2009. szeptember 16., szerda

A "Jehova " név-az üdvösség kulcsa?

Akik találkoztak már személyesen Jehova tanúival,tapasztalhatták,hogy egyik Nagy Témájuk a "Jehova" Isten-név. Sok megszólított emberrel kikerestették a Biblia Károli Gáspár fordításából a II. Mózes 6:3,és a Zsoltárok 83:19-et: "
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. "
"Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön." 

Nekem az a meggyőződésem volt éveken keresztül,hogy a Biblia a Nagy Titkok Könyve,ami a keresztény egyházak előtt "le van kódolva"-míg Jehova tanúi nyitott könyv-mert Ők tudják a "PIN-kódot": JEHOVA
Tehát az Őrtorony Társulat "kezében" van a Biblia-értelmezés "kulcsa"   Hét éve voltam már aktív "királyság-hírnök" ( missziós-szolgálatot végző Jehova tanúja- Zsotza), amikor kezdtem elgondolkodni:  Ha Isten-csak,és kizárólag- egyetlen Személy,
akkor minek Neki (megkülönböztető) Név?     Ki(k)től   kell megkülönböztetni? Mi lehet az üzenete a II.Mózes 6:3-nak?  

  Én úgy hiszem / értem, hogy szembeállítja önmagát a Mindenható a tehetetlen,a Tíz Csapás alatt Egyiptomot megvédeni nem tudó hamis "istenekkel".    Ők-a nem létezők ("Anti-JHVH") vereséget szenvedtek az abszolút Teljhatalmú Létezőtől ,a "Vagyok,aki Vagyok" (JHVH) -tól.   De az Úr Isten megelégedett avval,hogy úgy ismerjék meg Őt az emberek: "Vagyok,aki Vagyok"?
Én úgy értem a Szentírásból,hogy tovább akar lépni! Jézus Krisztus Személyében az ÚR elmozdítja az akadályt az Ember és az Örök,és Teljes Élet közott van.
Ez az örökölt (Ős)bűn,és az Ítélet,amit Jézus Krisztus szenvedett el értünk,és helyettünk-hogy aki hisz az Úr Jézusban "el ne vesszen,hanem örök Élete legyen" (János3:16) 
Az Úr Jézus Krisztus a Teremtőt,mint Atyát mutatta be,és tanított Róla.    Néhány példa: János 6:37: "Senki sem jöhet énhozzám,ha nem vonzza őt az Atya,aki elküldött engem"      János 14:11:" Higgyetek nekem,hogy én az Atyában vagyok,és az Atya énbennem van,ha pedig másért nem magukért a cselekedetekért higyjetek" Szembetűnő, hogy Jézus nem a "JHVH" nevet hangsúlyozta-tanította...újra,és újra Istenről úgy tanít,hogy Ő a hívők Atyja (Apja).   A Jézustól tanult Imádságban ( A "Mi Atyánk" kezdetűben) sem említi...pedig simán helyet kaphatott volna-ha tényleg a JHVH név lenne az "üdvösség kulcsa"!   Nem így szólt Jézus:"Mi Atyánk,akinek neve Jehova..."-hiszem,hogy    nem véletlenül!

 Hiszem,hogy Jézus nem végzett "fél-munkát",abban az Imádságban minden benne volt!    Megszentelődik Isten neve:   A t y a !   Jézus Krisztus mondta: "Kijelentettem a Te Nevedet az embereknek" (János 17:3)   De ez semmiképp sem a "JHVH" (Jahveh / Jehova) név-amit korábban is ismerhettek.   Jézus Krisztusnak több konfliktusa is volt Pl.:a farizeusokal,
de  egyszer  sem üldözték a  "Jehova" Név  használata  miatt    
Pedig biztosan "ugrottak volna"!   Népszerű érv még Jehova tanúitól még az Ap.Csel 15:14:
" Simon elbeszélte,hogyan gondoskodott Isten először arról,hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének."   Akár az Ószövetségi Gyülekezetet,nézzük,akár az Újszövetségi Gyülekezetet,egyik csoport sem a "Jehova" névről lett elnevezve: Izrael/ Jiszra Él: Isten harcosa. (Él= Elohim,azaz Isten)    
Az újszövetségi hívőket keresztényeknek nevezték,( Krisztus követője)-amit már az ős-keresztények elfogadtak,felvállaltak.    
Ez sem a "Jehova" névből származik. Jézus Krisztus kereszten elhangzó utolsó szavait az eredeti (arámi) nyelven örökítették meg az Evangéliumok írói,ami így szólt:"Éli,Éli Lama Szabaktani"
  (Én Istenem,én Istenem miért hagytál el engem?) 

Ha az üdvösség kulcsa a "Jehova" név lenne,biztos hogy legalább az egyik "Istenem" szó helyében a Jahve / Jehova szó lett volna!    Ahogy én értem a Bibliát,Jézus egészen közel hozta Istent,az akarja a Megváltó,hogy megtagadva az Istentől elidegenedett életet ismerjük (f)el önmagunkban  a bűnöst,aki csak bűnbocsánatot tud kérni-és ismerjük fel Istenben nem csak a Bírót,a Királyt-hanem az Atyát  is.  Ennek fényében értem meg,hogy az első századi keresztények  nem  "Jehova tanúi" ,hanem Krisztus tanúi voltak!

   Nem történt "sérülés" a fennmaradt Bibliai kéziratokban,nem "vágták ki" a Jehova nevet,hanem felváltotta a teljesebb Név:   Mennyei  Atya!  Jézus Krisztusról mondja a Szentírás: 
"És nincsen üdvösség senki másban,mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név,amely által üdvözülhetnénk"
 [Zsotza]

Nincsenek megjegyzések: