2011. május 3., kedd

Joseph A.: A Jehova Tanúi „Új Világ” fordítása -3.

Joseph  A.:  "A Jehova Tanúi Új Világ  fordítása- Isten  Igéjének meghamisítása  
  1. Isten nevének meghamisítása
Az ÚSZ-ben nem áll Isten semmilyen neve. A „Jahve” név sem található meg sehol a „Halleluja” formán kívül.
A κυριος (küriosz, „Úr”) szót az Őrtorony Társaság a „Jahve” névvel adja vissza, ha az az Atyára vonatkozik. Ha azonban a „Küriosz” Jézusra vonatkozik, akkor természetesen csak az „Úr” szót használják, hogy Jézus és Jahve azonosságát leplezzék.
Különösen bizarrul oldják ezt meg az Apcsel 7:59-60-ban, ahol István egymás után imádkozza: ”Kürie Jézus, vedd magadhoz szellememet” és „Kürie, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” Az ÚVF szerint:” Úr Jézus fogadd el a Szellememet” és „Jehova, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” Nincs okunk azt feltételezni, hogy István az 59. Versben más Kürioszhoz imádkozik, mint a 60. versben. Az ÚVF szerint azonban egyértelműen megváltozott volna annak személye, akihez István imádságban fordult.
István hellenista volt és görögül beszélt, ezért biztosan a Septuagintából származó „Küriosz” kifejezést használta és nem a Jahve szót, de főleg nem a „Jehova” formát, amit egy katolikus szerzetes talált ki.

A Róm 10 azt tanítja, hogy mindenki, aki Jézusban hisz és Úrnak vallja (Kυριος Ιησους, Küriosz Jézus) üdvözül(9-10 v.). Bizonyítékul a Jóel 3:5-öt használják „ mert mindenki, aki a Küriosz(=Jahve) nevét segítségül hívja üdvözül.”(Róm 10:13) Ez a bizonyítás előfeltételezi Küriosz Jahve és Küriosz Jézus azonosságát, hisz a 13. versben megszólított Küriosz egyértelműen Jézus, ugyanaz, akihez a 12. versben a zsidók és a görögök is fordulnak.
Ha a ÚVF a 13. versben álló Kürioszt Jahveként adja vissza, akkor a 9. versben is ezt kellene tenni s azt írni, hogy Jézus Jehova!

A Róm 14:4,6-8 versekben különösen nem illik az, hogy a Küriosz helyett „Jehovát” írnak, mert a 9. vers kifejezetten Jézust nevezi Küriosznak.
Az Apcsel 16:15-ben lehetetlen, hogy „Küriosz” Jahvét jelentsen, mivel Lídia már hitt Jahvéban. Éppígy a zsidó Apollós Jézus útjáról és nem Jehova útjáróll kapott tanítást(Apcsel18:25). Jahvéról már korábban is tudott.
Az Apcsel 18:21-ben a θεος (theos- Isten ) szót adják vissza a „Jehova” névvel.

Az 1 Kor 4:4 is Jehovát említi, míg az ötödik vers az Urat, habár teljesen nyilvánvaló, hogy mindkét esetben ugyanarról az Úrról van szó.
Az 1 Kor 10:21 „Jehova poharáról” és „Jehova asztaláról” beszél, habár az úrvacsorával összefüggésben a Küriosz csak Jézust jelentheti.
A 2 Kor 3: 14-18 versekben a zsidók Jézushoz való megtéréséről van szó, azonban az ÚVF szerint Jehovához való megtérésről.

Az 1 Tess 5:2 „Jehova napjáról” ír, habár Jézus Krisztus napjáról van szó. (1 Tess 4:16)
A JT nem akarják belátni, hogy Jézus Krisztus igaz Isten, aki az Atyával lényegileg egy és így az ÓSZ Jahvéről szóló kijelentései Jézusra is illenek. Ehelyett önkényesen ugyanazt a szót hol „Úrként”, hol „Jehovaként” fordítják anélkül, hogy legcsekélyebb fogódzkodójuk is lenne az ÚSZ görög kézirataiban.
  1. A Lélek halhatatlanságának tagadása
A JT tagadják a lélek halhatatlanságát, s tévtanaik fenntartása miatt „kénytelenek” néhány igehelyet meghamisítani.
Különösen fantáziadús a Mt 27:52kk. eltorzítása. Az ÚVF itt így hangzik: ”az emléksírok megnyíltak és sok, alvásba merült szent teste előtűnt (és emberek, akik a feltámadás után kifelé jöttek a sírok közül, bementek a szent városba) és láthatóvá váltak sokak számára.” Vö. ökumenikussal:” A sírok megnyílnak és sok elhunyt szentek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.”
Az έγείρω egeiro szó jelentése: ”feltámaszt”, „felállít” csak akkor ha házról van szó. A szövegben nem áll semmi olyan emberekről, akik a sírok közül jöttek volna elő. Akik feltámasztattak és megjelennek ugyanazok, nincs szó új alanyról.

A Luk 23:43 helyes fordítása: ”Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” Az a központozás, amit a JT (és az adventisták) választanak („Bizony mondom neked ma: velem leszel a Paradicsomban”), már azon megbukik, hogy a „bizony mondom néked” fordulat egy állandósult kifejezés, amihez az ÚSZ-ben egyszer sem járul kiegészítő szó.(ezen az igehelyen kívül még 74-szer fordul elő, 41-szer „Bizony mondom néktek”, 3-szor „bizony mondom neked”, 20-szor „bizony, bizony mondom néktek”, 4-szer „bizony, bizony mondom neked” – de sehol sem ilyen hozzátoldással.) ...

Még egy meghamisított igehely a Ján 11:25. „Aki hisz énbennem (ÚVF: „aki hitet gyakorol bennem”) ha meghal is él”. Az ÚVF következőképpen hamisít: „életre fog kelni”, ezáltal azt akarják elkendőzni, hogy az élet már a halál után közvetlenül kezdődik, amit azonban a 26. vers világosan kimond: ”aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
  1. A Pokol létezésének tagadása
Az Őrtorony Társaság azt tanítja, hogy a gonosz csak megsemmisül, s nem fog örök büntetést elszenvedni. Vannak azonban olyan igehelyek, amik világosan mást tanítanak, s ezért a JT meghamisítják azokat.

Mt 25:46 ÚVF „És ezek elmennek az örök levágatásra”. A görög örök büntetésről, kínról (κóλασις αίωιος kolaszisz aioniosz) beszél.
Varga Zs. Ógörög szótára a „kolaszisz” szó fordítására a következő lehetőségeket hozza: fegyelmezés, büntetés, ÚSZ: bűnhődés, gyötrelem (pass. ért.).
Levágásról” szó sincs.
Az igei alaknak (κoλάζω, koladzo) is hasonló jelentése van: korlátoz, féken tart, megbüntet. Sosem jelent „levágást” „megsemmisítés” értelemben.

Az összefüggésből világosan kiderül, hogy a tűz örök szellemi tűz, ezért nem semmisít meg. 41. Vers ”Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és az angyalainak elkészítette örök tűzre.”

A „kolaszisz” szó egyetlen igehelyen jelent a Bibliában büntetést: 1 Ján 4:18
Ökumenikus, Károli: ”A félelem gyötrelemmel jár”
Csia: „a félelemnek büntetés jellege van”
Varga Zs. : az (örök) büntetés vagy bűnhődés jelölésére
ÚVF itt egy teljesen más szót ír: „A félelem akadályozólag hat.”
Az Apcsel 4:21-ben a „kolaszisz” főnévnek megfelelő igét „koladzomai” (κολάζομαι) még az ÚVF is a „megbüntetni” szóval adja vissza. Ahol azonban örök büntetésről van szó, ott az igét ismét „levágással” „fordítják”(2 Pét 2:9).A Júdás 7 az ÚVF szerint „örök tűznek bírói büntetését szenvedve el”. Ezt az önmagában helyes fordítást a többi „kolaszisz” igét tartalmazókkal hasonlóan értik: nem örök kín, hanem örök megsemmisítés.

A Luk 16:19-31 azt tanítja, hogy az elkárhozottak szenvednek. Bár ez a szöveg egy hasonlat - melynek fontos pontja az, hogy a gonoszok nem kapnak figyelmeztetést a túlvilágból, mivel rendelkezésükre áll a Szentírás - Jézus szándékosan akar arra is utalni(23.v.), hogy Lázár Ábrahám kebelén vigasztalást talál, s a gazdag pedig szenved (óδυνάομαι odünaomai), ahogy a 25. vers is ismétli (”Ő most vigasztalódik, de pedig gyötrődsz”), a 28. vers pedig még egyszer említi a „gyötrelem helyét”. Ha az istentelenek nem szenvednének, nem lenne alap arra, hogy Jézus ezt példázatban szemléltesse. Az örök büntetés tragikus valóságát mutatja az a kijelentés, hogy az Istennél lévő és az elkárhozott emberek között legyőzhetetlen szakadék tátong, és emiatt az elkárhozottaknak nem lehet segíteni.
Tényleg hihetetlen, hogy a gonosz létezésének megszűnését ilyen világos igehelyek ellenére képviselik. A zsidók hittek a gonoszok örök büntetésében, habár bibliai helyként csak Ézs 66 és Dán 12:2 állt rendelkezésükre.

Figyelemreméltó a Mt 24:50 kk. hamisítása. Az ÚVF így ír: „akkor olyan napon jön meg a rabszolgának az ura, amelyen nem várja, és olyan órában, amelyet nem tud, és megbünteti őt a legnagyobb szigorral, és a képmutatók közé jelöli ki részét.”

A „διχοτομέω, dichotomeo” azt jelenti, hogy „két részre szakít, oszt”.
Ökumenikus, Károli, Csia: „kettévágatja”. „A legnagyobb szigorral”- fordítás nem lehetséges. Az Őrtorony Társaság nagyon jól tudja, hogy ez az igehely a lélek halhatatlanságát feltételezi. A gonosz rabszolga ott lesz, ahol sírás és fogcsikorgatás van. Ezért helyetesítik a JT a konkrét igét egy általános kijelentéssel.
Különösen szemtelenül hamisít a német ÚVF a Jel 19:20-ban, ahol a görög szöveghez teljesen megalapozatlanul hozzáfűznek egy szót: „Mindkettőt a kénnel égő tüzes tóba vetették MÉG elevenen.” (magyar ÚVF:„élve levettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.”) Azt a benyomást akarják kelteni a JT, hogy a fenevad és a hamis próféta meghaltak a tüzes tóban amire a kitalált „még” szó nélkül senki sem gondolna.
Az ÚVF is arról beszél a Jel 20:10-ben, hogy a vadállatot és a hazug prófétát „éjjel-nappal kínozni fogják…örökkön örökké”. Lásd u.ezt a kijelentést: Jel 14:11.
  1. Jézus látható visszajövetelének tagadása
Mivel Jézus már 1914-ben visszajött láthatatlanul (erre az állításra kényszerülnek), ezért tagadják Jézus látható visszajövetelét. Ebben az összefüggésben a 2 Ján 7 nagyon fontos. „Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jön 4el(eljövendő ερχόμενος): ez a hitető és az Antikrisztus.” Itt tehát Jézus testben való visszajöveteléről van szó, azaz igazi emberként és láthatóan jön el.
Az ÚVF így hangzik: „akik nem vallják Jézus Krisztus hústestben való eljövetelét”. Ez a kifejezés vonatkozhat a múltra(mint az 1 Ján 4:2) vagy a jövőre is, de hiányzik a görög szöveg egyértelműsége.
A látható visszajövetelről tanúskodik a Jel 1:7 is. Ezt az igét helyesen fordítja az ÚVF, de tartalmát élesen elutasítja, avval az átlátszó érvvel, hogy a halottak nem láthatják meg őt, mivel egyáltalán nem képesek látni. Az nem zavarja őket, hogy ez az ige éppen az ellenkezőjét állítja.
  1. Az úrvacsorával kapcsolatos hamisítások
Az „έστιν, esztin”(van) létige néha „jelent” értelemben használatos. Mégis hamisításnak vagy legalábbis értelmező fordításnak számít, hogy az ÚVF a következő helyeken „jelent” igét ír a létige helyett: Mt 26:26,28. Mk 14:22,24. Luk 22:19-20 és 1 Kor 11:24.
Itt meg kell azt is említenünk, hogy az 1 Kor 11: 29 „nem különbözteti meg a testet”(Csia) szakasza nem egyeztethető össze az ÚVF „fordításával”: „ez jelenti a testemet”.

Joseph A. 1987, ford. 2001
1 Az okümenikus meg is próbálja ezt visszaadni: „ó, Isten”
2 Blass-Drehbrunner-Rehkopf, Grammatik des ntl. Greichisch, Göttingen 1979
3 tautológia= szükségtelen ismétlés, szócséplés
4 Javított fordítás. Az Öku., Károli és Csia sem fordítja hűen, mindegyikben múlt idő áll: „jött el”, holott az eredetiben folyamatos melléknévi igenév van: „eljövendő”. A németben is alig akad olyan fordítás, amelyik itt helyes, még az 1986-os Elberfelder is csak a lábjegyzetben hozza a helyes alakot.
 (Vége.  Forrás:  www.gondolatkincstar.hu  Közölve a  Fordító,Szőke  Sarolta  engedélyével.  -Ezúton is  köszönöm!  -[Zsotza])

12 megjegyzés:

Zsotza írta...

Feltehetően a Szerző nem volt a Jehova Tanúi egyház tagja,így vannak szavak,kifejezések,amelyeket nem használnak /másképp használnak,vagy félreérthetőek,így bár nem mindennel értek egyet,de a Tanulmány tartalmát építőnek tartom.

Gabi írta...

Ez egy egész jó kis tanulmány volt, annak ellenére, hogy pár dologban más a véleményem. Örülök annak, hogy vannak olyanok, akik kívülállóként is szembe mernek szállni ezzel a fordítással. Nagyon sajnálom, hogy amikor magyarul megjelent, akkor a magyar nyelven addig már Bibliát fordító egyházak, vallások olyan igazán nem mondtak semmit.

Zsotza írta...

Meg kell "barátkoznunk" avval a gondolattal,hogy nagyon kevés keresztényt érdekel a Jehova tanúi felé végzett szolgálat. Emlékezzünk a Bibliakutatók Baráti Kör szomorú tapasztalatára,amikor próbáltak kapcsolatokat keresni egyházakkal,milyen érdektelenségbe ütköztek. Ma jobban érdekli a keresztények döntő többségét egy keresztény rock-koncert,művészeti kiállítás,meg a "Felvonulás Jézusért" fesztivál. (-nem bántásból írom,Isten áldja meg gazdagon a Szervezőket!) Már az is csodaszámba megy,ha egy gyülekezeti honlap Infaustus egy-egy "JT-témájú" blog-postját leközli,vagy egyházi honlap a link-ajánlójába felveszi az Apológia Alapítványt,vagy Ex-JT.hu-t. Egyrészt megértem a (katolikus,protestáns) keresztényeket: nem akarnak "darázsfészekbe nyúlni",a hitvédelem nem veszélytelen terület. Másrészt meg nem értem meg a passzivitást,mert a hitvédelem nem csak néhány magányos keresztény egyszemélyes küzdelme (-kellene hogy legyen.) Júdás levele,3.versből: >>"küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott."<< A hitvédelem,ha nem is ad szemmel látható "profitot" az egyházaknak,hiszem,hogy kikerülhetetlen feladat.

Névtelen írta...

Az, hogy a katolikusok miért nem folytatnak MA hitvédelmet, annak konkrét oka van. A háború előtt Magyarországon igen aktív és színvonalas katolikus missziós tevékenység zajlott, sikerrel vezették vissza a vallástól eltávolodott, elvilágiasodott városi polgárságot. Csak néhány nevet említek meg, akiknek érdemes utánaolvasni: Prohászka, Bangha Béla, Tóth Tihamér és még sokan mások. Aztán említhetném az Actio Catholicát is.
A második vatikáni zsinat után aztán a katolikus Egyház az ökumenizmus felé nyitott. Ennek volt egy pozitív és egy negatív hozadéka is. A pozitív az, hogy igyekszik a protestánsokkal kapcsolatban azt hangsúlyozni, ami összeköt, és nem azt ami elválaszt. A negatív viszont az, hogy kialakult egyfajta egyházi "politikai politikai korrektség", ami abban áll, hogy jaj, nehogy megsértsünk bárkit is. Régen a papi szemináriumokon élzatosan készítették fel a kispapokat a különböző ellenvélemények cáfolására (ez volt az ún. 'ördög ügyvédje' módszer), ma már ezt nem tanítják, mert hogy nehogy a "hitvitázással" megsértsék mások hitét.
Ezért van az, hogy sok katolikus pap nem igazán tudja megvédeni az Egyház álláspontját, mert nem készítették fel rá, szinte csak egy szociális munkásnak tekintik a keresztény lelkipásztort!

Ezért van az, hogy JT-i felé sem túl buzgó a szolgálat: ezért az említett "polkorrektség" miatt a klérus kerülni akarja a felekezeti kardcsörtetést, másrészt meg kapacitás se nagyon van rá.

Persze, idővel ez a jelenség orvoslódni fog, ahogy kiszórják a vatikánból a liberális és zs*d*ó befolyású bürokráciát, és visszatalál az Egyház önmaga gyökereihez. Addig is egyéni fellépésekkel tudnak a katolikusok szolgálni JT-i felé. Apropó, amerikában azért vannak katolikus kezdeményezések JT-i felé, könyveket is adtak ki, meg van katolikus exJT "kör" is: http://www.catholicxjw.com

Zsotza írta...

Nem kívánom "visszasírni" a régi időket,amikor pl.: a csendőrök vetettek véget a gyülekezeti alkalmaknak,vagy börtönbe zárták a prédikátorokat. De ez a mostani helyzet meg a "ló másik oldala". Hiszem, remélem,hogy van egy egészséges "középút" a hitvédelemben is. Köszönöm Kommentedet!

Névtelen írta...

Nem azt értettem hitvédelem alatt, hanem pl. az ilyen műveket:
* http://mek.niif.hu/05300/05394/05394.htm
* http://mek.niif.hu/07800/07883/html/index.htm

Ilyeneket ma is lehetne írni, csak pl. JT-ire szabottan :-) Bár még így is lehet rájuk felhasználni egy részét.

Zsotza írta...

Azért erre a területre kell teológiai tudás. Ezért _is_ vagyok hálás pl.: Szalai András írásaiért,mert bátran belemegy teológiai elemzésekbe,- míg a legtöbb szabadult,ex-Jehova Tanú arról tud bizonyságot tenni,hogy szabadította meg az Úr az Őrtorony Társulat szellemi rabságából,hogy világosított meg a Szent Lélek néhány Bibliai Igazságot.

Névtelen írta...

Persze, hogy kell teológiai tudás. De az ilyen egyszerű nyelvezetű és viszonylag rövid irományok arra jók, hogy azok az emberek is és megtalálják a válaszokat az alapkérdésekre, akiknek azért egy batár vastag teológiakönyv túl súlyos lenne :-)
Egyébként megnézhetnéd Te is azokat, amiket ott linkeltem.

Erről a csendőrös dologról én sokat tudok, de annnyi bizonyos, hogy nem a katolikusok tehetnek arról, ha volt ilyen. A Horthy rendszerben az Egyház ugyan nagy tekintélynek örvendett, de komoly, érdemi politikai befolyása nem volt: például hiába tiltakozott maga az esztergomi érsek a paralamentben ellene, mégis elfogadták például a zsidótörvényeket.
Azt sem árt tudni, hogy a társadalom joggal volt távolságtartó az akkoriban nyugatról (főleg amerikából) ideimportált újprotestáns irányzatokkal szemben. A legtöbb amikor új közösségként megjelent, meglehetősen szektás jellemvonásokat mutatott fel, és leginkább azzal kezdte, hogy össze-vissza lesátánbbérencezte a többi (főleg a történelmi, beleértve a protestáns történelmi) felekezeteket. Például a bapisták ma már egy mérsékelt, bevett flekezeteknek számítanak, a 20. század elején meglehetősen agresszív, szinte szektás jellemvonású volt. Szerencsére azóta ők is mérséklődtek.

Szalai András kétségtelenül áldásos munkát fejt ki. Csak az a kár, hogy sok olyan témára nem reagált, ami JT teológiájában fontos szerepet játszik. A Szentháromságot illetően jól állunk, de például a testi halál és a feltámadás közti öntudatos lét kérdésében magyar nyelven nem éppen érhető el elegendő mennyiségű cáfolat az Őrtorony állításaira. És ez csak egy példa! Sok JT van, aki igényelné, hogy kimutassák az Őrtorony tévedéseit ezekben a témákban is. Mert az igaz, hogy sok JT-nek elég az, hogy az érzelmileg eltávolodjon, ha rámutatunk az Őrtorony szervezet meglehetősen visszás történetére, azonban nekünk, keresztényeknek nem csak az a feladatunk, hogy az Őrtoronyból kilépjen, hanem az is, hogy utána az Úrhoz elvezessük őket. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy ha megmutatjuk nekik, hogy bizony a Biblia nem azonos az Őrtorony szervezet ideológiájával, különben még a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntenék. És ebben sajnos a magyar nyelvű kritikai irodalom meglehetősen hiányos. Angolul persze szinte minden elérhető, de csak kevesen tudnak ahhoz elég jól angolul, hogy azt is így megértsék, főleg JT-i körében, ahol sajnos sok a kevéssé tanult ember, éppen azért mert a "sátáni befolyásra" mutogatással lebeszélték őket a továbbtanulásról: naja, mert úgy könnyebb az embernek bármit beadni, ha nincs kritikai gondolkodása!

Zsotza írta...

Köszönöm a linkeket. Én rövidnek nem nevezném azokat a tanulmányokat...azt nagyon sajnálom,hogy az önkritika távol áll a Bangha Béla tanulmánytól,mintha minden rossz "csak kívülről" jött volna. Persze,megvan az ilyen tanulmányok helye,értéke. Van hova fejlődni a hitvédelemben,egyetértek! Itt lenne nagy szerepe a képzett,nyelvet / nyelveket beszélő,fordítani tudó keresztényeknek. Én távolról sem gondolom magamat hitvédőnek,apologétának,amit megtehettem: előkészítettem az utat a mai ex-Jehova Tanú bloggereknek: http://jtinfo.blog.hu , http://jehovatanui.blog.hu . Sajnos,a mai egyházaknak kényelmetlen a hitvédelem,így aki teológiai oldalról vállalkozik a hitvédelemre,az (szintén) "magányos harcos" lesz.

Névtelen írta...

"Én rövidnek nem nevezném azokat a tanulmányokat" - Hehe, akkor nem láttál még igazán vaskos teológiakönyveket :) Pl. Schütz Antal Dogmatikája egy kétszer 500 oldalas alkotás, és mégis olvasmányos, jó stílusú, és nem is olvashatatlanul bonyolult nyelvezetű még egy nem teológus számára is. Aztán ott van a teológusok által csak Denzingerként említett gyűjtemény (http://www.stephanus.hu/reszletek.asp?KONYV=447), ami egy 1500 oldalas monstrum: mit mondjak, kell ahhoz karizom, hogy sokáig tartani tudd :) és akkor még el sem olvastad :D

Pezenhoffer műve csakugyan nem rövid, de Bangháé sztem igenis az, kinyomtatva ha jól emlékszem 80 oldal körül lehet, és sok sorköz van, nem végig egybefolyó szöveg.

Azt azért visszautasítom, hogy Bangha "csak" kívülről látta a problémákat, bár tény, hogy eléggé harcias apologéta volt :) Sok vádat szórtak a fejére utólag, aminek cáfolatát olvasd el pl. itt http://orvosl.hu/pdf/bangha_vegleges_uj.pdf

Egyébként ahhoz képest, hogy kis nép vagyunk, egészen jól állunk a magyarul elérhető JT-kritikus irodalom tekintetében. Például nemrég kaptam egy levelet egy horvátországban élő (és oda nősült) magyarról, és leírta, hogy azok a lelepző információk, érvek, adatok amelyek a magyar nyelvű JT-kritikusok körében közismertek, azok horvátul szinte teljesen ismeretlenek. Természetesen kapott tőlem az illető egy vaskas adagnyi jegyzetet, amelyet fordítgat horvátra, ezzel is elősegítve az ottani Tanúk felvilágosítását ;-) A visszajelzések pedig jók...

Zsotza írta...

Lassan az információkat is "tömöríteni kell",-csak nem MP3-ban [;-<)) (Nincs nálam a megoldás "kulcsa") Próbálok röviden,tömören írni. Köszönöm felvilágosító Szolgálatodat, a mindenható Jahve áldása legyen Veled!

Névtelen írta...

Köszönöm. Téged is Isten áldjon!