőinek megszervezésére. Az Őrtrony szakadárai megtanulták a leckét, szerveztek és jelentős média leleplezésbe kezdtek saját Jehova Tanúi közt történt szexuális zaklatási és leleplezési eseteikből.

Félve bármiféle jogi összeütközéstől, a Társulat különböző módszerekkel próbálta decentralizálni önmagát, védelmezően elszigetelve a vallási funkciókat bizonyos céges testületektől és üzleti funkcióktól. Amikor az előző Őrtorony-elnök, Milton Henschel meghalt 2003. márciusában, a Társulat híradása csak annyit mondott, hogy "különböző adminisztratív feladatokat látott el". Ez nagyon messze volt Rutherford napjainak vezető-imádatától vagy Knorr napjainak cég-imádatától. Ez olyan volt, mint ha az elnökség soha nem is létezett volna, vagy mintha Henschel csak valami elektromos készülék cserélhető egysége lett volna. Mégegyszer: a Társulat mindig átvette a környezet jellemző vonásait. Megadta magát, legalábbis stílusban, az Internet korának - nem, biztos lehetsz, nem az internet vad, demotic individualizmusának, de egy másik jellemvonásának, a távoliságna és a névtelenségnek. A digitális világ most már a digitalizált Társulat által belkott, a Vezető Testület árnyszerű webmesterével. Megpróbálva kikerülni a cáfolatokat, a Tanú irodalom szürkévé és kelemessé vált, mintha tartalmát számítógép állította volna elő valami távoli forrásból.
Az Internet megtörte
a Tanúk elszigeteltségét
az igazságtól.

Mindeközben a Társulat ellenfelei folytatták intézményeik kiépítését. A H2O megmarad, és csatlakoztak hozzá más jólfelépített fórum-oldalam, mint a Jehova Tanúi Vitafórum (jehovahs-witness.com). Az harc az Internet és a Társulat közt határozottan egyenlőtlen. A Társulat feladata előszöris, hogy meggyőzze az embereket, hogy ő birtokolja a valóság mindenre kiterjedő és teljesen ellentmondásmentes magyarázatát; majd megszervezi ezeket az emereket egy erővé, mely támogathatja a dolgok hatalmas bőségét: nyomdaüzemek, gyülekezeti termek, helyi gyülekezetek, jelzálog, befektetések, jogi irodák. Az Internetes szakadárok feladata egyszerűen az, hogy megmutassa, a Társulat eszméi nem igazak, és hogy megszervezzen ilyen olcsó virtuális intézményeket melyek hasznosak ennek az üzenetnek a terjesztésében. A szakadároknak határozott gazdasági előnyük van.

Lehet-e a Társulatnak vagy bármi hasonlónak jövője az Internet világában?

Talán. Van pár lehetőségük hogy legyen. A legnyilvánvalóbb, hogy azt tegyék, amit Raymond Franz próbált tenni negyed századdal ezelőtt: elismerni, hogy tévedtek. De ez természetesen a legkevésbé valószínű választás. Csak egy modern amerikai intézmény ismerte el valaha, hogy tévedett - a Worldwide Church of God [Isten Világméretű Egyháza], egy adventista egyház, mely a Tanúk által befolyásolva egyszer úgy utalt tagjaira, mint akik "az Igazságban" vannak és mindenki más azon kívül. Az 1990-es évek során a WCG vezetősége áttekintette megkülönböztető tanításaikat és bejelentették, hogy azok nem egyeznek a Bibliával. Az ár amit fizettek, tagságuk 50-60%-nak elvesztése volt. Ez egy olyan példa, melyet az Őrtorony Társulat nagyon vonakodva követne.

Sokkal valószínűbb, hogy a másik két lehetőség egyikét választják, nagyjából azt a kettőt, mellyel szembesül minden más az igazság által felszólított intézmény a modern világban.

Az első lehetősége a Társulatnak, hogy megpróbálja elszigetelni az igazságról alkotott saját verzióját az Internet ellenőrízhető igazságú igazságától. Ha ezt teszi, az Őrtorony mozgalom egy élő kövületté válik, egy olyan emberekből álló közösséggé, akik mint az Amishok elfogadják, hogy megmaradnak a net előtti világban.

A másik lehetőség a Társulat számára, hogy adoptálja az igazságról alkotott verzióját bitről bitre az Internet adatgyűjtő lehetőségére és a szabad társadalomra, melyet az Internet szemléltet.

Ez a második lehetőség szinte biztosan az, amit választani fognak. Mint a többi földi hatalom, a Társulat is élni akar, szinte bármi áron. Megpróbál élni, még ha az ár a hibáival való kiegyezés is. Az igazi kérdés az, vajon az Internet sebesssége ad-e időt nyugodt átmenetre. Láthattuk Kelet-Európában, milyen gyorsan követte a glasznoszty-ot a feledés. A kulcstényező a vezetőség erkölcse, a képességük hogy hasonló igazsággal éljenek, mint amivel a normális emberek élnek, miközben egyidejűleg úgy tesznek, mintha még mindig birtokolnák a magasabb igazságukat.

Raymond Franz mesélte nekem a következő történeket nagybácsija, Frederick Franz, az Őrtorony Társulat negyedik elnökének életéből. Idős korában Frederik Franz elment egy szemorvoshoz, aki megállapította, hogy a látásvizsgáló tábla felső sorát sem tudja elolvasni. Az orvos kijelentette, hogy szinte teljesen vak, a javulás lehetősége nélkül. "Nos," mondta Franz a térdére csapva, "amíg itt vagyok, úgy is mondhatnám, a szemüveg receptem érvényes lesz!"

Ez a korszellem. Vajon a Társulatnak eléggé elege van belőle akkoriban, amikor a korszellem annyiféle utat kínál az igazság kihívása előli kitérésre? Meg fogjuk tudni, mert az Internet megmondja majd nekünk.
Forrás: Liberty Foundation Sept./Oct. 2003 Volume 17, Numbers 9, 10 [Fordította: Barna Zoltán, 2005. március] © 2005, Liberty Foundation