2011. január 19., szerda

Folk Iván: Jézus Istensége II.

Folk Iván: Jézus Istensége II.  Miért nem volt Jézus mindenütt jelenlévő, mindentudó stb. földi szolgálata alatt?

A válasz a kenózis, / kiüresítés/ ógörög kifejezésben rejlik. Az ige szerint saját magát "üresítette meg"

Fil 2: 5-11
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jézus itt a Földön is Isten volt, isteni természetét azonban nem használta az Atya akaratától, vezetésétől függetlenül. Szolgává lett, mind az emberiség, mind az Atya szolgájává. Az Ige szerint bennünk is Isten természete van Jézus Krisztus által, de nem használhatjuk azt Tőle függetlenül.


Miért kellett engedelmességet tanulnia itt a Földön?

Zsid 5:8 
Jóllehet Ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,

Jézus is ugyanazon az ellenséges területen élt, mint mi. Emberként átélte az ördög összes kisértését. Az Atyának való engedelmesség sokszor szenvedéssel járt együtt de Ő megmaradt tökéletes engedelmességben, soha nem vétkezett. Ezért mondja az Ige, hogy "meg tud indulni gyarlóságainkon", hiszen Ő is átélte az emberi lét kihívásait.

Embernek lenni = szolgának lenni és engedelmeskedni

Jézus Krisztus itt a földön teljes mértékben alárendelte magát az Atya pillanatnyi vezetésének és döntéseit ez alapján hozta meg, még akkor is amikor nagyon kemény dologról volt szó, például a kereszthalálkor. Ott egy borzalmas tusán ment keresztül mind szellemileg mind fizikailag, de megtette. Előző nap így imádkozott: " Atyám a te akaratod legyen meg, ne az enyém!"
Jézus példája a te életedre és az enyémre is vonatkozik. Jézus példát akart adni, hogy lehet az Atyától függve, Isten vezetése alatt élni. Ő Isten volt a földön is, de nem élt ezzel, kiüresítette magát.

Az Atyától való függőségről néhány ige:
Ján. 14:10
"Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom: az Atya, aki énbennem lakik, énáltalam viszi véghez az Ő cselekedeteit."
Az a nagy dolog, amikor úgy jársz a földön, hogy nem önmagadtól mondod, amit mondasz, hanem figyelsz az Atyára és ha késztetést érzel arra, hogy mondj valamit, akkor mondod, ha arra hogy ne beszélj, akkor nem beszélsz. Ezt még sohasem tudtam száz százalékosan megtenni, de törekszem rá. Ugyanez vonatkozik a cselekedetekre is, még nem mondhatjuk el, hogy minden cselekedetünk az Atya szerint való, de arra kell törekednünk. Az boldoggá teszi az embert, amikor az Atya akarata szerint él,cselekszik.
Ján. 10:30
"Én és az Atya egyek vagyunk."
Ez a tökéletes egység nem szűnt meg Jézus Krisztus földi szolgálata alatt sem. Illetve volt egy rövid időszak, a kereszthalál pillanata, amikor az Atya elfordult Jézus Krisztustól. Miért? Mert a Megváltóra nehezedett az egész emberiség összes mocska, bűne.
Ján. 14:11
"Higgyetek nekem hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van. Ha pedig másért nem magukért a cselekedetekért higgyetek!"

Ján. 14:7
"Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: Mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok."
Aki Jézust látja, az látja az Atyát, mert a kettőnek természete egy.
Jézusnak rengeteg imádkozásba került, hogy az Atya akaratában tudjon maradni. Negyven napig tartó böjttel indított és utána is mindig elvonult és kereste az Atya akaratát. Neki ez létkérdés volt. Hidd el: nekünk is az!
Nincs semleges terület. Nem mondhatjuk, hogy nem függünk semmitől. Én azt tanácsolom, hogy az Atyától függjünk, mert akkor minden megváltozik. Persze nem úgy ahogy elterveztük, hanem sokkal jobban.

Jézus a földön nem volt mindentudó.
Máté 24:36
Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.

Egy dolgot biztosan nem tudott, mert arra azt mondta, hogy csak az Atya tudja. (Jézus visszatérése) De ez nem azt jelenti, hogy később se fogja tudni! Ma a megdicsőült Jézus Krisztus mindentudó személy, ugyanúgy ahogy az Atya is.
Mindenttudás:
Ján. 18:30
"Most már tudjuk, hogy mindent tudsz."
Jézus testben nem volt mindenütt jelen való. De most már mindenütt jelen van.
Mindenütt jelen van: 
Máté 18:19-20
"Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek azt mind megadja neki az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."
Máté 28:19-20
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Amíg van nap, amíg van világ, addig Ő velünk van. Az Úr mindaddig veled van, ameddig azt nem mondod ,hogy el akarod hagyni Őt. Csak te tudsz elfordulni Tőle!
Mindenhatóság
Máté 28:17-18
"Amikor meglátták Őt, akkor leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:Nekem adatott minden hatalom mennyen és a földön."
Örökkévalóság:
Ján. 1:1-5
"Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be."
Ján. 1:9-14
"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hiszen az Ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal."
Változhatatlanság:
Zsid. 13:8
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
Néhány név, ahogy a Biblia Jézust nevezi:
Úr, bíró, megváltó, teremtő, Isten tekintélyével szóló, király, pásztor, szabadító stb.   ( Forrás:  http://szerko.com )

Nincsenek megjegyzések: