2011. május 3., kedd

Joseph A.: A Jehova Tanúi „Új Világ” fordítása -2.

  Joseph  A.:  "A Jehova Tanúi Új Világ  fordítása- Isten  Igéjének meghamisítása-2.rész    Mivel a Szentírás az idők ill. a világ (αιων aión)végéről beszél, nehéz arra a gondolatra jutni, hogy majdnem minden üdvözültnek a Földön kellene maradnia. A Mt 24:3-ban „aiónt” a ”DOLGOK RENDSZEREként” adják vissza. Akkor tényleg kézenfekvő lenne, hogy e rendszert egy másik követ. De a Mt 28: 20 is bizonyítja, hogy „aión” időt vagy világot jelent, s a világ végéről van szó. Jézus nem csak az jelenvaló időszakban marad az övéivel!

  1. Jézus istenségének és a Szentháromságnak tagadása
A JT számára a legfontosabb téma Jézus istenségének és a Szentháromságnak tagadása. Mivel az ÚSZ több igehelye tanúskodik erről az igazságról, így természetesen nem maradnak „nyirbálás” nélkül.
Az Apcsel 3:15 és a Zsid 2:10 Jézust az élet ill. üdv és hit szerzőjének( αρχηγóς arhegosz) nevezi. Ezt a szót a ÚVF „főközvetítővel” helyettesíti.
Az „archegos” szó jelentései: 1.) fővezér, uralkodó Apcsel 3:15, 5:31
2.)(üdvösség/hit) szerzője, alapítója Zsid 2:10,12:2
Ha közvetítőről lenne szó, akkor a görögben „ μεσιτης mesites”-nek kellne állnia, vagy ha „főközvetítőről” írna akkor „αρχιμεσιτης archimesites”.
Azonos-e a színdarab szerzője, a költő a színésszel, aki előadja (közvetíti) a darabot? Einstein és a fizika tanár között alapvető különbség van, hisz ez utóbbi csak továbbadja az elméletet a diákoknak. A „főközvetítő” kifejezés feltételezi, hogy egyéb közvetítők is vannak, mégpedig az Őrtorony Társaság. Ilyen közvetítőket csak a JT, a római katolikusok s más hasonló csoportosulások ismernek. A keresztények számára csak egy szerzője van az életnek, az üdvösségnek és a hitnek: Jézus Krisztus. Nem sokban különbözik a Zsid 5:9, ami Jézust az örök üdvösség „szerzőjének” (αιτιος aitiosz) nevezi. Az ÚVF itt így ferdít: „FELELŐS lett mindazok megmentéséért”.
„aitiosz”: vétkes, okozója, szerzője vminek (Varga Zs.),tettes, alapító
A megbízó vagy a bankjegyek kibocsátója (kormányzat, Nemzeti Bank) és a pénzért felelős bankhivatalnok között szembetűnő különbség van.

A Kol 2:9 világosan mutatja a Fiú és az Atya lényegi azonosságát: „benne lakik az istenség (θεοτης teotész)egész teljessége testileg”. Az ÚVF változtatása „isteni jellegre” illik a helyes értelmezéshez, de könnyen átértelmezhető.
Sok hasonló példára bukkanhatunk. Látszólag csak kicsit változtatják meg a szöveget, s ez a csekély változtatás mégis lehetővé teszi az átértelmezést.

Sokkal nehezebb hamisítással állunk szemben a Fil 2:6kk. esetén, ahol több szót is hozzátoldanak, melyek hiányoznak a szövegből. S bár a Fil 2:9 így hangzik az ÚVF-ben „Isten eképpen magasabb állásba is emelte, és kedvesen megadta neki a nevet…”(az aláhúzott részek hiányzanak az eredetiből) A υπερυψοω (hüperüpszó) pontos visszaadása „ minden mérték fölé emelte”, de nem „magasabb állásba”. Fölérendelt szerepe mindig is volt már (vö. Mt 4:11kk.)
A „kedvesen”(németben „jóságosan”) szót is csak amiatt találták ki, hogy a Fiú önállóságát legyengítsék. A χαριζομαι (charizomai) ige mellet nem áll határozószó. Csak nagy erőlködéssel lehetne a „kedvesen” szót az ige jelentéstartalmával indokolt hozzátoldásnak tekinteni.

A János prológust is torzítva adják vissza. A Ján 1:1 így hangzik az ÚVF-ban : „a Szó isten volt”.
A görög nyelvtan szerint a Ján 1:1-et vagy „az Ige Isten volt” vagy „az Ige volt AZ Isten” fordítással, azt akarják elérni, hogy Istent alanyként lássák, mondván, hogy ez a szó az első helyen áll. S még ha így is fordítanánk: „Isten volt a Logosz”, akkor sem szólna semmi a Fiú lényegi azonossága ellen.

A Zsid 1:8-ban ez áll: „de a Fiúhoz így szól: ’A te trónosod örökké megáll, ó Isten”. Az ÚVF ellentmondásos: „Az Isten a te trónod” Hogy lehetne a legfelségesebb, aki trónol, maga a trón? ! Éppen ez fejezné ki egylényegűségüket.
Bár a görögben alanyeset áll, mégis Vokativot (megszólító módot1) kell érteni alatta.
Az attikai görög nyelvvel ellentétben a bibliai görögben ez lehetséges. Vö. Zsid 10:7, ahol a Nominativ (alanyeset) egyértelműen Vokativ helyett áll.2

A Ján 8: 58 nem csak azt fejezi ki, hogy a Fiú nem csak Ábrahám előtt létezett, hanem az időn kívül létezik, ami csak Isten esetében lehetséges.
A görögben εγω ειμι (ego eimi, én vagyok) áll és nem: εγω ην (ego en, én voltam).
Az egészen egyértelmű jelentés ellenére az ÚVF ezt „én már voltam”-ra ferdíti, hogy a Fiú időtlen létezését aláássák.
Jézus ellenségei azonban nagyon pontosan értették, milyen igénnyel lép fel. Meg akarták kövezni istenkáromlás miatt. Ha Jézus azt mondta volna, hogy Ábrahám előtt létezett, ez mindenképpen helytelenítették volna a zsidók, de nem nevezték volna istenkáromlásnak.

A JT tudják, hogy Isten fel tudja támasztani a halottakat. Ezért a német ferdítésükben (a magyarban furcsa módon nem) a Ján 6: 39,40,44,54 versekben a „feltámasztani” szót „feltámasztatja”(NT 1963) formára cserélik. Nagy különbség van a között, hogy megjavítom, vagy megjavítatom az órámat.

Azokat az igehelyeket, melyek a Fiú Atyától való származását tanítják teljesen meghamisítják: „és ismerem őt, mert tőle származom” helyett „Én ismerem őt, mert KÉPVISELŐJE vagyok”(Ján 7:29, ugyanígy Ján 17:8). Természetesen a képviselő szónak semmi nyoma az eredeti szövegben. Hasonló durvasággal változtatják meg a Ján 16:27- et: „az Atya képviselőjeként jöttem el”. Mindenesetre a következő versben ugyanezt a kifejezést helyesen fordítják.

Éppily’ tömegesen fordulnak elő hozzátoldások Jézus búcsúbeszédében a János evangéliumban ”én az Atyában vagyok” kifejezést az Őrtorony Társaság rendszeresen átkölti: „egységben vagyok az Atyával” (Ján 14:10,11, 20. 17:21,23 vö. 15:4-7) A német ferdítésben: „közösségben vagyok az Atyával” Természetesen az „egység” vagy a „közösség” κοινονία (koinonia) szó sehol sem található. A Ján 13:31- ben az „Isten dicsőült meg őbenne” kifejezést átváltoztatják: „Isten is megdicsőül vele KAPCSOLATBAN”. Hasonlóképp a Ján 14:13- ban „hogy megdicsőítessék az Atya a Fiúban” helyett „hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúval kapcsolatban.” A 14. versben „ha valamit kértek tőlem az én nevemben”, kihagyják a „tőlem” szót, habár a P66, Sinaiticus és Vaticanus jól bizonyítják annak ottlétét, még ha néhány kéziratból hiányzik is. A kihagyás által akarják megakadályozni, hogy közvetlen Jézushoz imádkozzanak, bár a Fiúhoz való imádkozásra való felszólítás, még a „tőlem” szó nélkül is egyértelmű lenne. Lásd Apcsel 7:59! Az 1 Ján 5:20 is teljesen egyértelműen bizonyítja Jézus Istenségét. A JT itt is tudták hogyan segítsenek magunkon. Az „ezért vagyunk az Igazban” kijelentést legyengítik: „Mi egységben vagyunk az igazzal”. Az „ő Fiában” helyett „az ő Fia, Jézus Krisztus által”, habár a görögben mind az Atyához, mind a Fiúhoz való kapcsolatot ugyanaz az elöljárószó jelzi „έν” (en= -ban, -ben ). Itt tehát eltusolják, hogy a Szentírás az Atyáról és a Fiúról ugyanazt a kijelentést teszi. A 1963-as német kiadásban az Atyát „egy” Igaznak nevezi, nyilvánvalóan amiatt, hogy különbséget tegyen közte és a Fiú között. Ez a betoldott számnév természetesen egy kéziratban sem található. Emiatt az 1971-es német kiadásból már eltávolították.
Megmaradt azonban a vers utolsó felének súlyos hamisítása „Ő (gör:ούθος hutos ”ez” hímnemű mutató névmás ) az igaz Isten és az örök élet.” ÚVF: „Ez (τουτο tuto) az igaz Isten és az örök élet”. A hímnemű mutató névmást semlegesneművel helyetesítik. A hamisítás annak elkendőzésére hivatott, hogy a vers zárószavai Jézusra vonatkoznak.
Az „ez”(hímnemű mutatónévmás) három okból is csak Jézusra vonatkozhat:
  1. „Ez” általában a közellévőre utal, különben „az”(εκεινος ekeinos) állna.
  2. Az „örök élet” kifejezés az ÚSZ-ben mindig a Fiút jelöli. Pl.: Ján 11:25, 14:6, Apcsel 3:15, Kol3:4, különösen 1 Ján 1:2.
  3. Különben a mondat tautológia lenne:3 „ az igaz Isten az igaz Isten.”
A Szentháromság kérdésen belül fontos alkérdés a Szent Szellem személy volta. Az Őrtorony Társaság tagadja, hogy a Szent Szellem személy. Mivel találhatók személyjellegű kijelentések, így azokban a „szellem” (πνευμα pneuma) szót „ihletett kijelentés”-ként adják vissza:1 Tim 4:1,2 Tess 2:2.
Más helyeken nem a Szent Szellemről van szó, hanem más személyekről(1 Kor 12:10, 1 Ján 4:1-3, Jel 16:13,22:6)- kivéve 1 Ján 4:2a. Az „ihletett kijelentés” fordítás mégis hamis. Hasonlóképpen a Hós 9:7-ben a „ruah” szót „ihletett kijelentésre” ferdítik.
Továbbá a Jel 1:10-ben „szellemben” helyett (έν πνευματι en pneumati) sem általnak mást írni: „ihletés által”.  (Folytatása következik.  Forrás:  www.gondolatkincstar.hu  A  Fordító,Szőke  Sarolta  engedélyével  publikálva.)

1 megjegyzés:

Zsotza írta...

Feltehetően a Szerző nem volt a Jehova Tanúi egyház tagja,így vannak szavak,kifejezések,amelyeket nem használnak /másképp használnak,vagy félreérthetőek,így bár nem mindennel értek egyet,de a Tanulmány tartalmát építőnek tartom.