2009. október 23., péntek

Rácsodálkozás Lutherre

 Október hónapban   írom  ezt a  blog-postot, és ha október,akkora  Reformáció  emléknapjának hónapja.
Minden évben október 31-én emlékeznek meg a protestáns keresztények (Tradicionális hittestvérek kedvéért: Keresztyének) arról a történelmi Nagy Kezdetről,amikor Martin Luther (Luther Márton) német szerzetes a Wittenbergi Vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételből álló megújulási kiáltványát-protestálását. Sokan,sok okosságot,tanulságot megfogalmaztak már a reformációval kapcsolatban.

Idén,2009-ben is lesznek ünnepi Istentiszteletek.
"Pluszban" itt van még idén a Kálvin-év,500 éve született Jean Calvin (Kálvin János) francia reformátor. Szóval nem eseményben nem lesz hiány.... Lesznek ünnepi Istentiszteletek,méltató prédikációk:
Milyen bátor,egyenes,és hűséges tesók voltak Lutherék,Kálvinék,Husz Jánosék,Hubmayer Baltazárék,Münzer Tamásék- ami igaz is!
Lesznek konferenciák,történelmi visszatekintések, egyházzenei koncertek,
tudósok,teológusok fognak értekezni a Reformáció történelmi jelentőségéről,társadalmi hatásáról. Teológiát nem végzett,"laikus" keresztényként nem is szeretnék belemenni hatalmas tudományos-történelmi elemzésekbe-régen megették már hozzáértő tanult emberek.
Inkább arról írok,nekem mit jelent a reformáció-közreadom rácsodálkozásaimat.

Luther egy szegénységből a középosztályba feljutott családban nőtt fel.
Ebből következne logikusan,hogy hallgat apjára,aki jogásznak szánta.
Evvel a hivatással -gondolom- már abban az időben is a társadalom felsőbb rétegébe juttatta volna Luther Mártont. Valószínűleg gyerekként,kamaszként kijutott az egész családnak a nélkülözésből.
A rossz emlékek mindenféleképpen jó motiváció volt egy jól fizetett,társadalmilag megbecsült életpálya felé. Mindig rácsodálkozom,amikor olyan élet-utakat ismerhetek meg,amikor szegény sorsú emberek önként lemondanak az anyagi jólétről. Mózes,Pál apostol,-vagy a legnagyobb példaképem:
Jézus Krisztus is ilyen pályát futottak be.
Az,hogy valaki többre értékeli a lelki-szellemi gazdagságot,nem csak a zsidó-keresztény kultúrába fordult elő-az egyik legismertebb példa Sziddhártha Gautama,akit a világ Buddhának,"Megvilágosodottnak" ismert meg. Tehát Luthernek fontosabb volt a vallási-lelki élet az (anyagi) karriernél.

Mint köztudott,ágoston rendi szerzetes lett. Komolyan veszi a római katolikus hitéletet.
Szinte rajong Rómáért. De még római zarándokútja során is a Római Katolikus Egyház
elvilágiasodását tudta megtapasztalni. Alternatíva nem volt,vágyott egyháza szellemi-lelki megújulására.
Bármennyire komolyan vette a vallás-gyakorlatot,békessége nem volt.
A világosság Luther életébe a Biblia által jutott el.
Talán hosszú lelkiismereti vergődései alatt jutott el arra az álláspontra,hogy nem a "hivatalos egyházi szemüvegen" (szemellenzőn) keresztül olvassa-értelmezi Isten szavát.
El kellett jutnia arra a lelki mélypontra,amelyre Pál apostol is került-aki élete nagy válságában így fordult Jézus Krisztushoz:"Mit akarsz Uram,hogy cselekedjem?"

Elkerülhetetlen,hogy a valódi reformáció abból a személyes lelki válságból,fájdalomból szülessen meg,hogy rádöbbenjek,ahogy Luther,és a többi reformátor életében is történt:Inkább a Biblia mellett foglalnak állást,mint a hivatalos vallásos tekintélyek előtt hajoljanak meg.
Mindezt tenni akkor,a Középkorban,amikor a vallás-szabadság,és a tolerancia nem éppen ismert fogalmak voltak. Mennyi minden visszahúzhatta volna az ágoston-rendi fiatal szerzetest....
Hiszen ellentmondani csaknem másfél évszázados Biblia-értelmezéseknek,hagyományoknak....azért nagyon kemény dolog volt. Talán nem mindegyik pap,püspök volt erkölcsi nulla-és mégis az egész vallási Világgal "szembe menni"-ez mindig fájdalmas út volt a Történelemben,emlékezzünk az Ószövetségbeli magányos prófétákra. Ami még csodálatos a reformációban:  Bár a német fejedelemségekben a köznépnek fel kellett venni a választófejedelem vallását-de más országokban gyökeret tudott verni a Hitújítás, a Bibliát első számú tekintélynek tekintő kereszténység. Szerintem,ha csak emberi próbálkozás lett volna a reformáció, akkor néhány évtized alatt elsorvadt volna. Általában,ha reformációról beszélünk,szinte mindig az egyes emberek kerülnek előtérbe- ami érthető is- de nem szabad elfeledkeznünk arról: Az "egyszerű köznép" nélkül nem lehetett volna maradandó ez a Lelki Forradalom.
De rácsodálkozom Luther bátorságára-szembefordulni avval a "törvény-vallássá" süllyedt kereszténységgel,amely ugyanúgy elfordult a Mindenhatótól,mint Jézus földi élete során Izrael.
Ahogy Luther jobban megismerte a Biblia felszabadítóigazságait,úgy merte vállalni az elutasítást,kiközösítést. Felszabadította az a meggyőződés,hogy aki felismerte önmagában a megváltásra szoruló bűnöst,és Jézus Krisztusban a Megváltót, a Szabadítót-akinek Kezében van a hívő élete,és üdvössége.
Egyháztörténelmi fordulópont,amikor Luther Márton előtt Isten Lelke világossá teszi:"
Az igaz ember pedig hitből fog élni" (Pál apostol levele a Rómabeliekhez 1.fejezet 17.vers) Ez volt a fordulópont,amikor már nem az Egyházban hitt,hanem Istenben. Amikor a rabbik,főpapok-később- pápák,püspökök,stb. ... tanítása felülírja a Bibliai kijelentést,abból elkerülhetetlenül a lelki-vallási élet süllyedése következett. Úgy vallom,hogy elkerülhetetlenül fontos,hogy minden hívő keresztény életében kell történnie ilyen "lutheri torony-élménynek" Semmiképpen nem akarok "kegyes vallási skatulyát" gyártani- találkoztam már keresztény honlappal,amelyen a regisztrációnál kérte a megtérés dátumát is-napra pontosan(!?) Nos,szerintem előfordulhat ilyen is-de ebből általános gyakorlatot nem tudnák csinálni. De ha valaki hittel olvassa a Bibliát,és azt elfogadja első számú tekintélynek,akkor vállalnia kell Lutherhez,és a többi hitben járó keresztényhez hasonlóan.hogy szembekerülhet a "vallási hivatalosokkal". Biztos vagyok abban,hogy lesz legalább egy Biblia Ige-szakasz,amely megfordítja az Isten-kereső ember élet-irányát! Nekem a János apostol első levele 5.fejezet 13.verse volt ilyen "lutheri torony-élmény"! 1994-ben -még a Jehova tanúi Vallás-szervezet tagjaként rendszeresen jártam Bibliákat vásárolni a budapesti Ó utca 16. szám alatti Evangéliumi Kiadó könyvesboltjába. (Itt van a Keresztyén Testvérgyülekezet imaháza is.) Egyik ilyen "bevásárló-körutam" során megkérdezte egy idős Testvérgyülekezeti bácsi : Milyen gyülekezetbe járok? Nem akartam riadalmat kelteni-"farkas van a tyúkólban"-nem szerettem volna megmondani,hogy Jehova tanúja vagyok. Mivel nem tágított,mégis felfedtem hovatartozásomat. No,-gondoltam :-)- most beszélgethetünk a Szentháromságról....de másról beszélt a bácsi....."Fiatalember,van-e magának örök élete?" Teljesen meglepett....meg le is döbbentett....
Mit válaszolhattam Jehova tanújaként?
  -"Nem lehet tudni ezen a világon. A kegyelmet ki kell érdemelni."

Hazafelé utazva tűnődtem...idős,Bibliát olvasó ember-hogy is kérdezhet ilyen vakmerő kérdést...?
Hónapok teltek el.
Rendszeresen hallgattam a MERA (Magyar Evangéliumi Rádió) műsorait.
http://www.mera.hu  )
Az egyik műsorban az üdv-bizonyosságról volt szó.
Gondoltam : valami amerikás vallásos túlzás lehet-nem lehet ezt komolyan venni-meg hát nem is lehet azt biztosan tudni....majd ha eljön az Armageddon!
Amikor a műsorvezető felolvasta a Bibliából a már korábban említett 1.János 5:13-at, arra gondoltam :
Ez valami félrefordítás lehet csak!!
De megnéztem a Bibliámban-és még a Jehova tanúi által készített
"Új Világ Fordítás" is így adja vissza (-kiemelés tőlem -Zsotza) "Azért írom nektek ezeket,hogy t u d j á t o k,hogy örök életetek van,nektek akik hisztek az Isten Fiának nevében."

Egyszerre letaglózott,és felemelt Isten Szava. Ha ez így benne van a Bibliában,akkor erről beszélni kell!! -gondoltam nagy naívan. Legközelebb a gyülekezetben megmutattam a felfedezésemet.
Húzták is a szájukat az Őrtoronyban hívő társaim... "Kedves Zsolti testvér,együtt kell haladni Jehova Isten Szervezetével -nem lehet előzni ám!" "Khmm...hát várni kell a Hű,és bölcs Rabszolga(tartó- Zsotza) Osztály kinyilatkoztatására..."
( Magyarázat: A "Hű és bölcs Rabszolga-Osztály a Jehova tanúi Egyház tanítóhivatala, kijelentései -"elvileg" nem tévedhetetlenek- gyakorlatilag kötelező a Biblia-értelmezéseit minden Jehova tanújának elfogadni!)
Szóval nagyon kényelmetlen volt a  helyzet mindenkinek.

És ez még a kezdet volt...
Elhatároztam,mint Luther:Elkezdem -tisztán- csak a Bibliát tanulmányozni-Isten kegyelmére támaszkodva.
A Reformáció egyik nagy értéke,újra-felfedezése: Isten Szentlelke magyarázza a Bibliát,-képes megvilágosítani a Krisztusban hívőket.
Ahogy haladtam Szentírás tanulmányozásában,úgy kezdett világossá válni:
Mennyi mulasztás,hiába kimondott beszéd,cinkos hallgatás,és még sok más dolog terhel-bűnként! Megvallottam,és megtagadtam ezeket.
Mivel az Őrtorony Társulat feltétlen engedelmességet követel a Jehova tanúitól,így egyetlen választásom maradt: A kilépés.

1995 április 24-én írtam meg az Elkülönülő levelemet.
Hiszem,hogy adósa vagyok az őszinte,Isten-és kegyelem kereső Jehova tanúinak,hogy megmutassam:
Ahogy Luther Márton élete,és üdvössége, - úgy a Jehova tanúi üdvössége sem egy Szervezet hatalmában van-még ha az ellenkezőjét is állítják,hogy nem lehet üdvözülni az Őrtorony Társulat nélkül.
Akinek Jézus Krisztus az Ura,és megváltója-és bűnbánattal csak Isten kegyelmében bízik,az újjászületett,
-és Isten előtt igazságosnak számít Jézus Krisztus Váltság-áldozata által!
Bárcsak minél több ember velem együtt rácsodálkozna Isten kegyelmére,amely hatalmasat alkotott Luther Márton,-és még sok Igazság-kereső ember életében!

Rómaiakhoz írt levél 5.fejezet 1.vers:  "Így tehát most,hogy a hit eredményeként igazságossá nyilvánítottak minket, örvendjünk békének az Istennel Jézus Krisztus,a mi Urunk által" (Jehova tanúi "Új Világ Fordítása"- saját  kiemeléssel)
[ Zsotza]

2009. október 12., hétfő

Piliscsabai Biblia-hétvége - 2009 Ősz

 Kedves Olvasó!  
Az elmúlt hétvégén Piliscsabán voltam az Evangélikus Egyház üdülőjében.
(Képek: http://piliscsaba.lutheran.hu/ )
Visszatérő vendégként,kedves jó ismerős hittestvérekkel.
Ami különleges ebben a társaságban: Ez nem felekezeti / egyházi gyülekezet,nincs szervezeti kerete,nincs hierarchiája -nem mintha nagy baj lenne,de az,hogy már csaknem húsz éve együtt van a különbözőségek ellenére,az _szerintem csoda....és a sebek ellenére!

Ennek a keresztény társaságnak a magja a "Jehova Tanúi"tól hitbeli okokból kiközösített -és Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadó,csak a Bibliát szellemi tekintélynek elfogadó sorstársaim:
Kb.: 20 ember.    Ők /Mi -akik Budapesten-vagy a Fővároshoz közel lakunk, a hétköznapokban mint "Hétfői Bibliakör" szoktunk összejönni a Budapesti Golgota gyülekezet otthonában az Erzsébet körúton. (Ezúton is köszönet kedves Vendéglátóinknak:    http://www.golgotabudapest.hu )

Akik távolabb laknak,velük elsősorban E-mail-ben szoktunk kommunikálni. 
Én 1994 óta tartozom ehhez a Bibliakörhöz. Korábban tartottam attól,hogy egy belterjes társasággá válik a Bibliakör,és egy "Jehova tanúi-2" egyházzá válik.
Istennek hála,nem csak hogy nem szektásodott el a Közösség,hanem új, felekezeti háttér nélküli hittestvérek is csatlakoztak,és látható lelki fejlődésük-növekedésük!  
Sokan tartozunk egyházi gyülekezethez is.      De most vissza Piliscsabához!
Itt szokott összejönni, az Evangélikus Egyház üdülőjében a Bibliakör,évente kettőször:
Tavasszal (általában május) -és ősszel ( általában október)
Összejövünk,hogy találkozzunk,épüljünk egymás társaságában, elmélyüljünk egy Bibliai témában.

Most a hétvégén az alap-téma: "Találkozások Jézussal" ( Jézus találkozása Péterrel, Júdással, a Szamaritánus asszonnyal, stb. ...) Egyszerű,laikus keresztény testvérek tartottak bevezető Biblia-tanítást,amit közösen csoportosan megbeszéltünk.  
Jó volt egymás gondolatai, meglátásai által épülni.
Néhány gondolatot megosztanék.
Korábban azt tanultam Jehova tanúinál,hogy Jehova Isten nem az egyénekkel külön foglakozik,hanem Jehova Tanúival,mint szellemi Néppel (Egyházzal) .
Milyen felüdítő volt (újra) rácsodálkozni: Isten -Jézus Krisztusban lehajol a " legzűrösebb,leggázosabb" emberekhez:  A szamaritánus asszony,akit a kortársai megvetettek,mert "vadházasságban" élt,-és míg másoknak nagyon visszafogottan beszélt önmagáról, ennek az asszonynak nyíltan felfedi kilétét.

Bement Jézus Zákeus otthonába-aki egy nagyon népszerűtlen köztisztviselő volt,nagymenő ember lehetett a "lenyúlásban"-de már érezte: Nem lehet életcél a minél több pénz megszerzése.
Nem  csak a "tömeggel" foglakozott,hanem meglátta az elesett embereket.
Természetesen, a legszemélyesebb programpont a "Jézus és én" című programpont volt,ami szintén rövid Ige-tanítás vezetett be,és hosszabb megbeszélés,és ima-közösség követett.  

Egyik hozzászóló testvér így fogalmazott. " Amíg a Jehova tanúihoz tartoztam, nem szólhattam Jézus Krisztushoz....mintha kiközösített lett volna ! "
Tényleg milyen tragikusan groteszk helyzet: Isten "egyedül üdvözítő egyháza" tagjai, "Jehova Tanúi -ha hűségesek vezetőikhez-akkor nem szólhatnak Jézus Krisztushoz!
( Szemben a Bibliával, Pl. : Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 7:59 >>" Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus vedd magadhoz lelkemet!" Lásd még 1.Korinthusi levél 1:2-t is )
Mindig áldás,és élmény újra rácsodálkozni Isten szeretetére,és szemlélni áldásait,munkáit- a Szentírásban,és napjainkban saját,és egymás életében!
Hála ezért is az ÚR Jézus Krisztusnak,-és ha a Megváltó nem jön vissza,akkor....jövőre - Veletek -és talán újabb "Arcokkal"- ugyanitt :-) -Piliscsabán!
 [Zsotza]

2009. október 2., péntek

Irgalom,és a "vérkérdés"

 A Jehova tanúi Egyház egyik legtöbb indulatot,és megütközést kiváltó tanítása a vérátömlesztés tilalma. Nem akarok nagyon terjedelmesen belemenni,pláne- laikusként- orvosi részletekbe bocsátkozni. Csupán mint a Bibliát Szentírásként tisztelő keresztényként osztanám meg gondolataimat,-és ha sikeresen tettem-további gondolatokat ébresztek a kedves Olvasóban.   Jehova tanúi hivatkoznak a vér szentségére,és az Apostolok Cselekedetei könyv (Biblia) 15. fejezet 28-29. versek így szólnak: " Úgy tettszik ugyanis a Szentléleknek, és nekünk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok,csak azt, ami szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fojtott állatoktól, és a paráznaságtól.    Ha ezektől őrizkedtek,jól teszitek. Jó egészséget" (Neo-vulgáta fordítás) Előtte pár igehellyel , a 20-21. versekben szerepel még ez a tilalom, utalva a zsidó környezetre,mint _szerintem_ a tilalom lehetséges egyik okára: "Hanem meg kell írni nekik (-mármint a pogány-keresztényeknek. Zsotza) hogy tartózkodjanak a bálványoktól,nehogy tisztátlanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól,és a vértől.   Mert akik Mózest hirdetik a régi időktől fogva ott vannak minden városban ,és minden szombaton felolvassák azt." Nos,ebből levonni egy olyan tanulságot hogy soha,semmikor nem lehet életmentő vér-transzfúziót alkalmazni, szerintem több mint veszélyes!   Egy ilyen tilalmat pedig úgy előadni,hogy " ez Jehova akarata " (?!) pedig hitem,és látásom szerint durva visszaélés.   Az ilyen labilis Bibliamagyarázatot törvényre emelni,és ezt számon kérni, a vérátömlesztést elfogadó Jehova tanúit pedig kiközösíteni pedig vallási terrorizmus.    Fel sem merül a Brooklyni Vezető Testületben,hogy amire hivatkoznak, az nem biztos,hogy egy örök-érvényű parancs....?    Pár évtizeddel később, a korábbi bálványáldozati hústilalommal szemben már enyhül az apostoli álláspont: az I. Korinthusi levél 8. fejezet végig erről szól. De még itt is figyelmeztet:   Ugyan szabad megenni a bálványáldozati húst (a bálványtemplomban is)-de ha gyengébb lelkiismeretű hittestvéred megbotránkozik ezen, akkor inkább jobb erről lemondani.   Többet ér a hittestvér,mint az étel.   De Pál apostol megadja a döntés szabadságát,és lehetőségét az étkezéssel kapcsolatban,anélkül hogy egy gyülekezeti tagnak is a kiközösítéstől kelljen félnie.  Az Őrtorony Társulat pedig még élet-halál kérdésben sem enged választani Jehova tanúinak- mindezt a Bibliára,és Jehova Istenre hivatkozva.     De valóban csak így lehet értelmezni a Szentírást? Évezredekkel ezelőtt, volt egy olyan szélsőséges vallási kultusz,amelyben a Molok nevű "istenség" számára feláldoztak gyerekeket. Borzasztó még csak belegondolni is...! Biblia, Mózes III. könyve 18. fejezet,21. vers: " Ne engedd,hogy Moloknak szenteljenek bárkit is utódaid közül.  Ne szentségtelenítsd meg ezzel Istened nevét. Én vagyok Jehova." (az "Új Világ fordítás",a Jehova tanúi által használt Biblia)   Az Őrtorony Társulat vezetői vajon megszentelték avval a "Jehova nevet",hogy egy igencsak megkérdőjelezhető Biblia-értelmezést megkérdőjelezhetetlen törvénynek tüntetnek fel ,és kényszerítik Jehova tanúit,hogy inkább ragaszkodjanak ahhoz,mint az életükhöz,vagy a Biblia más értelmezéséhez...?   Az Ószövetségi Istenimádatban a szent kenyereket,amelyeket csak a papoknak volt szabad megenni normál körülmények között a nélkülöző Dávid,és társai megették.    Máté evangéliuma 12. fejezet 3,7 versek: " Ő (Jézus) azonban így válaszolt nekik:  nem olvastátok mit tett Dávid,amikor ő,és a vele levők megéheztek?    Hogy hogyan ment be az Isten házába,és hogyan ették meg a bemutatott kenyereket, olyasvalamit, amit nem volt szabad megennie sem neki,sem a vele levőknek, csak a papoknak?  [...] De ha megértettétek volna, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot , nem ítéltétek volna el a vétleneket." ( Jehova tanúinak "Új Világ" fordítása)   Jehova tanúi avval vádolják a népegyházakat,hogy a csecsemő-kereszteléssel "ráerőszakolják" a vallást a gyerekre,akik még csak nem is választhatnak. Vajon kik szabadabbak?   Azok a gyerekek,akiket megkereszteltek, -de később dönthetnek szabadon a hitvalló bemerítés mellett- vagy éppen semmilyen (vagy más) vallást gyakorolhatnak, vagy azok, akik nem dönthettek a lehetséges jó életmentő megoldás mellett,ami a vér-transzfúzió is lehet,-és amiatt kellett meghalniuk,mert a szülei nem dönthettek másképp,csak ahogy az Őrtorony Társulat engedi??   Vajon lesz-e reform, lesz-e változás a Brooklyni Főhivatalban...?   Nem tudom.   Visszaemlékszem,hogy a 80-as években micsoda nagy beszéd-téma volt a Jehova tanúi gyülekezeteiben,hogy melyik húskészítményeket helyes fogyasztani,mert abban "tutti,hogy nincs vér-tartalom"...! Ebben az időben hot-dog evés közben találkoztam egy Őrtorony Társulat iránt lojális Jehova tanújával,és ő megdöbbent,hogy micsoda szellemi szabadosságra adtam magam.....   hiába próbáltam vígasztalni, hogy nem lettem hűtlen a Bibliához,és Jehovához. Micsoda előrelépés lenne már az is, ha az Őrtorony Szervezet engedné retorzió nélkül hogy Jehova tanúi szabadon, a Biblia,-és lelkiismeretüknek megfelelően dönthessenek!   Hiszem,hogy jobb hírük lenne nekik,-és cselekednék ezt a Bibliai Igét: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!" [Zsotza]