2010. július 23., péntek

Jézus Krisztus Istenségéről

Ez az írás egy levelem az "Egykori és Aktív Jehova tanúi Levelezőlistáról",  még 2007-ből.

A téma: Jézus Krisztus Istensége.


"Kedves Levelezőlista-társak!   Köszönöm,hogy megosztjátok Gondolataitokat Jézus Krisztus Istenségéről! Bár olvasok "pro-és kontra" érveket,és tudom:nagyon nem egyszerű téma,senkit semmire nem szeretnék rábeszélni/lebeszélni! -persze,megvan az álláspontom.
Nyolc évig voltam az Őrtorony Szervezet tagja,és 11 éve vagyok  hívő keresztény.
Csak két Igéről szeretnék most írni 1.: János 14:1: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: Higyjetek Istenben,és higyjetek énbennem".
Ha Jézus csak   ember lett volna,akkor Istenkáromlást szólt volna! (Ezért -sem-értették a kortársai: Hogyan bocsáthat meg bűnöket,amikor csak Isten adhat -teljes-bűnbocsánatot!?) Hinni-a Szentírás szerint-ahogy én ismerem- csak Istenben szabad! Sehol nem találtam az Igében,hogy Mózesben,Dávidban, -vagy-hogy témánknál legyünk-Mihály Arkangyalban hittek volna az Igaz Imádók!

Az már a mi elkorcsosult nyelvhasználatunk átka,hogy a "hinni" szó jelentése durván eltorzult-sajnos bálványimádásba: "Hiszek a nemzet erejében"... "hiszek a lelkészemben"... "hiszek a házastársamban". Még az Apostoli Hitvallásban is pontos a megfogalmazás:"Hiszek egy Istenben ...(Atyában ,Fiúban Szentlélekben !) De így folytatja: (Pl.:) Hiszem az egyetemes (Anya) Szentegyházat, ...a test feltámadását,..stb... 2.: Zsidók 5:8: "Jóllehet Ő a Fiú (Jézus),szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet" (Kiemelések az Igeversekben tőlem-Zsotza)

Én ezt az Igét csak Jézus Krisztus Istenségével tudom megérteni,mert ha a Mennyben Jézus-mint Mihály Arkangyal élt volna,akkor nem kellett volna megtanulni az engedelmességet! Ráadásul nem ezt olvassuk: "újra megtanulta az engedelmességet" Az Atya,és a Logos kapcsolata meghaladja a mi szűkös,kategorizáló emberi felfogásunkat. Adjon Jahve Atyánk alázatot,hogy meghajoljunk az isteni titkok előtt hittestvéri szeretettel és tisztelettel: Zsotza"

2010. július 11., vasárnap

"Jehova a mi hajlékunk"

Kedves Olvasó!
Ami szép az szép.....függetlenül vallástól,irányzattól.
Elismerem,ha egy alkotás,írás,dicsőítő dal értékes,és szép,még ha  olyan világnézetű,hitvallású művész / író alkotása,amivel nem tudok azonosulni. Ilyen alkotás egy nagyon szép dalszöveg, Jehova Tanúi régi énekeskönyvéből,amit-ha jól emlékszem,temetési alkalmakon gyakran énekeltek.
Ez a 90. Zsoltár feldolgozása,a "Jehova a mi hajlékunk".
Kerestem a NET-en valamit erről az énekről,de nem találtam semmit.... (- egészen 2011 június 2.-ig!)

Egy kedves  lengyel  Jehova Tanú énekli  németül.   Ilyenkor sajnálom,hogy  nincs már meg a az az énekeskönyv,amiben ez benne van.   Érdeklődtem ismeretségi körömben,végül Szabados György atyai Barátom küldte el nekem a szöveget,most itt a blogon is megköszönöm!   (Honlapja: http://nyiltlevelek.mlap.hu/ )

  Íme a Zsoltár-feldolgozás,Jehova Tanúi régi énekeskönyvéből,a 72.-ik ének:  "Jehova a mi hajlékunk":
  >>" Hajlékunk voltál ó,Jehova /
Sok elmúlt nemzedéken át / 
Még dombok,hegyek nem is voltak / 
Fenséged már szilárdan állt. /
Te vagy az Isten mindörökké / 
Nagy vagy,és sosem változol /
Ha porba' küldted is az embert,visszahozod irgalmadból /

Egy évezred  előtted annyi /
Mint az elmúlt tegnapi nap /
Az ember pedig mint a fűszál / 
Virágzik,aztán elhervad /
Éveink száma alig hetven /
Vagy,ha feljebb,nyolcvan talán /
 Állandó bennünk a küzdelem / 
Életünk gyorsan tovaszáll. /

Taníts úgy számlálni napjaink /
Hogy el ne hagyjon az öröm / 
Míg szívünk bölcsességre hajlik / 
Ajkunkról szól hálaözön /
Bárcsak kedvességed,Jehova /
Életünk mindig áthatná /
Serény kezünk minden munkáját /
Tedd kérünk maradandóvá. "<<

>>"Ó,Jehova,hajlékunk voltál   Nemzedékről nemzedékre.
Mielőtt a hegyek megszülettek,
S mintegy vajúdva világra hoztad a földkerekséget és a termékeny földet,
Időtlen időktől fogva időtlen időkig te vagy Isten."<< (Zsoltárok 90:1,2 -Jehova Tanúi "Új Világ" fordítása)
>>" Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
Minekelőtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten.
Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel.
Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, amely reggel sarjad;
Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
Bizony megemésztetünk a Te haragod által, és a Te búsulásod miatt megromlunk!
Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a Te orcádnak világa elé.
Bizony, elmúlik minden mi napunk a Te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.  A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.
Ki tudhatja a Te haragodnak erejét, és a Te félelmességed szerint való bosszúállásodat?
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Térj vissza Uram! Meddig késel?
És könyörülj a Te szolgáidon.
Jó reggel elégíts meg minket a Te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.   Láttassék meg a Te műved a Te szolgáidon, és a Te dicsőséged azoknak fiain.
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá."<<
Zsoltár 90,1-17  (Károli fordítás)  

A  szép,régi Királyság-ének  meghallgatható itt: kattints  >> "Hajlékunk  Voltál,ó Jehova!"<<
  /Zsotza/

2010. július 1., csütörtök

Jehova Tanúi,és a Krisztus-himnusz

Kicsit "tegnapelőtti"  élmény,de jó visszaemlékezni...   
2010  Május 15.-17. között újra volt Piliscsabai "csendes-hétvége" a "Béthel"  Evangélikus Missziói Otthonban.
("Csendes-hétvége": Hívő keresztények,és a kereszténység felé toleráns emberek két és félnapos együttléte, Bibliatanulmányozással,beszélgetéssel,játékokkal:csocsó,ping-pong,barkochba-és- általában-kirándulások)  
Jó volt ismét megérkezni,kilépni a hétköznapi pörgésből,-bár egész hétvégén őszi jellegű esős idő volt (sajnos,-a korábbi piliscsabai "csendes-hétvégéktől" eltérően-nem tudtunk menni egyszer sem kirándulni) Jó volt látni a régi Arcokat,külön óriási meglepetés volt egy kedves család első látogatása,akik 10 évig (!) voltak az Őrtorony Társulat szolgái voltak,és  felismerve a Biblia,és az Őrtorony Társulat közötti áthidalhatatlan szakadékot,inkább választották Jézus Krisztust,és a Bibliát-szemben Jehova Tanúival.


 Gyülekezeti közösség nélkül,a régi társak által elutasítva  (A Jehova Tanúinak megtiltotta a Vezető Testületük,még a köszönést is.) 
 Szintén nagy élmény volt Infaustus Blogger-társ (http://infaustus.wordpress.com ) személyes megismerése is.  Jó volt beszélgetni-most már személyesen,"élőben" is!
 A korábbi gyakorlattól eltérően most nem egy téma  volt a Bibliatanulmányozások középpontjában,hanem Pál apostol levele a Filippibeli keresztényeknek.


Ahogy tanulmányoztam ezt a Levelet, így ragadta meg a figyelmemet újra az az Igeszakasz,amiben,-tudomásom szerint- egyetért az összes keresztény felekezet,és Jehova Tanúi,unitáriusok,krisztadelfiánusok: 
A Filippibeliekhez írt levél 2.fejezet 5-11 versek megnevezésében: "Krisztus himnusz".  
Legalább az Igeszakasz "népi elnevezésében" van abszolút egyetértés!  
Az általános keresztény értelmezés szerint Jézus Krisztus,-aki Isten formájában volt,-egyenlő Istennel
 (JHVH-val),nem ragaszkodott Istenségéhez,-mint valami zsákmányhoz,hanem megalázta magát,és vállalta az elutasítást,kínszenvedést,meghalt a kereszten,-váltságáldozati halált halt. 
Ezzel szemben az unitárius teológiát valló felekezetek másképp magyarázzák ezt az Igeszakaszt,én a Jehova Tanúi által kiadott "Érveljünk az Írásokból" című missziós segédeszközből fogok idézni.  

156.oldal: >> A Károli így hangzik: "Az az indulat legyen bennetek,amely volt a Krisztus Jézusban is,a ki mikor az Istennek formájában volt,nem tekintette zsákmánynak azt,hogy ő az Istennel  egyenlő." (A B.-D., a Káldy,K.f.,Ö.f. hasonlóképpen fogalmaznak.)  Az ÚV. fordításban  azonban a  6.vers így hangzik:"Aki noha Isten formájában létezett,nem törekedett erőszakkal [görögül,har.pag.mon'] arra,hogy Istennel egyenlő legyen" Melyik fordítások helyesek a szövegösszefüggés alapján?  Az 5.vers azt tanácsolja a keresztényeknek,hogy az ott leírt módon utánozzák Krisztust.  Vajon felszólíthatóak arra,hogy 'ne zsákmánynak',hanem jogosnak tekintsék "Istennel egyenlő voltukat"? Bizonyára nem!  Mégis utánozni  tudunk valakit,aki 'nem törekszik erőszakkal arra,hogy Istennel egyenlő legyen'(ÚV.) << 


Milyen meggyőzően hangzik...!


Egy Jehova Tanúja egyháztagnak meg egyenesen kötelező magyarázat, "Jehova szócsövétől" az Őrtorony Társulattól,amit megvizsgálni egyenesen hitetlenség...-annak,aki az Őrtorony Társulatban hisz !  


Mégis:  én azt látom: az Őrtorony Társulat magyarázata több szempontból "lesiklik a "Bibliai vágányról"!


Egy kicsi "mellékszál" az Őrtorony Társulat magyarázatában-pontosabban egy szóhasználati probléma,és ez a szó:"utánoz", "utánozás".  Egy átlag Jehova Tanúja előtt az a megfogalmazás,hogy "utánozzátok Jézust" abszolút elfogadott,természetes.   Én nem azt tanulom a Szentírásból,hogy (pl.:) "utánozzam Jézus Krisztust",hanem azt: kövessem Őt,és engedelmeskedjek Neki!


Első látásra "betűrágásnak" tűnhet a különbség,de gondoljuk végig: Nem mindegy,ha én a munkahelyen engedelmeskedem a főnökömnek,vagy utánozom!  Az előbbiből rend származik,az utóbbiból, káosz,és paródia.  Például: az a katona,amely utánozza a parancsnokát,sikeres lehet a társai körében,de rosszabb esetben sikeresen "pályázik" a büntetésre.  Sajnos,az Őrtorony Társulat rövid egyháztörténelmi múltja alatt nem követte,hanem  u t á n o z t a  Jézus Krisztust.  "Jehova nevében" feltétlen engedelmességet követelve Jehova Tanúitól. (korábban a "Komoly Bibliakutatóktól".) 


Még "túl is akartak nőni" Jézus Krisztuson: míg a Megváltó elutasította az Ő visszatérésének idejének kijelentését: ( /Jézus/"Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett." /Ap.csel 1:7,Új Prot.ford/),-ezzel szemben az Őrtorony Társulat 1914-re,és 1975-re "beharangozta" az Armageddont.   Tudjuk: a Történelem Istene nem teljesítette be a brooklyni vallásvezéreknek egy jövendölésüket sem (Lásd még: 1918:az egyházak összeomlása,1925:az Ószövetségi szentek feltámadása,valamint az 1914-et megtapasztaló,azt megértő,és az Armageddont megérő "nemzedék-prófécia" teljes kudarca.) "Természetesen"(?) az Őrtorony Társulat nem kért semmiért bocsánatot,hogy lejáratták a "Jehova" nevet,és félrevezette saját követőit-áldozatait.


Vigyáznunk kell,hogy ne kövessük azt a szervezetet,amely nem követi,hanem utánozza az Úr Jézus Krisztust!
Azért érdemes tanulni Jehova Tanúitól!  
Nagyon jó kérdést fogalmaztak meg a Szerzők az "Érveljünk az Írásokból" című könyv  156. oldalán: "Melyik fordítások helyesek a szövegösszefüggés alapján?"   Valóban...el lehet merülni az ókori ("koiné") görög nyelv rejtelmeibe,de a legtöbb Bibliaolvasó max.  szótárak segítségével tud közelebb kerülni  az eredeti nyelvű szöveghez,ami nagyon nagy hátrány,-tekintettel arra,hogy magyarul sem könnyű olvasmány a Szentírás.  Szóval,a szövegösszefüggés!  Miről tanít Pál apostol,a Filippi 2.-ben?  

Nézzük meg a hátteret!   Néhány "kulcs-verset" figyeljünk meg,a hangsúlyos szavakat kiemelem:  "Semmit ne tegyetek viszálykodásból, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosságból egyik a másikat önmagánál különbnek tartsa." (Fil.2:3,Vida Sándor f.)  "Ő ugyanis, minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt, egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott mindenáron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen.   Amikor a Földön megszületett és emberré lett, valóban olyan is volt, mint egy szolga."  (Fil.2:6,7. "Egyszerű fordítás")  "ki mikor az Isten alakját hordozta, nem tartotta rablott szerzeménynek az Istennel való egyenlőségét,hanem megfosztotta magát, szolga alakját öltötte fel, emberekhez lett hasonlóvá, emberi módon viselkedett" (Fil.2:6,7.-Raffay Sándor f.)  Az Úr Jézus Krisztus követni méltó példakép,-de nem az Istenségében,(mi emberek, nem voltunk-vagyunk "Isten formájában")hanem ahogy Istensége ellenére önként,és szeretetből megalázta magát,emberi testben eljött,és abszolút önfeláldozó életet élt a Földön!


Véleményem szerint már ott látványosan  félrecsúszik az Őrtorony Társulat magyarázata,amikor az "Új Világ fordítás"-tól is eltér a magyarázat: Összhangban a Szentírás szövegösszefüggésével,és a Biblia-fordítók többségével, így fordítja a Fil.2:6-ot az "Új Világ fordítás" készítői: "Aki noha Isten  formájában  létezett, nem törekedett erőszakkal arra,hogy Istennel egyenlő legyen" (Kiemelés tőlem-Zsotza)     Csak egy kicsit gondoljunk bele....ha valaki emberi formában létezik,annak kell -e törekednie  arra hogy  ember legyenMásképp nem is tud létezni! (Az egy más téma,hogy törekedni kell hogy -Isten szerinti-emberi életet éljünk,-azaz-fel kell növekednünk hogy összhangban éljünk a küldetésünkkel.)  


Ha Jézus Krisztus Isten formájában létezett,akkor Isten volt.  Nem olvasok másról hasonlót.  Abban egyetértek az "Új Világ fordítás" készítőivel,hogy "nem törekedett erőszakkal arra,hogy Istennel egyenlő legyen" Miért is kellett volna neki erre törekednie?  (Pláne "erőszakkal"...?!) 
Ha valaki  embernek születik, ("ember formájában van/ emberi formában él") miért kellene arra "erőszakkal törekednie"  hogy ember legyen?
Nekem úgy tűnik az Őrtorony Társulat magyarázata,hogy (Pl.:)  
Gipsz Jakab magyar állampolgárként nem törekedett erőszakkal arra,hogy magyar állampolgár lehessen
Az igazi reform,és megújulás az lenne,ha beismerné  a Vezető Testület: Igen,Jézus Krisztus Isten formájában élt/él, és minden teremtmény Őáltala jött létre,sőt egy teremtmény sincs,aki-ami Jézus Krisztus nélkül   lett volna.   (Lásd:János 1.3!)  


Ezért sem kellett törekednie arra,hogy Isten legyen (Isten formájában legyen),mert eleve abban volt! Ha beismerné ezt is ,és bocsánatot  kérne az Őrtorony Társulat,hiszem hogy nagyobb lenne a tekintélye -a Jehova Tanúi előtt is!  
Adjon szabadulást Nekik is az Úr Jézus Krisztus!  
/Néhány olvasnivaló a Szentháromság témájában: http://szabadjehovatanui.gportal.hu/gindex.php?pg=31504490&postid=219711 , http://infaustus.wordpress.com/2010/01/23/haromsag-tan-2 /  [Zsotza]