2010. április 4., vasárnap

Emlékünneptől az Úrvacsoráig

Kedves Olvasó! 2010 húsvétján érdekes egybeesések vannak.....egyszerre ünnepel a katolikus,a protestáns,és az orthodox kereszténység : április 4-húsvétvasárnap.   Akik emlékeznek még a szocializmusra,azok emlékeznek arra,hogy április 4-e egy másfajta ünnep volt: Magyarország felszabadulását kellett/illett ünnepelni.
Akkor nem illett még csak gondolni sem arra,hogy megszállás történt. ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_felszabad%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak_napja ) Bár Jehova Tanúi előszeretettel elhatárolódnak a minden keresztény felekezettől,és az ünnepeiktől,azért nem esett messze az egyetlen "egyházi ünnepük" az úgynevezett "emlékünnep" sem a húsvéttól: március 30-án volt Világszerte megtartva.  Nem véletlen  a zsidó Niszán hónap 14-hez ragaszkodás:   Mintha átmenetet jelentene Jehova Tanúi teológiája,gyakorlata az Ószövetség,és az Újszövetség között.    Szóval az Emlékünnep.  
Ezen az Ünnepen emlékeznek vissza Jehova Tanúi,és a meghívott vendégek Jézus Krisztus halálára,szenvedéseire,és feltámadására. Szigorúan naplemente után kezdődik az Ünnep,Bibliai előadást hallgatnak,és körbeadják a kovásztalan kenyeret,és a bort,ami szimbóluma Jézus Krisztus testének,és vérének (Máté evangéliuma 26:26-29)   Ami keresztény szemmel furcsa:csak az úgynevezett "felkent osztály" tagjai fogyaszthatnak az Emlékjegyekből,ez -a Brooklyni központú Jehova Tanúi (fő) irányzat szerint kb.: alig 9000 fő lehet-világszerte.  Így nagyon kicsi az esély,hogy egy átlag Jehova Tanúja lásson ilyen embert,aki vesz a kenyérből,és a borból.   Furcsa egy jelenség....

Visszaemlékszem: körbeadják a kovásztalan kenyereket,és a bort,valaki fejet hajt az Emlékjegyek előtt,-és továbbadja,-valaki halkan mormolja:"nem vagyok méltó",-és szintén továbbadja. Ahogy ezekre,a több mint másfél évtizedes élményekre visszaemlékszem eltűnődtem....valóban...ki "méltó" arra,hogy fogyasszon az Emlékjegyekből,-a Biblia alapján? Csak bizonyos "kiválasztott szentek" tartoztak Isten szövetségeibe? Általában a Bibliaverseket a Szentírás Károli Gáspár fordítása alapján idézem,- köszönet a http://biblia.hu  Honlap készítőinek!  (Ahol más fordítást használok,ott külön megjelölöm.) Az egyiptomi kivonulásnál ("Exodus") együtt vonultak a zsidókkal "elegy" "keverék" nép, II.Mózes 12:38 "Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom."  (Lásd még az V.Mózes 29:9-13-ban a favágókat,és a vízmerítőket is-akik a Szövetség alá tartoztak.)
Az így kiegészült néppel kötött szövetséget Mózes által Jahveh ÚR Isten: II.Mózes 24:7,8.: "Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, a mit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.  Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint." Ésaiás 56:3-6  "És ne mondja ezt az idegen, a ki az Úrhoz adá magát:   Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok! Mert így szól az Úr a herélteknek: A kik megőrzik szombatimat és szeretik azt, a miben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez: Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, a mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nékik, a mely soha el nem vész; . És az idegeneket, a kik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat."

Határozott meglátásom a Szentírás alapján,hogy téves tanítás az,hogy Jahveh (mindenkori) népén belül egy kisebbség (vallási elit) a Szövetséghez tartozik,és a "pórnép" pedig mint valami "töltelék-réteg" lesi: hátha valami "áldás-morzsa" lehullik a "mennyeiek Asztaláról". Ugyanaz a helyzet szerintem az Újszövetséggel is. Isten (Új) Szövetségéhez tartozni: kegyelem,és kiváltság egyszerre.  Kikről olvashatunk a Bibliából,hogy Isten méltónak ítéli az Emlékjegyek fogyasztására -keresztény szóhasználattal:az Úrvacsora vételére?

Aki felismerte önmagában a megváltásra szoruló bűnöst,és Jézus Krisztusban a Megváltót. Aki tanítványként tekint a Mesterre: Máté 26:26-28 "Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely  sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára." (Saját kiemelések.) Idézetek János evangéliumából 6.fejezetből-a katolikus Szent István Társulat fordítása alapján (Forrás: http://www.kereszteny.hu/biblia ) " 51Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.
 A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." 52Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" 53Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak.  Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él."

Mikor válik méltatlanná a keresztény az Úrvacsora vételére? A Korinthusiakhoz írt I.levél 11.fejezetében erről olvashatunk: "Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek." A Baptista hitvallásban még ezt olvassuk,a 11.cikkelyben: " Hisszük, hogy az úrvacsorát Jézus Krisztus szerezte, hogy azzal rendszeresen élve, hálaadással emlékezzünk végtelen szeretetére, és cselekvő módon hirdessük halálát, amíg visszatér (-Saját kiemelésem-Jehova Tanúi szerint Jézus Krisztus 1914-ben "láthatatlanul" eljött.-) Az Úr Jézus halálának emlékjegyeiben, a kenyérben és a borban azok részesülhetnek, akik újjászülettek, hitük vallomására bemerítkeztek, Istennel és embertársaikkal rendezett közösségben élnek."   Visszaemlékezek arra az időszakra,amikor-többek között- megvizsgáltam a Szentírás alapján,kikről-kiknek szól az Új Szövetség,és az Úrvacsora,nagy felszabadulást jelentett meglátni: Mindenki,aki hisz Krisztusban,és az Ő váltság-halálában,feltámadásában,-és megbánták bűneiket azokat tette méltónak a Mindenható,hogy Isten fiai (lányai) legyenek,és az Új Szövetség tagjai.   Amikor ekkora értéket kínál Jahveh ÚR Isten,akkor -akik hisznek Krisztus halálában,megváltásában,és feltámadásában-akkor azt vegyük komolyan,örömmel,és hálával!

Ne hagyjuk kifosztani magunkat,amikor el akarják venni ezt a bizonyosságot!

Péter I.levele 1:3-5: "Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,
A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van,
hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen."
[Zsotza]

Nincsenek megjegyzések: